פקודת הידיעות הטלגרפיות לעתונות

פקודת הידיעות הטלגרפיות לעתונות 1. השם הקצר פקודה זו תיקרא "פקודת הידיעות הטלגרפיות לעתונות". 2. פירוש (תיקון: תשל"ה) בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן מלבד אם עניין הכתוב יחייב פירוש אחר - "טלגרף" פירושו קו, חוט או מכשיר אחר המשמשים לצורך תחבורה טלגרפית או טלפונית, לרבות אבובים אוויריים, כבל תת ימי או כבל אחר, וכל מכשיר המשמש למסירתן או לקבלתן של ידיעות ע"י אותות, הן בעזרת חוטים והן שלא בעזרת חוטים; "ידיעה טלגרפית" כוללת ידיעה או דבר הנשלחים ע"י הטלגרף, ואין היא כוללת ידיעה המופצה באלחוט כדי שכל הציבור כולו יוכל לקבלה; "שעת הפרסום" פירושה הרגע שבו יוצאות ההעתקות הראשונות מבית הדפוס, כדי להעמידן לרשותו של הציבור. 3. ההגנה על ידיעות טלגרפיות מסויימות בפני פרסום במשך זמן מסויים (תיקון: תשל"ה) פרסם אדם בעתון או בנייר מודפס אחר היוצאים לאור והנפוצים בישראל או המציא לפרסום כזה כל ידיעה שהועברה בטלגרף מכל מקום בארץ או בחוץ ונתקבלה על ידו מאותו אדם או מאת סוכנו המורשה לכך כחוק, יהא אסור לאדם אחר להדפיס או לפרסם אותה ידיעה או עיקרי הדברים שבה או כל קטע הימנה, או לגרום להדפסתה או לפרסומה, אלא כעבור שבעים ושתיים שעות משעת פרסומה הראשון; ופרסום אותה ידיעה, כולה או מקצתה, או עיקרי הדברים שבה או הפרטים שבהם, או מאמר על פרטים אלו או הסתמכות עליהם דינם כדין פרסום הידיעה:- בתנאי - (א) כי זמן זה לא יימשך יותר משמונים וארבע שעות משעה שנתקבלה הידיעה במכשיר טלגרפי המוחזק בבית דואר או במקום אחר ברשות מטעם שר התקשורת, ומשהדפיס המכשיר את הידיעה עם מועד קבלתה ישמש הדבר ראיה לכאורה שאכן נתקבלה הידיעה באותו מכשיר במועד כאמור; (ב) כי פרסום ידיעה דומה לכך שנתקבלה כחוק על אותה הדרך ע"י אדם אחר אין לראותו כפרסום הידיעה הזכורה לראשונה בגדר מובנה של פקודה זו. 4. אסור להעביר לפרסום ידיעות מוגנות כל אותו הזמן שבו מוגנה ידיעה טלגרפית בפני פרסום עפ"י סעיף 3, אסור לשום אדם להעביר לפרסום את האינפורמציה שבה או את עיקרי הדברים שבה או קטע הימנה, בלא הסכמה בכתב מן האדם שהסכמתו דרושה עפ"י אותו סעיף. 5. חזקות (תיקון: תשל"ה) (1) בכל הליך לפי פקודה זו, הרי הראיתו של כל מסמך - (א) שנראה מתוכו כי היא ידיעה טלגרפית; (ב) המכיל את האינפורמציה שפורסמה או הומצאה לפרסום, וכן (ג) שנועד להתקבל במענו של המפרסם או הממציא לפרסום את הידיעה האמורה או במענו של אחר בשמו, באמצעות מכשיר טלגרפי המוחזק בבית-דואר או במקום אחר ברשות מטעם שר התקשורת, תשמש הוכחה לכאורה, כי הידיעה שנתפרסמה או הומצאה לפרסום היא ידיעה שעל פרסומה חלה ההגנה הניתנת עפ"י פקודה זו; והוכחה כי איזה אדם הוא העורך האחראי של עתון שהופיעה בו הידיעה בניגוד להוראות פקודה זו, תהא הוכחה לכאורה כי אותו אדם גרם ביודעין לפרסומה של הידיעה בניגוד לחוק. (2) לענין פקודה זו, עתון הנושא עליו מועד פרסומו, חזקה עליו שפורסם באותו מועד; אם נוהגים להפיצו בשעות הבוקר, חזקה שפורסם בשעה 6.00, ואם נוהגים להפיצו בשעות הצהריים, חזקה שפורסם בשעה 11.00. 6. אחריות פלילית ואזרחית (תיקון: תשל"ה); (1) העובר על הוראת פקודה זו, דינו - קנס 10,000 לירות. (2) פרסום אסור לפי פקודה זו, יהא עוולה לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש). 7. פרט למסמכים המתפרסמים ע"י הממשלה שום דבר האמור בפקודה זו לא יחול על כל מסמך שנתפרסם ע"י הממשלה או על כל זכרון דברים של הכנסת.2 חא"י, ב, (ע) 1379; ס"ח תשל"ה, 130. במקור מופיע "מועצה מחוקקת או מועצה אחרת של הממשלה". עיתונותפקודות