תקנות שמירת הסביבה החופית (הכשרת מפקחים), התשס''ט-2009

תקנות שמירת הסביבה החופית (הכשרת מפקחים), התשס''ט-2009 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(ב)(2) לחוק שמירת הסביבה החופית, התשס''ד-2004 (להלן - החוק), ובתיאום עם השר לביטחון הפנים, אני מתקין תקנות אלה: 1. תכנית הכשרה מתאימה (א) הכשרה מתאימה למועמד לשמש מפקח לפי סעיף 12 לחוק תהיה על פי תכנית הכוללת לפחות את כל אלה: (1) הסברים על מטרות החוק; (2) סמכויות מפקח לפי החוק; (3) מושגים בדיני הראיות וסדר הדין הפלילי; (4) אופן אכיפת החוק. (ב) משך ההכשרה יהיה שני ימי עבודה לפחות. (ג) אגף ים וחופים והלשכה המשפטית במשרד להגנת הסביבה ידאגו לקיומה של ההכשרה. 2. הוראת מעבר מי שעבר הכשרה כאמור בתקנה 1, שקיים המשרד להגנת הסביבה, או שקוימה מטעמו, לפני תחילתן של תקנות אלה, יראו אותו כאילו עבר הכשרה לפי תקנות אלה. 1 ק''ת תשס''ט, 504. חוף היםשמירת הסביבה החופיתתקנות