פקודת ההסגר (נוסח חדש), התשמ"א-1981

פקודת ההסגר (נוסח חדש), התשמ"א-1981 1. שירות הסגר (2) המנהל הכללי של משרד הבריאות (להלן - המנהל) יקיים שירות הסגר בישראל למניעת חדירתן של מגפות לישראל בדרך היבשה, הים או האויר או העברתן מישראל לארצות אחרות. 2. מינוי פקידים (3) המנהל רשאי למנות לשירות ההסגר רופאים ממשלתיים ופקידים אחרים לביצוע בדיקתם הרפואית של כלי טיס, כלי שיט, כלי רכב ובני אדם ונקיטת אמצעים אחרים שנקבעו. 3. סמכות להתקין תקנות (5) המנהל רשאי, באישור שר הבריאות, להתקין תקנות לענינים אלה: (1) ארגונו, נהליו ועיסוקיו של שירות ההסגר; (2) תפקידיהם וחובותיהם של פקידי שירות ההסגר; (3) מקומות ואופן לכניסת כלי טיס, כלי שיט וכלי רכב, ליציאתם, לעליה אליהם ולירידה מהם, ולכניסת בני אדם וליציאתם; (4) בדיקה, חיטוי ועיכוב של כלי טיס, כלי שיט, כלי רכב ובני אדם המגיעים או עוזבים בדרך הים, היבשה או האויר, ובקורת על תנועותיהם; (5) האגרות שיש לשלמן בעד שירותי הסגר או בקשר עמם; (6) הקנסות שיוטלו על כלי רכב, כלי שיט וכלי טיס בשל הפרת התקנות; (7) כל ענין הנדון באמנת בריאות או תברואה בינלאומית שבתוקף אותה שעה; (8) המניעה, בדרך כלל, של חדירת מגפות לישראל או העברתן ממנה. 4. עונשין (4) העובר על תקנה שהותקנה לפי פקודה זו, דינו - מאסר ששה חדשים. 5. סמכות לכפר (4א) (א) המנהל או פקיד אחר שהסמיך לכך שר הבריאות בצו רשאי לכפר על כל עבירה או מעשה שנעשו, או שיש חשד סביר שנעשו, בידי כל אדם בניגוד להוראות תקנה שהותקנה לפי פקודה זו, בקבלת סכום כסף מאותו אדם שאינו עולה על הקנס שהוא צפוי לו בשל העבירה או המעשה. (ב) שולם סכום כאמור למנהל או לפקיד המוסמך, לא יינקטו הליכים נוספים נגד מי שכיפרו לו על העבירה, ואם הוא במשמורת - ישוחרר לאלתר. 1 (א) דמ"י תשמ"א, 747 (ב) בהודעה (דמ"י תשמ"א, 693) נקבע כי הנוסח החדש בא במקום פקודת ההסגר, 1922 וכי תחילת הנוסח החדש ביום 1.6.1981. (ג) המספרים שבסוגריים ליד כותרת השוליים, מציינים את מספר הסעיף בפקודה שהיתה בתוקף לפני פרסום הנוסח החדש. (ד) האיזכורים של הפקודה שהיו בתוקף לפני פרסום הנוסח החדש אינם מובאים. משרד הבריאותפקודות