תקנות שמירת הנקיון (שלטים ברכב), התשמ''ז-1987

תקנות שמירת הנקיון (שלטים ברכב), התשמ''ז-1987 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק שמירת הנקיון, התשמ''ד-1984 (להלן - החוק) ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשנ''א) בתקנות אלה - ''אוטובוס'' - רכב מנועי המיועד להסעת שמונה אנשים או יותר בנוסף על הנהג; ''דופן'' - דופן פנימי ברכב; ''טיולית'' - רכב מסחרי בלתי אחוד שמשקלו הכולל המותר עולה על 4000 ק''ג והמשמש או מיועד לשמש להסעת נוסעים; ''מונית'', ''רכב'', ו''רכב מסחרי'' - כמשמעותם בפקודת התעבורה; ''רכב מסחרי בלתי אחוד'' - רכב מסחרי בו תא הנהג נפרד מארגז המטען ומשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4000 ק''ג ושניתן לגביו היתר להסעת נוסעים; ''שלט'' - שלט המורה על איסור השלכת פסולת מרכב, כאמור בסעיף 6 לחוק. 2. תכנו של שלט וצבעיו בשלט יופיעו המלים ''השלכת פסולת מרכב זה אסורה'' בצבע לבן על רקע ירוק. 3. מידות השלט והאותיות מידות השלט והאותיות לא יפחתו מהמפורט בתוספת הראשונה. 4. מקום קביעת שלט שלט ברכב ייקבע במקום גלוי לעין שאינו ניתן לכיסוי או להסתרה, בהתאם למפורט בתוספת השניה. 5. קביעת שלט ושמירתו (א) שלט יהיה מחומר עמיד ויוצמד לדופן הרכב באופן שאינו ניתן לתנודה, להזזה או להסרה. (ב) שלט יישמר, בכל עת, במצב תקין, נקי וקריא; נתבלה השלט או ניזוק, יוחלף באחר. 6. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום הששים לאחר פרסומן. תוספת ראשונה (תקנה 3) מידות השלט והאותיות (א) באוטובוס ובטיולית: השלט - 10 X 25 ס''מ לפי הדוגמה: גובה האותיות - 2 ס''מ. (ב) במונית וברכב מסחרי בלתי אחוד: השלט - 7 X 15 ס''מ לפי הדוגמה: גובה האותיות - 1 ס''מ. תוספת שניה (תקנה 4) מקומות לקביעת שלטים ומספר השלטים סוג הרכב מקום קביעת שלטים מספר שלטים מזערי (א) אוטובוס דופן קדמי 1 דופן אחורי 1 דפנות האורך 1 בכל דופן לפחות (ב) מונית אחת מדפנות האורך או הדופן הקדמי (ג) טיולית דפנות האורך והרוחב 1 בכל דופן לפחות (ד) רכב מסחרי דופן הרוחב בחלק בלתי אחוד המקביל לתא הנהג 1 1 ק''ת תשמ''ז, 970; תשנ''א, 504.שמירת הנקיוןשלטתקנותרכב