תקנות שרות התעסוקה (גימלאות לעובדי השירות), תשכ''א-1961

תקנות שרות התעסוקה (גימלאות לעובדי השירות), תשכ''א-1961 בתוקף סמכותי לפי סעיף 89 לחוק שירות התעסוקה, תשי''ט-1959, אני מתקין תקנות אלה: 1. רשויות ודרך ביצוע חוק שירות המדינה (גימלאות), תשט''ו-1955, יבוצע לגבי עובדי שירות התעסוקה על ידי הרשויות ובדרך שנקבעו לכך בחוק האמור ובתקנות על פיו. 2. סייג לא יחליט נציב שירות המדינה על יציאתו לקיצבה של עובד שירות התעסוקה שלא הגיע לגיל 65 אלא על פי המלצת מינהלת שירות התעסוקה. 1 ק''ת תשכ''א, 1374.תקנותדמי אבטלה