תקנות שכר מינימום (הוראות משלימות לענין חישוב שכר מינימום יומי), התשנ''ט-1998

תקנות שכר מינימום (הוראות משלימות לענין חישוב שכר מינימום יומי), התשנ''ט-1998 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18(ג) לחוק שכר מינימום, התשמ''ז-1987 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם ארגון עובדים שעם חבריו נמנים רוב העובדים המאורגנים במדינה ועם ארגוני מעבידים יציגים ונוגעים בדבר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. חישוב שכר מינימום יומי על אף האמור בסעיף 1 לחוק לא יפחת שכר המינימום היומי מהשכר שהיה משתלם לאותו עובד אילו חושב על בסיס שכר המינימום לשעה כאמור בסעיף 1 לחוק. 2. תחילה2 תחילתן של תקנות אלה ב-1 בחודש שלאחר פרסומן. ק''ת תשנ''ט, 180. התקנות פורסמו ביום 17.12.1998. שכר מינימוםתקנות