פקודת הסמים המסוכנים (מתן תוקף לתקנות), 1945

פקודת הסמים המסוכנים (מתן תוקף לתקנות), 1945 פקודה הבאה להקנות תוקף לתקנות מסויימות שהותקנו לפי פקודת הסמים המסוכנים, 1936. 1. שם קצר הפקודה הזאת תיקרא פקודת הסמים המסוכנים (מתן תוקף לתקנות), 1945. 2. הקניית תוקף לתקנות המפורסמות בתוספת למרות כל דבר האמור בסעיף-קטן (1) של סעיף 15 לפקודת הסמים המסוכנים, 1936, רואים את התקנות המפורטות בתוספת כאילו יש להן - והיה להן תמיד - תוקף לכל צרכיהן. תוספת תקנות הסמים המסוכנים, 1936 2. תקנות הסמים המסוכנים (קודאין ודיונין), 1936. ע"ר, 1945, תוס' 1, (ע) 155, (א) 201 התקנות בוטלו בתקנה 44 לתקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979. סמיםפקודות