תקנות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית), תשכ''ו-1966

תקנות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית), תשכ''ו-1966 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12 ו-22 לחוק שמאי מקרקעין, תשכ''ב-1962, ולאחר התייעצות עם מועצת השמאים, אני מתקין תקנות אלה: 1. התנהגות שאינה הולמת כבוד המקצוע (תיקון: תשמ''ה, תש''ס, תשס''ג, תשס''ד)2 מבלי לפגוע בכלליות הסעיפים 11 ו-13 לחוק אני קובע את המנויים להלן כמעשים ומחדלים על ידי שמאי מקרקעין (להלן - שמאי) שיש בהם משום התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע: (1) מתן שירות מקצועי שלא בהקפדה על הגינות, או מתוך משוא פנים ושלא באופן בלתי תלוי, או שלא לפי הכללים, התקנים והנוהלים המקובלים במקצוע, או שלא לפי מיטב שיקול הדעת; (2) מתן שירות מקצועי לגבי נכס אשר הוא מעוניין בו באופן אישי או בעקיפין; (3) מתן חוות דעת שלא על סמך בדיקה אישית שלו, של שותפו או של שמאי אחר, או של מתמחה במשרדו; (4) עיסוק בשומת מקרקעין בשותפות עם אדם שאינו שמאי; (5) גילוי, שלא בהסכמת הלקוח, של דבר שהובא לידיעתו תוך כדי מתן שירות מקצועי ללקוח ויש לו קשר עניני לשירות המקצועי הניתן לאותו לקוח, זולת אם הוא חייב לגלותו על פי דין או שגילויו דרוש למילוי תפקידו בשביל הלקוח, או על פי היתר של מועצת השמאים; (6) דרישת תשלום מלקוח - לרבות הגשת חשבון - הכולל שכר טרחה והוצאות, בלי להבחין בין שכר לבין הוצאות; (7) קביעת שכר, או קבלת שכר, למטה מן הסביר והמקובל במקצוע לגבי השירות שניתן; (8) קביעת שכר או קבלת שכר, לפי תוצאותיו של משפט הקשור בענין שלגביו ניתן השירות, או לפי תוצאותיו של השירות המקצועי שניתן; (9) מתן שירות מקצועי, בענין שהוא נותן לגביו שירות מקצועי ללקוחו, לאדם אחר, ללא הסכמת לקוחו; (10) שידול לקוח למסור לו עבודה מקצועית, או תשלום כל שהוא או טובת הנאה כל שהיא בצורה אחרת, לאדם שאינו שמאי, או הבטחתם, במישרין או בעקיפין, תמורת השגת עבודה או לקוח; (11) עיסוק בשומת מקרקעין או בעיסוק אחר בנסיבות שבהן עלול להיווצר ניגוד ענינים בין עיסוקיו האמורים או עלולה להיפגע אי-תלותו כשמאי; בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו כנסיבות שבהן עלול להיווצר ניגוד ענינים או עלולה להיפגע אי-תלות השמאי, את אלה: (1) עריכת שומת מקרקעין לגבי נכס שהוא פועל או פעל לגביו כמתווך במקרקעין כמשמעו בחוק המתווכים במקרקעין, התשנ''ו-1996, אי תיווך במקרקעין לגבי נכס שהוא עורך או ערך לגביו שומה, זולת אם חלפו שלוש שנים בין עריכת השומה ובין פעולת התיווך; (2) עריכת שומת מקרקעין לגבי נכס שהוא מטפל או טיפל בו במסגרת עיסוקו כעורך דין או טיפול כעורך דין בנכס שלגביו הוא עורך או ערך שומת מקרקעין, זולת אם חלפו שלוש שנים בין עריכת השומה לפעולתו כעורך דין. (12) מתן שירות ללקוחו של שמאי אחר בענין שהאחר כבר החל לטפל בו, וללא הסכמת האחר, זולת אם סירב לתת הסכמתו ללא נימוק סביר; כנימוק סביר יראו לענין זה, בין השאר, אם הלקוח דרש מהשמאי המסרב לנהוג בניגוד לחובתו כשמאי, או בניגוד לכל דין, או לקבוע שכרו למטה מן הסביר והמקובל במקצוע; (13) עשיית פרסומת לעצמו, למעט פרסומת מותרת כמפורט בתקנה 2, ואי נקיטת אמצעים סבירים למניעת פרסומת שאינה מותרת כאמור, בידי אחרים; (14) מתן הרשאה למי שאינו שמאי, לפעול בשמו, או לחתום בשמו או בשם הפירמה שלו על מסמכים הטעונים חתימת שמאי; (15) סיוע, במישרין או בעקיפין, לאדם לעבור עבירה על סעיף 19 לחוק; (16) עריכת דו''ח שומה שאינו מכיל לפחות את הפרטים המנויים בתוספת. 2. פרסומת מותרת (תיקון: תשס''ד) (א) שמאי - (1) רשאי לפרסם מידע עובדתי הנוגע לעיסוקו, ובלבד שלא יכלול בו מידע שיש בו - (א) דברי שבח או הערכה לעצמו, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של השוואה לאחר; (ב) מצג שווא; (ג) עובדות מטעות; (2) לא יכלול בפרסומת המותרת על פי פסקה (1), פרטים אלה: (א) שמות לקוחותיו, או פרטים אחרים המאפשרים זיהוים של לקוחותיו, בעבר ובהווה; (ב) שכר הטרחה שהוא גובה או הבסיס לחישובו; (ג) תפקיד ציבורי שהוא ממלא על פי דין; ד) תוצאות שהשיג בעבור לקוחותיו בענינים מקצועיים; (3) לא יפרסם את עצמו בכל דרך שיש בה כדי לפגוע בכבוד המקצוע או כדי להטריד או ליצור רושם שגוי, הטעיה או תרמית בדבר יכולתו להשיג תוצאות כאלה ואחרות בענינים מקצועיים. (ב) בכפוף להוראות תקנת משנה (א), רשאי שמאי לציין גם פרטים אלה: (1) ניסיונו המקצועי בשמאות מקרקעין; (2) תארים אקדמיים שרכש; (3) תואר שדין אחר מסדיר את השימוש בו; (4) כשירות לעסוק בשמאות מקרקעין מחוץ לישראל; (5) פירוט שמאים שהם שותפיו או עובדיו, לרבות הפרטים האמורים בפסקאות (1) עד (4) ו-(6) לגבי כל אחד מהם; (6) פרטים הנוגעים למען המשרד ולדרכי התקשורת עמו וכל שינוי בהם; (7) שמות השותפים שפרשו או שנפטרו, תוך ציון העובדה כי השותף פרש או נפטר. (ג) שמאי אינו רשאי לפרסם פרסומת לפי תקנה זו, בדרך של פרסום ברשות הרבים או באמצעי תקשורת אלקטרוניים, ואולם, רשאי הוא לקבוע שלט בגודל ובנוסח המקובלים במקצוע, סמוך למשרדו או למשרדו הקודם. 3. הגדרות (תיקון: תשס''ד) לענין תקנה 1(13) ו-2 - ''אמצעי תקשורת אלקטרוניים'' - למעט אתר האינטרנט של השמאי; ''דיוור ישיר'' - פניה לאדם מסוים, לבית עסק שלו או לביתו המועברת בפקסימילה, בדרך ממוחשבת, בחלוקה ידנית או באמצעי אחר, למעט חלוקה אקראית של דבר דפוס, המופץ מטעמו של השמאי, ברשות הרבים; ''פרסומת'' - למעט מסירת מידע במענה לפנייתו של אדם מסוים, הנועד לשימושו ולא לשם הפצתו לאחרים; ''פרסום ברשות הרבים'' - לרבות בשלטי חוצות, בכרזות אוויר או באמצעי דומה ולמעט בעיתונים או בדיוור ישיר. תוספת (תיקון: תשמ''ה, תש''ס) (תקנה 1(16)) אלה הפרטים המהווים את המינימום הנדרש לדו''ח שומה שנערך ביד שמאי: (1) זיהוי הנכס (המיקום, מהות הנכס, שטח הנכס, גוש, חלקה או מספר מגרש לפי תכנית בנין עיר, מען וכיוצא באלה); (2) תיאור הנכס והסביבה; (3) הזכויות המעורכות (בעלות, חכירה, דיירות מוגנת וכיוצא באלה); (4) המצב התכנוני (ייעוד הקרקע והתכניות החלות עליה); (5) מטרת השומה; (6) הודעת השמאי על עריכת ביקור בנכס בציון עורך הביקור ומועד הביקור; (7) המועד הקובע לענין השומה; (8) העקרונות שלפיהם נערכה השומה; (9) בהערכת מקרקעין: ייווסף פירוט של אפשרויות השימוש בנכס, לרבות אפשרויות שינוי השימוש בו, תוספות בניה אפשריות וכיוצא באלה. (10) נעזר השמאי בעריכת השומה במומחה - יפורטו זהות המומחה, פרטי מומחיותו והענין שבו חיווה את דעתו. ק''ת תשכ''ו, 712; תשמ''ה, 1374; תש''ס, 330, 466, 850; תשס''א, 326; תשס''ג, 876; תשס''ד, 704, 810. תקנה 4 לתקנות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית) (תיקון), התש''ס-2000 (תיקון), התשס''א-2001 (ק''ת תשס''א, 326) קובעת לגבי תיקון תקנה 1: ''4. הוראות מעבר (א) על אף האמור בתקנה 1(3) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1, רשאי שמאי לערוך חוות דעת על סמך בדיקה אישית של אדם אחר מן המנויים בה (להלן - פקיד), בהתקיים אחד מאלה: (1) במשך חמש שנים נוספות מיום תחילתן של תקנות אלה - אם הוכח להנחת דעתה של מועצת השמאים שהפקיד עסק באופן סדיר במשך שנתיים לפני יום י''א באדר א' התש''ס (17 בפברואר 2000) (להלן - היום הקובע) בבדיקה אישית של נכסים לצורך עריכת חוות דעת של שמאי; (2) הוכח להנחת דעתה של מועצת השמאים שהפקיד עסק באופן סדיר במשך שבע שנים לפני היום הקובע בבדיקה אישית כאמור בפסקה (1). (ב) בקשה מנומקת לענין תקנת משנה (א)(1) או (2), יגיש שמאי למועצת השמאים, לא יאוחר מיום י' בתמוז התשס''א (1 ביולי 2001).'' אתיקהמקרקעיןתקנותשמאות