פקודת העיריות (נוסח חדש)

 שמחזיק בו גורם אחר ושלעיריה קיימת נגישות אליו, לפי דין או הסכם. (3) הוראות סעיף 170ב(ג) יחולו לגבי גובה ממונה, בשינויים המחויבים. (ז)  לצורך ביצוע תפקידו יסתייע גובה ממונה, ככל הנדרש, בעובדי העיריה אשר יפעלו בהתאם להוראותיו. (ח)  ראה גובה ממונה שלצורך ביצוע תפקידו על העיריה להתקשר בחוזה עם אדם שאינו עובד העיריה, רשאי הוא, באישור הממונה, להורות לראש העיריה להתקשר בחוזה עם אותו אדם לפי הוראות סעיף 195, בתוך תקופה שיורה ושלא תפחת מ-30 ימים; לא קיים ראש העיריה אחר הוראת הגובה הממונה בתקופה שהורה, רשאי הגובה הממונה להתקשר בחוזה עם אותו אדם, בשם העיריה. (ט)  היתה התקשרות כאמור בסעיף קטן (ח) טעונה מכרז לפי פקודה זו, ייערך המכרז לפי הוראות הפקודה, בשינויים שיקבע השר ובשינוי זה: הוראות סעיף 148 לא יחולו וחברי ועדת המכרזים יהיו לענין זה הגובה הממונה והוא יהיה היושב ראש, גזבר העיריה, היועץ המשפטי לעיריה ושני נציגים מקרב עובדי משרד הפנים שימנה הממונה. 142ב.  מינוי חשב מלווה (תיקון: תשס"ד, תשס"ה) (א)  השר רשאי, לאחר שנתן לראש העיריה הזדמנות להשמיע את טענותיו ומנימוקים שיירשמו, למנות לעיריה חשב מלווה לתקופה שיקבע, בהתקיים אחד מאלה: (1) שיעור הגירעון השוטף של העיריה, כפי שהופיע בדוח המבוקר האחרון, הוא עשרה אחוזים או יותר, ושיעור הגירעון המצטבר של העיריה הוא חמישה עשר אחוזים או יותר; (2)  תקציב העיריה או עניניה הכספיים האחרים מנוהלים, לדעת השר, באורח לא תקין או שלא בהתאם להוראות כל דין; (3) קיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן דרוש, לדעת השר, מנימוקים שיירשמו, למנות חשב מלווה לשם הבטחת ניהול כספי תקין של העיריה, כגון איחוד העיריה עם רשות מקומית אחרת לפי כל דין, או עריכת הסדר נושים לעיריה לפי הוראות סעיף 146א. (ב)  השר רשאי להאריך את תקופת מינויו של החשב המלווה בתקופות נוספות כפי שיקבע. (ג)  שכרו של החשב המלווה ישולם מתקציב משרד הפנים. (ד)  הודעה על מינוי חשב מלווה תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הפנים. (ה)  השר, בהסכמת שר המשפטים, יקבע תנאי כשירות ופסלות לכהונה לחשב מלווה. 142ג. סמכויות החשב המלווה ופעולות הטעונות אישורו (תיקון: תשס"ד) (א)  מונה לעיריה חשב מלווה, יחולו הוראות אלה, כולן או חלקן כפי שיקבע השר: (1)  החשב המלווה, והוא בלבד, יהיה ממונה על גביית מסי העיריה; לחשב המלווה מוקנות כל הסמכויות הנתונות, על פי כל דין, לעיריה, לראש העיריה או לעובד העיריה לצורך גביית מסי העיריה, ולא יהיו לעיריה, לראש העיריה, או לעובד העיריה הסמכויות האמורות, כל עוד מינוי החשב המלווה עומד בתוקפו; מונה לעיריה חשב מלווה וטרם מינויו מונה לה גובה ממונה לפי הוראות סעיף 142א(א), יפסיק השר את כהונתו של הגובה הממונה; (2)  על אף הוראות כל דין, לא תינתן הנחה ממסי העיריה, אלא אם כן אישר החשב המלווה, בכתב, את החלטת המועצה או ועדת ההנחות בדבר מתן הנחה כאמור; החלטת מועצה או ועדת הנחות שלא אושרה כאמור - בטלה; (3)  דבר מינויו של החשב המלווה יצוין בכל מסמך של העיריה שהוא בעל משמעות כספית או תקציבית, בנוסח שיקבע השר; (4) עיריה, ראש עיריה, מי שסמכויות ראש העיריה נאצלו לו לפי סעיף 17 לחוק הבחירה הישירה, ועובד העיריה, לא יתחייבו בהתחייבות כספית כלשהי מטעם העיריה, לרבות לענין תנאי העסקה כהגדרתם בסעיף 33א(ד) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, אלא אם כן ניתן לאותה התחייבות אישור מראש ובכתב של החשב המלווה; בסעיף זה, "התחייבות כספית": - לרבות בחוזה, בכתב התחייבות, במסמכי תשלום, בהסדר פשרה המוגש לבית משפט או לבית דין על מנת לקבל תוקף של פסק דין, או בתעודה אחרת; (5)  התחייבות כספית מטעם העיריה לא תחייב את העיריה אלא אם כן חתם עליה, נוסף על החתימות הנדרשות לפי פקודה זו, גם החשב המלווה; על כל התחייבות כספית יצוין בכתב כי מונה לעיריה חשב מלווה וכי זו תחייב את העיריה רק אם נחתמה על ידו כאמור; התחייבות כספית שלא נחתמה כאמור - בטלה; (6)  לא יתמנה אדם לעובד העיריה אלא אם כן אישר החשב המלווה, מראש ובכתב, את העסקתו ואת תנאי העסקתו; לא יסרב החשב המלווה לאשר העסקה ותנאי העסקה כאמור אלא משיקולים תקציביים או אם נוכח שהעסקת העובד אינה כדין; מונה אדם בלא אישור החשב כאמור - בטל המינוי, ואולם אותו אדם יהא זכאי לגמול ראוי בשל תקופת העסקתו, אלא אם כן הוכח כי ידע שהעסקתו טעונה אישור החשב המלווה כאמור בפסקה זו, וכי לא ניתן אישור כאמור; (7)  ראש העיריה או מי שסמכויות ראש העיריה נאצלו לו לפי סעיף 17 לחוק הבחירה הישירה, ועובד העיריה, חייבים למלא אחר הוראות החשב המלווה שניתנו במסגרת סמכויותיו ומכוחן; (8)  לחשב המלווה יהיו הסמכויות האמורות בסעיף 142א(ה) הדרושות לו לשם מילוי תפקידו ויחולו לענין זה הוראות הסעיף האמור; (9) הסמכות להעביר כספים מסעיף אחד שבתקציב למשנהו, לפי הוראות סעיף 211, תהיה נתונה לחשב המלווה ולענין זה ייקרא הסעיף האמור כך שבמקום "ראש העיריה רשאי, באישור המועצה ובאישור השר" יבוא "חשב מלווה רשאי, באישור השר". (ב)  אישר השר, לגבי עיריה, תכנית הבראה, ונוכח השר שהעיריה אינה פועלת לביצועה של תכנית ההבראה וכי אין בסמכויות הנתונות לחשב מלווה לפי הוראות סעיף קטן (א) כדי להבטיח את ביצועה, רשאי הוא, בהתייעצות עם שר האוצר, להקנות לחשב המלווה, לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים, את הסמכויות הנתונות לפי פקודה זו ולפי כל דין אחר לראש העיריה, למועצה, לועדה מועדותיה, או לעובד העיריה, כולן או חלקן, ככל הנדרש לצורך ביצוע תכנית ההבראה, ובכלל זה: (1)  פיטורי עובדים; (2)  התקשרות בהתחייבות כספית בשם העיריה; (3)  קבלת אשראי; (4)  הכנת תקציב ותקציב מילואים לעיריה והגשתו לאישור השר; (5)  הטלת ארנונה כללית על הנכסים שבתחומי העיריה, וכן הטלת שאר מסי העיריה שהעיריה מוסמכת להטילם על פי כל דין. (ג)  הוקנו לחשב המלווה הסמכויות כאמור בסעיף קטן (ב), לא יהיו נתונות לעיריה, לראש העיריה, למועצה, לועדה מועדותיה או לעובד העיריה, לפי הענין, הסמכויות שהוקנו כאמור. 142ג1.  המצאת העתק כתבי בי-דין לחשב מלווה (תיקון: תשס"ה) פתח אדם הליך משפטי כנגד עיריה, ומונה לעיריה לפני פתיחת ההליך או במהלך ניהולו חשב מלווה, ימציא אותו אדם וכן כל אדם אחר שהוא צד להליך, לחשב המלווה, העתק מכתב בי-הדין שהוא מגיש באותו הליך; בסעיף זה, "הליך משפטי": - לרבות תובענה, עתירה, בקשה או ערעור. 142ג2.  חשב מלווה בתאגיד עירוני בבעלות מלאה (תיקון: תשס"ח) בסעיף זה - "אמצעי שליטה",: בתאגיד - כל אחד מאלה: (1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר; (2) הזכות או היכולת למנות דירקטור או מנהל כללי, ובתאגיד שאינו חברה - בעלי תפקידים דומים; (3) הזכות למניה המקנה זכות מהזכויות המפורטות בפסקאות (1) או (2) או זכות דומה אחרת בתאגיד שאינו חברה; (4) הזכות להשתתף ברווחי התאגיד; (5) הזכות ליתרת נכסי התאגיד בעת חיסולו, לאחר סילוק חבויותיו; (6) החזקה בכל הון המניות של התאגיד, אם יש כזה; "תאגיד עירוני בבעלות מלאה" - חברה, אגודה שיתופית, עמותה או תאגיד אחר שהוקם בידי עיריה מכוח סמכותה לפי סעיף 249(30), אשר כל אמצעי השליטה בו, המנויים בהגדרה "אמצעי שליטה", הם בידי אחת מאלה: (1) העיריה לבדה או יחד עם רשות מקומית אחרת; (2) העיריה או רשות מקומית אחרת, יחד עם תאגיד עירוני בבעלות מלאה של העיריה. (ב) הוראות סעיפים 142ב, 142ג(א) ו-142ג1 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תאגיד עירוני בבעלות מלאה, למעט תאגיד כאמור שהוא חברה, שכל מטרתה היא גיוס אשראי לעיריה או לעיריה ולרשות מקומית אחרת. 142ד. תוכנה של תכנית הבראה (תיקון: תשס"ד, תשס"ה) (א)  בתכנית ההבראה יפורטו, בין השאר, יעדי התכנית והדרכים להשגתם, ובכלל זה - (1)  מקורות המימון לתכנית, לרבות מקורות המימון להסדר חובות העבר; (2)  אמצעי התייעלות שתנקוט העיריה, לרבות צמצום הוצאותיה, העלאת שיעוריה הגביה של מסים, אגרות ותשלומי חובה המשתלמים לה, ופיטורי עובדים, וכן אמצעי התייעלות נוספים, ככל שנדרש, וביניהם: הגדלת מקורות ההכנסה האחרים של העיריה, מכירת נכסים ועריכת שינויים מבניים וארגוניים; (3) לוח הזמנים לביצוע הוראות התכנית, התקופה להשלמת ביצועה, והתנאת העברה של הקצבות שהן כספי הבראה מתקציב המדינה, ככל שניתנו כאלה, בעמידה בלוח הזמנים האמור. (ב)  (בוטל) 143. סמכות השר לגבי מועצה מתמעטת או נחשלת (תיקון: תשל"ה, תשנ"ד, תשס"ד) (א) בכל אחד מהמקרים המנויים להלן רשאי השר להורות על בחירת ראש עיריה חדש או מועצה חדשה או שניהם כאחד, ולקבוע את תאריך הבחירות, למנות ראש עיריה ומועצה או למנות מועצה בלבד, מתוך אנשים הכשירים להיות חברי מועצה, או למנות ועדה למילוי תפקידי ראש העיריה והמועצה או למילוי תפקידי המועצה בלבד, ואלה המקרים: (1)  המועצה נחשבת כמועצה שחדלה לפי סעיף 137(ב); (2) המועצה או ראש העיריה אינם ממלאים עוד, לדעת השר, את התפקידים שהוטלו עליהם לפי הפקודה או בכל דין אחר או שאינם מנהלים כשורה את תחום שיפוטה לרבות התפקידים שהוטלו עליהם כועדה מקומית לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, וכל זאת לאחר שהזהיר אותם; (3)  ועדת חקירה מצאה כי המועצה או ראש העיריה אינם עשויים למלא את תפקידיהם כראוי לרבות התפקידים שהוטלו עליהם כועדה מקומית לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 והמליצה לפני השר על סיום כהונת ראש העיריה או על פיזור המועצה. (ב) התקיים אחד המקרים המנויים בסעיף קטן (א)(1) עד (3), בתוך שנה לפני המועד הקבוע לקיום בחירות לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן - חוק הבחירות:), לא ימנה השר ראש עיריה, מועצה או ועדה לפי סעיף קטן (א). 143א. מינוי ועדה למילוי תפקידי ראש העיריה והמועצה (תיקון: תשס"ד) (א)  השר ושר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבעו בתקנות כללים המתייחסים לעיריה שבה, בין השאר, יש שיעור גירעון שוטף, שיעור גירעון מצטבר, שיעור גביית ארנונה ושיעור גביית תשלומי אספקת מים (בסעיף זה - שיעורים:). (ב) בתקנות לפי סעיף קטן (א) יקבעו השרים את השיעורים בשלושה מדרגים, שבמסגרתם יפעל שר הפנים כמפורט בפסקאות (1) עד (3), ורשאים הם לקבוע את השיעורים כולם או חלקם: (1)  שיעורים שבהגיע העיריה אליהם יהיה חייב השר להורות על מינוי ועדה למילוי תפקידי ראש העיריה והמועצה (בסעיף זה - ועדה); (2)  שיעורים שבהגיע העיריה אליהם רשאי השר להורות על מינוי ועדה; (3)  שיעורים שבהגיע העיריה אליהם לא יורה השר, על מינוי ועדה. (ג) (1)  תקנות לפי סעיף זה יחולו לענין פעולות השר לפי סעיף זה       בלבד והם לא יחולו לענין פעולות השר לפי סעיף 143(א). (2) שיעורים שנקבעו לפי סעיף זה יחולו על מינוי ועדה לפי סעיף זה בלבד ולא יחולו על מינוי ועדה למילוי תפקידי ראש העיריה והמועצה או למילוי תפקידי המועצה לפי סעיף 143(א). (ד) (1) השר ושר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבעו        בתקנות הוראות המתייחסות לעיריה שחלות עליה הוראות פרק ד'1       לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (בפקודה זו - חוק יסודות       התקציב), שלא עמדה באחד או יותר מיעדי תכנית ההבראה, שהוכנה       לגביה, או שלא הגישה הצעה לתכנית הבראה בתוך שלושים ימים       שתחילתם מיום שהודיעה לשר הפנים על החלת הוראות סעיף 31יד       בפרק האמור עליה. (2)  בתקנות לפי סעיף קטן (ד)(1) יקבעו השרים תנאים שבהתקיימם יהיה חייב השר להורות על מינוי ועדה למילוי תפקידי ראש העיריה והמועצה, ולגבי עיריה שלא הגישה הצעה לתכנית הבראה כאמור בסעיף 31יד, תנאים שבהתקיימם יהיה חייב השר להורות על מינוי ועדה למילוי תפקידי המועצה או על מינוי ועדה למילוי תפקידי המועצה וראש העיריה. (3)  השרים רשאים לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לגבי עיריה שלא הגישה תכנית הבראה על אף הוראת השר לעשות כן כאמור בסעיף 140ד לפקודת העיריות, תנאים שבהתקיימם השר יהיה רשאי להורות על מינוי ועדה למילוי תפקידי המועצה או על מינוי ועדה למילוי תפקידי המועצה וראש העיריה. 144.  מינוי ועדת חקירה ועדת חקירה לענין סעיף 143 תמונה על-ידי השר, בהתייעצות עם שר המשפטים, ולא יהיה בה חבר המועצה ולא רוב חברים שהם עובדי המדינה. 145. יושב-ראש ועד ממונה, סגנו, וסמכויותיהם (תיקון: תשל"ה, תשנ"ט, תשס"ד, תשס"ה) (א)  לוועדה שמונתה לפי סעיף 143 למילוי תפקידי ראש העיריה והמועצה  ימנה השר מתוך חבריה יושב-ראש, ואם נראה לו - גם סגן או סגנים ליושב-ראש. (ב) ליושב-ראש יהיו כל הסמכויות והחובות שיש לראש העיריה, ולסגן יושב-ראש יהיו כל הסמכויות והחובות שיש לסגן ראש העיריה.  (ג) הוראות סעיף 143 יחולו לגבי יושב-ראש וסגן או סגנים ליושב-ראש, בשינויים המתאימים. (ד) יושב-ראש או סגן יושב-ראש, רשאים לקבל מתוך קופת העיריה שכר שיקבע השר מזמן לזמן. זכויותיהם לגמלאות יבוטחו בקופת גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, וקופת העיריה לא תישא בכל עלות בשל זכויותיהם לגמלאות בעבור תקופת כהונתם בתפקידים האמורים, למעט בתשלומים השוטפים לקופת הגמל. 146. סמכויותיהן ותקופת כהונתן של מועצה או ועדה ממונות (תיקון: תשנ"ד, תשס"ד, תשס"ט) 29 (א) מועצה או ועדה ממונות לפי סעיף 143 יכהנו עד המועד הקרוב שבו יתקיימו בחירות לרשויות המקומיות לפי סעיף 4 לחוק הבחירות, ובלבד שתקופת הכהונה לא תפחת משלוש שנים ויהיו להן כל הסמכויות והחובות המוקנות למועצה או למועצה ולראש העיריה, לפי הענין, לפי פקודה זו או לפי כל דין אחר. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי השר, בהתייעצות עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לקבוע מועד אחר לסיום כהונתה של מועצה או ועדה ממונה. 146א.  הסדר נושים (תיקון: תש"ס) לבקשת נושה של עיריה או לבקשת שר הפנים, באישור שר המשפטים, רשאי בית המשפט לקבוע כי הוראות סעיף 233 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, יחולו, בשינויים המחויבים, על עיריה. 146ב. הטלת מילוי תפקיד של עיריה חדלה על רשות מקומית אחרת (תיקון : תשס"ח26) (א) בסעיף זה ובסעיפים 146 ג ו- 146 ד - "כספי מילוי תפקיד" - כספי מילוי תפקיד שמקורם בהקצבות, כמשמעותם בסעיף 146 ג(א)(1) וכספי מילוי תפקיד שמקורם בתשלומי חובה, כמשמעותם בסעיף 146 ג(א)(2); "עיריה חדלה": - עיריה שאינה ממלאת תפקיד, למעט בשל שביתה; "רשות מקומית ממלאת תפקיד": - רשות מקומית שניתנה לה הוראה בדבר מילוי תפקיד; "תפקיד": - חובה או תפקיד חיוניים שהוטלו על עיריה לפי הפקודה או בכל דין, מסוג שקבע השר, וכן חובה או תפקיד אחרים שקבע השר באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. (ב) ראה השר, לאחר שהונחה לפניו חוות דעת מקצועית בכתב, כי עיריה היא עיריה חדלה, או שמילוי התפקיד בידי אותה עיריה כרוך בעלות בלתי סבירה, רשאי הוא להורות לה לחדול לתקופה מצטברת שלא תעלה על 12 חודשים, ממילוי אותו תפקיד, ואולם אם הוגשה בקשה לפי סעיף 146 א, רשאי השר להאריך תקופה זו כל עוד לא ניתן פסק דין סופי בבקשה (בסימן זה - הוראה בדבר הפסקת מילוי תפקיד:); הורה השר כאמור, יורה לרשות מקומית אחרת למלא את אותו תפקיד (בסימן זה - הוראה בדבר מילוי תפקיד:). (ג) לא יורה השר בדבר הפסקת מילוי תפקיד אלא לאחר שנתן לראש העיריה החדלה ולראש הרשות המקומית ממלאת התפקיד הזדמנות להשמיע את עמדותיהם, ולאחר ששוכנע כי הרשות ממלאת התפקיד מסוגלת למלא אותו, וכי די בכספי מילוי התפקיד כדי לכסות את עלות מילוי התפקיד. (ד) הוראה בדבר מילוי תפקיד תכלול את התפקיד שתמלא הרשות המקומית ממלאת התפקיד במקומה של העיריה החדלה, את עלות מילוי התפקיד ואת משך התקופה שבה ימולא אותו תפקיד; עלות מילוי התפקיד כאמור תיקבע בהסכמת שר האוצר, בשיעור העלות בפועל. (ה) הודעה על הוראה בדבר הפסקת מילוי תפקיד ועל הוראה בדבר מילוי תפקיד יפורסמו ברשומות. 146ג. הוראות בדבר מילוי תפקיד בידי רשות מקומית ממלאת תפקיד (תיקון : תשס"ח26) (א) הורה השר הוראות כאמור בסעיף 146 ב(ב), יחולו בתקופת מילוי התפקיד הוראות אלה: (1) הקצבה המועברת לעיריה החדלה מהמדינה, בעד תפקיד שביצועו הוטל על הרשות המקומית ממלאת התפקיד, וכן כל הקצבה המועברת לעיריה החדלה שלא לשם מילוי תפקיד מסוים, יועברו, במישרין, לרשות המקומית ממלאת התפקיד, ובלבד שלא יועבר סכום העולה על עלות מילוי התפקיד כפי שנקבעה לפי הוראות סעיף 146 ב(ד)(בסעיף זה - כספי מילוי תפקיד שמקורם בהקצבות:); לעניין זה, "הקצבה" :- תמיכה, מענק או השתתפות אחרת מתקציב המדינה; (2) לא היה בהקצבות כאמור בפסקה (1) כדי לכסות את עלות מילוי התפקיד, יורה השר על העברת כספי הארנונה, המסים, האגרות, ההיטלים, דמי ההשתתפות, הקנסות ושאר תשלומי החובה, המגיעים לעיריה החדלה לפי כל דין (בסעיף זה - תשלומי חובה:), שלא נועדו לשם מילוי תפקיד מסוים ותשלומי חובה שנועדו לשם מילוי תפקיד שביצועו הוטל על הרשות המקומית ממלאת התפקיד, כולם או חלקם, ובלבד שלא יועבר סכום העולה על עלות מילוי התפקיד, ורשאי הוא להסמיך את הרשות המקומית ממלאת התפקיד לגבות בעצמה את תשלומי החובה, כולם או חלקם (בסעיף זה - כספי מילוי תפקיד שמקורם בתשלומי חובה:); (3) על כספי מילוי תפקיד יחולו הוראות אלה - (א) הם יופקדו בחשבון בנק, אחד או יותר, שיופקדו בו אך ורק כספים אלה; (ב)  הם ינוהלו בידי גזבר הרשות המקומית ממלאת התפקיד באופן שיאפשר מעקב אחר התקבולים מכל מקור וההוצאות שהוצאו למטרות השונות; (ג) הם ישמשו אך ורק למילוי התפקיד שממלאת הרשות המקומית ממלאת התפקיד במקומה של העיריה החדלה; (4) בלי לגרוע מההוראות לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה -1985, כספי מילוי תפקיד וכן זכותה של הרשות המקומית ממלאת התפקיד לקבלתם של כספי מילוי תפקיד, לא יהיו ניתנים לשעבוד או להמחאה ולא תוחל לגביהם זכות קיזוז, אלא אם כן ניתן לכך אישור מאת השר; אישור כאמור לא יינתן אלא לאחר שנוכח השר שהשעבוד, ההמחאה או זכות הקיזוז חיוניים לשם מילוי התפקיד, ולמטרה זו בלבד; (5) כספי מילוי תפקיד שמקורם בהקצבות לא יהיו ניתנים לעיקול, אלא באחד מאלה: (א) בידי מי שהרשות המקומית ממלאת התפקיד התקשרה עמו בהסכם לצורך ביצוע פעולה הדרושה לשם מילוי אותו תפקיד, בשל אי-תשלום כספים בעבור אותה פעולה, ובלבד שהפעולה כאמור בוצעה בפועל; (ב) בידי עובד ממלא תפקיד בשל חבותה של הרשות המקומית ממלאת התפקיד כלפיו לפי הוראות סעיף קטן (ד). (ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לפגוע בתוקפם של שעבוד, המחאה או זכות קיזוז, אשר היו בתוקף בטרם הורה השר לגבי אותה עיריה חדלה בדבר הפסקת מילוי תפקיד, ואין בו כדי למנוע את מימושן של זכויות מכוחם של שעבוד, המחאה או זכות קיזוז כאמור בנוגע לכספים שהיו בידי העיריה החדלה או שהיו מגיעים לה אלמלא היתה עיריה חדלה. (ג) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע - (1) מזכות קיזוז הנתונה למדינה, לפי כל דין, בקשר לכספי מילוי תפקיד שמקורם בהקצבות; (2) מהוראות כל דין לעניין כספי מילוי תפקיד, לרבות לעניין ניהול או הפקדה של כספים כאמור או לעניין שעבוד, המחאה, זכות קיזוז או עיקול בנוגע לכספים כאמור. (ד)(1) לשם מילוי תפקיד תסתייע רשות מקומית ממלאת תפקיד, אם מצאה זאת לנכון ובאישור השר, בעובדי העיריה החדלה; באישור כאמור יפורטו העובדים שבהם תסתייע הרשות המקומית ממלאת התפקיד (בסעיף זה - עובד ממלא תפקיד:) והיקף משרתם. (2) עובד ממלא תפקיד יפעל, החל במועד מתן האישור לפי פסקה (1), בהתאם להוראות של מי שמונה לכך בידי הרשות המקומית ממלאת התפקיד. (3) עובד ממלא תפקיד ימשיך להיות עובד העיריה החדלה, ולא יהיה לעובד הרשות המקומית ממלאת התפקיד רק בשל היותו עובד ממלא תפקיד. (4) שכרו של עובד ממלא תפקיד וכל הטבה כספית אחרת הקשורה לעבודה, המשולמת לעובד ממלא תפקיד או בעדו, בשל או בקשר לעבודתו כעובד ממלא תפקיד למשך התקופה שבה הוא ממלא את אותו תפקיד ובהתאם להיקף המשרה שבה הוא ממלא את אותו תפקיד, ישולמו בידי הרשות המקומית ממלאת התפקיד מכספי מילוי התפקיד. (5) עובד ממלא תפקיד בפנסיה תקציבית לא יהיה זכאי לגמלה או לזכויות אחרות הקשורות בפרישה מהרשות המקומית ממלאת התפקיד בשל התקופה שבה הוא ממלא את אותו תפקיד באותה רשות; התקופה האמורה תובא בחשבון כתקופת שירות של העובד בעיריה החדלה לצורך תשלום גמלתו בכפוף לתנאי הסדר הפנסיה התקציבית שחל לגביו; לעניין זה, "עובד בפנסיה תקציבית": - עובד העיריה החדלה, שהסדר הפנסיה החל לגביו הוא תשלום קצבה או סכום חד-פעמי, לפי הסכם, מקופת העיריה. (6) בכפוף להוראות סעיף קטן זה, אין בהטלת תפקיד לפי סעיף 146ב ובהסתייעות בעובדים לפי סעיף קטן זה כדי לפגוע בזכויות ובתנאי העבודה, הנתונים כדין לעובדי העיריה החדלה, לרבות עובדים ממלאי תפקיד. (ה) הרשות המקומית ממלאת התפקיד תודיע לשר על האופן שבו בכוונתה למלא את התפקיד, לרבות לפי סעיף קטן (ד). (ו) לרשות מקומית ממלאת תפקיד יהיו, לשם מילוי התפקיד, כל הסמכויות הנתונות על פי כל דין לעיריה החדלה לשם מילוי אותו תפקיד. (ז) רשות מקומית ממלאת תפקיד נושאת באחריות על פעולותיה כממלאת תפקיד. 146ד. הוראות נוספות בדבר מילוי תפקיד בידי רשות מקומית ממלאת תפקיד:(תיקון : תשס"ח26) השר רשאי, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע הוראות נוספות על ההוראות המפורטות בסעיף 146ג, לעניין מילוי תפקיד של עיריה חדלה בידי רשות מקומית ממלאת תפקיד; הוראות כאמור יכול שיתייחסו להתחייבויות והתקשרויות של העיריה החדלה ושל הרשות המקומית ממלאת התפקיד לשם מילוי אותו תפקיד, לאופן הפעלת הסמכויות לעניין התפקיד כאמור בידי הרשות המקומית ממלאת התפקיד ולשימוש הרשות המקומית ממלאת התפקיד בנכסים ובזכויות של העיריה החדלה לשם מילוי התפקיד. פרק שמיני: ועדות המועצה סימן א' : ועדות כלליות 147. ועדת הנהלה (א) המועצה רשאית לבחור מבין חבריה ועדת הנהלה קבועה שתפקידה לייעץ לראש העיריה בכל הנוגע לביצוע תפקידיו, ושתשמש ועדה לכל ענין שאינו בתחום סמכותה של ועדה אחרת, קבועה או ארעית. (ב) חברי ועדת ההנהלה יהיו ראש העיריה, סגניו וחברי מועצה אחרים שהמועצה תקבע את מספרם ותבחר אותם. 148. ועדת מכרזים (תיקון: תשל"ט) (א) המועצה תבחר מבין חבריה ועדת מכרזים קבועה שתפקידה לבדוק הצעות מחירים המוגשות לעיריה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש העיריה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו; ראש העיריה לא יהיה חבר בועדת המכרזים. (ב) החליט ראש העיריה לאחר עיון בהמלצות ועדת המכרזים שלא לאשר את ההצעה שעליה המליצה הועדה, ירשום את הנימוקים להחלטתו ויביאם לידיעת המועצה בישיבתה הקרובה. (ג) ראש העיריה רשאי, באישור המועצה, לאשר הצעה מבין ההצעות שהיו לפני ועדת המכרזים, אף שהועדה לא המליצה עליה. 149. ועדת כספים המועצה תבחר מבין חבריה ועדת כספים קבועה שתפקידה לייעץ למועצה בכל ענייני כספים של העיריה. 149א. ועדות מל"ח (תיקון: תשל"ג, תשס"א13) (א) המועצה תבחר ועדה להכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום. (ב)  (1)  (בוטלה)  (2) הועדה תקיים ישיבותיה בדלתיים סגורות;  (3) היו הדעות בישיבה שקולות - תהא ליושב ראש הישיבה קול נוסף    או מכריע;  (4) החלטות הועדה - למעט החלטות בענין הנוגע לתקציב העיריה -    אינן טעונות אישור המועצה, ואולם המועצה רשאית להסמיך את   הועדה להחליט גם בענין הנוגע לתקציב העיריה. 149ב. ועדת בטחון (תיקון: תשל"ה, תשס"א13) (א) בעיריה שבה נתכונן משמר אזרחי, כמשמעותו בפקודת המשטרה תוקם ועדת בטחון אשר תייעץ ותסייע למשטרה בענין המשמר האזרחי. (ב)  חברי ועדת הבטחון יהיו - (1) נציגי העיריה שתמנה המועצה; (2) נציגי שרים אלה, אם ראו לשלוח נציג: נציג שר הבטחון, שימנה מפקד הג"א מחוזי, כמשמעותו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951; נציג שר החינוך והתרבות, שימנה מנהל הלשכה המחוזית של המשרד; נציג שר המשטרה, שימנה מפקד משטרת המחוז; (3) חברים אחרים כפי שתחליט הועדה. (ג)  (בוטל) 149ג. ועדה לעניני ביקורת (תיקון: תשל"ט, תש"ן, תשנ"ח, תשס"ב-14) (א) המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעיריה, בכל דו"ח של משרד הפנים על העיריה ובכל דו"ח של מבקר העיריה, ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת, והיא רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על העיריה שהוגש לפי דין; הועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה. (ב) מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה; הרכב הועדה יהיה תואם, ככל שניתן, את ההרכב הסיעתי של המועצה; ראש העיריה, סגניו וחברי ועדת ההנהלה לא יהיו חברים בועדה לעניני ביקורת. (ג) (1)  יושב ראש הועדה לעניני ביקורת יהיה בכפוף להוראות פסקה (2)      מהאופוזיציה ולא יכהן כדירקטור בהנהלת גוף עירוני מבוקר;      לענין סעיף זה יראו את יושב ראש הועדה לעניני ביקורת כשייך      לאופוזיציה אם התקיימו בסיעתו, בין היתר, לפחות כל אלה: (א)  סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה; (ב)  לסיעתו אין ייצוג בועדת ההנהלה; (ג)  מסיעתו לא מונו סגנים לראש העיריה; (ד)  סיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש העיריה או לניהול העיריה. (2)  היו הסיעות כולן מיוצגות בועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בלבד, יהיה יושב ראש הועדה לעניני ביקורת מי שהתקיימו בו לפחות כל אלה: (א)  הוא אינו חבר בועדת ההנהלה; (ב)  הוא אינו מכהן כיושב ראש ועדת הכספים או המכרזים; (ג)  הוא אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר. (ד)  סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה, אם יש במועצה יותר מסיעה אחת. 149ד. ועדת הנחות (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ו) (א) המועצה תבחר מבין חבריה ועדת הנחות (להלן  הועדה:) שסמכויותיה יהיו - (1) לתת הנחה מסכום הארנונה הכללית המוטלת על הנכס באותה שנת כספים, אלמלא ההנחה, בשיעורים המפורטים להלן: (א) לנזקק המחזיק בנכס המשמש למגוריו - עד 70%; לענין זה, "נזקק": - מחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד, בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך שלו או של בן משפחתו או בשל אירוע אשר הביא להרעה משמעותית, בלתי צפויה, במצבו החומרי; (ב) למחזיק בנכס, שהוא הבעלים הראשון של בנין חדש ריק, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בו במשך תקופה רצופה שיקבע השר - עד 100%. (2) לדון בבקשות למחיקת סכום המגיע לעיריה לפי סעיף 339, שאינו ארנונה, ולהגיש המלצותיה לשר. (ב) חברי הועדה יהיו - (1) שלושה חברי המועצה, אשר שניים מהם חברים בסיעות המיוצגות בועדת ההנהלה ואחד חבר בסיעה הגדולה ביותר, שאינה מיוצגת בועדת ההנהלה, קיבלה את מרב קולות הבוחרים; היו הסיעות כולן מיוצגות בועדת ההנהלה - יהיה חבר ועדה אחד לפחות מי שאינו חבר המועצה; (2) הגזבר, מנהל מחלקת הרווחה, ומנהל מחלקת הגביה או מי שכל אחד מהם הסמיכו לענין סעיף זה מבין עובדי העיריה; (3) היועץ המשפטי שמינתה העיריה לפי חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), התשל"ו-1975, או עורך דין ממשרדו או מלשכתו ובעיריה שלא מינתה יועץ משפטי כאמור, עורך דין שמינתה המועצה לענין זה. (ג) המועצה תמנה מבין חבריה שמונו לועדה, את יושב ראש הועדה ואת ממלא מקומו. (ד) מנין חוקי בישיבות הועדה יהיה נוכחות של יושב ראש הועדה או ממלא מקומו, היועץ המשפטי והגזבר. (ה) החלטות הועדה אינן טעונות אישור המועצה אך יונחו על שולחנה. 149ה.  ועדה לקליטת עליה (תיקון: תשנ"ח)9 בעיריה שלפחות 10% מתושביה עלו לישראל אחרי יום ד' בשבט התש"ן (1 בינואר 1990), תבחר המועצה ועדה לקליטת עליה שתטפל בכל ענין הנוגע לקליטתם של התושבים האמורים. 149ו.  ועדת בטיחות בדרכים (תיקון: תשנ"ט) (א)  המועצה תבחר ועדה לבטיחות בדרכים שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לבטיחות בדרכים; הועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותפקח על ביצוע התכניות המאושרות. (ב)  חברי הועדה יהיו - (1)  ראש העיריה או סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע, והוא יהיה היושב ראש; (2)  מהנדס העיר ומנהל אגף החינוך, או מי שכל אחד מהם הסמיכו, מבין עובדי העיריה, לענין זה; (3)  חברי מועצה או בעלי תפקידים אחרים בעיריה, כפי שיקבע ראש העיריה בכפוף להוראות סעיף קטן (ג); (4)  נציג שר התחבורה, שימנה שר התחבורה; (5)  נציגי גופים העוסקים בבטיחות בדרכים, ונציגי השכונות המצויות בתחום העיריה, כפי שיקבע ראש העיריה בכפוף להוראות סעיף קטן (ג); (6)  נציג השר לבטחון הפנים שימנה מפקד המרחב שבתחום סמכותו נמצאת העיר. (ג)  מספר חברי הועדה יהיה כלהלן: (1)  בעיריה שמספר תושביה אינו עולה על 30,000 - 9; (2)  בעיריה שמספר תושביה עולה על 30,000 אך אינו עולה על 100,000 - 12; (3)  בעיריה שמספר תושביה עולה על 100,000 - 15. 149ז.  ועדה לקידום מעמד הילד (תיקון: תש"ס) (א)  המועצה תבחר ועדה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות לקידום מעמד הילד ובני הנוער, להגן עליהם ולהבטיח את זכויותיהם, לרבות מימוש עקרונות של טובת הילד, אי אפליה, הזכות להתפתחות בתנאים נאותים וזכותם של ילדים ובני נוער להשמיע את דעתם ולהשתתף בצורה נאותה בקבלת החלטות הנוגעות לעניניהם. (ב)  חברי הועדה יהיו - (1)  שלושה עד חמישה חברי מועצה; (2)  מנהל אגף החינוך; (3)  מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים ציבוריים; (4)  אחד ממנהלי בתי הספר בעיר; (5)  נציג ארגון המורים העל-יסודיים; (6) נציג ארגון מורי אגודת ישראל - בעיר שבה פועל מוסד חינוך שמוריו חברים בארגון; בפסקה זו, "מוסד חינוך": - מוסד חינוך חובה כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התשי"ט-1949; (7)  נציג הסתדרות המורים; (8)  יושב ראש מועצת התלמידים העירונית; (9)  יושב ראש ועד ההורים העירוני; (10)  מפקד תחנת המשטרה שבתחום סמכותו נמצאת העיר; (11)  נציג תנועות הנוער בעיר; (12)  נציג ארגון התנדבותי שענינו קידום עניני ילדים ונוער; (13)  חברים נוספים, כפי שתקבע המועצה. 149ח.  ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור (תיקון: תשס"ד) (א)  המועצה תבחר ועדה להנצחת זכרם של נרצחי פעילות טרור, שתפקידה ליזום ולתכנן דרכי הנצחה ופעולות הנצחה לתושבי העיר שנרצחו בעקבות פעילות טרור. (ב)  מספר חברי הועדה לא יפחת משלושה ולא יעלה על תשעה; שליש מהם יהיו חברי המועצה, שליש נציגי ציבור ושליש בני משפחות של נרצחי פעילות טרור שהיו תושבי העיר, שהמועצה קבעה את דרך בחירתם. (ג)  לענין סעיף זה, "נרצח פעילות טרור": - נפגע שמת עקב פגיעת איבה, הכל כאמור בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970. 149ט.  ועדת חינוך (תיקון: תשס"ה) (א)  המועצה תבחר ועדת חינוך שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לחינוך; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות; כן תייעץ הוועדה למועצה בתחומים כאמור. (ב)  חברי הוועדה יהיו - (1)  ראש העיריה או ממלא מקומו לפי הוראות סעיף 14(ג) בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, והוא יהיה היושב ראש; (2)  שלושה עד שישה חברי מועצה, בכפוף להוראות סעיף קטן (ג); (3)  שני נציגים של בתי ספר שבתחום שיפוטה של העיריה, שהם מנהלי בית ספר או סגניהם, האחד מבית ספר שניתן בו חינוך יסודי שייבחר על ידי הסתדרות המורים, והאחר מבית ספר שניתן בו חינוך על-יסודי שייבחר על ידי ארגון המורים העל-יסודיים; (4)  נציג ועד ההורים העירוני; (5)  יושב ראש מועצת התלמידים העירונית, ואולם אם אין הוא זכאי להצביע בבחירות לעיריה לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, תבחר מועצת התלמידים העירונית נציג אחר במקומו הזכאי להצביע בבחירות כאמור. (ג)  מספר חברי המועצה שיכהנו בוועדת החינוך מכוח סעיף קטן (ב)(2) ייקבע על ידי המועצה, כך שכלל מספר החברים בוועדה יהיה בלתי זוגי.     149י.  ועדה לאיכות הסביבה (תיקון: תשס"ה, תשס"ח) (א)  המועצה תבחר ועדה לאיכות הסביבה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות. (ב)  חברי הוועדה יהיו - (1)  ארבעה חברי מועצה; (2)  עובד בכיר שהוא האחראי לתחום איכות הסביבה בעיריה; (3)  שני נציגי ציבור שהם תושבי העיר; את האחד תבחר המועצה בהתייעצות עם ארגונים מקומיים שענינם בשמירת איכות הסביבה ואת האחר יבחרו ארגונים מקומיים כאמור, ובאין ארגון מקומי, תבחר המועצה את האחד בהתייעצות עם ארגון ארצי ואת האחר יבחר ארגון ארצי; (4)  (בוטלה) (ג)  לדיוני הוועדה יוזמן דרך קבע נציג ארגון ארצי ונציג השר להגנת הסביבה. (ד)  בסעיף זה, "ארגון ארצי": - גוף ציבורי המנוי בחלק א' של התוספת בחוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002. 149יא.  ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים (תיקון: תשס"ה) (א)  המועצה תבחר ועדה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים, לגבי מניעה, שיקום וטיפול, לרבות טיפול בהשלכות הנובעות מהתמכרות לסמים וכן חינוך והסברה, בין השאר, לענין הדין בשימוש בסמים; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות. (ב)  חברי הוועדה יהיו - (1)  שלושה חברי מועצה לכל היותר, בכפוף להוראות סעיף קטן (ג), שאחד מהם יהיה היושב ראש, כפי שתבחר המועצה; (2)  מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים חברתיים; (3)  מנהל מחלקת חינוך; (4)  שני נציגי ציבור, שיבחר ראש העיריה באישור המועצה; (5)  מנהל בית ספר בתחום שיפוטה של העיריה, שניתן בו חינוך על-יסודי, שימנה מנהל מחלקת חינוך; (6)  נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים שימנה המנהל הכללי של הרשות. (ג)  מספר חברי המועצה שיכהנו בוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים מכוח סעיף קטן (ב)(1) ייקבע על ידי המועצה, כך שכלל מספר החברים בוועדה יהיה בלתי זוגי.        150. ועדות שונות נוסף על הועדות הנקובות בשמותיהן בפקודה זו, או בחוק אחר, רשאית המועצה לבחור ועדות קבועות או ועדות ארעיות שתפקידן לייעץ למועצה בענינים או במקרים מסויימים. 150א. ההרכב הסיעתי של ועדות חובה (תיקון: תשנ"ו, תשס"א13) (א)  ההרכב הסיעתי של חברי מועצה, בכל אחת מועדות החובה לפי פקודה זו, יהיה תואם ככל שניתן את ההרכב הסיעתי של המועצה ובלבד שבכל ועדת חובה יהיה נציג אחד לפחות מהאופוזיציה; לענין סעיף זה, "נציג אחד לפחות מהאופוזיציה" - מי שמתקיימים בסיעתו הוראות פסקה 149ג(ג)(1). (ב)  (1)  סיעה הזכאית למנות חבר מטעמה בועדת חובה לפי פקודה זו או לפי       כל דין (להלן  - סיעה זכאית:), רשאית למנות לועדה חבר מועצה מכל       סיעה אחרת, וזאת אף אם עקב מינויו לא תתקיים הוראה מהוראות       סעיף קטן (א). (2)  מינוי חבר מועצה מסיעה אחרת בועדת חובה לפי סעיף קטן (ב), אינו מקנה לסיעה האחרת סמכות למנות ממלא מקום קבוע, כאמור בסעיף קטן (ג). (ג)  סיעה זכאית רשאית למנות ממלא מקום קבוע מטעמה בלבד לכל אחד מנציגיה בועדת החובה כאמור. סימן ב' : ועדה חקלאית 151. הגדרות (תיקון: תשכ"ח) בסימן זה - "אדמה חקלאית": - קרקע המשמשת למטע, למשתלה, למשק בעלי-חיים, לגידול תוצרת חקלאית או פרחים או לייעור; "חקלאי": - (1) מי שהוא בעל אדמה חקלאית שהיא בתחום העיריה ושטחה שני דונם לפחות ואינה מוחזקת על ידי אחר, להוציא שטחו של בנין כמשמעותו בסעיף 269 שאינו משמש למטרות חקלאיות; (2) מי שהחזיק ועיבד עיבוד סדיר אדמה חקלאית כמתואר בפיסקה (1) שנה אחת בסמוך לפני היום הקובע; "ענין חקלאי" :- ענין בעל ערך חקלאי, שהסדרתו היא לטובת החקלאות או לטובת ענף שבה, או לטובת עוסקים בחקלאות בתחום העיריה או בשטח בנין-עיר הכולל את תחום העיריה, לרבות הטלת ארנונות על אדמה חקלאית שבתחומה, והיטלים ואגרות בקשר לאדמה חקלאית על העוסקים בחקלאות כאמור ודרך מוצאתן של ההכנסות ממקורות אלה; "היום הקובע": - היום ה60- שלפני יום הבחירות האחרונות למועצה או מועד מאוחר יותר שקבע השר לענין בחירות ראשונות לועדה חקלאית. 152. איפה תוקם ועדה חקלאית (תיקון: תשכ"ח)19 (א) ועדה חקלאית (להלן בסימן זה - הועדה:) תוקם בכל עיריה שיש בתחומה לפחות חמישים חקלאים או אדמה חקלאית בשטח של אלף דונם לפחות המוחזקים על ידי עשרים וחמישה אנשים לפחות, למעט עיריה שמספר תושביה, ביום היבחרה של מועצתה, עלה על מאה אלף. (ב) עיריה שהחובה לפי סעיף-קטן (א) לא חלה עליה, תוקם בה ועדה אם מועצתה החליטה על כך או השר קבע כך ביחס אליה. 153. מספר חברי הועדה והרכבה (א) מספר חברי הועדה יהיה מספר הניתן לחלק לשלושה, אך לא יעלה על שנים-עשר, הכל לפי שתחליט המועצה או, באין החלטת המועצה, כפי שיקבע השר, בהתאם להוראות שבתוספת השלישית. (ב) הרכב הועדה יהיה: שני שלישים שייבחרו לפי ההוראות שבתוספת השניה (להלן - נציגי החקלאים:) ושליש אחד שייבחר על ידי המועצה ושאחד מהם, לפחות, יהיה חבר המועצה; כל חברי הועדה יהיו חקלאים, פרט לאחד שיכול להיות לא-חקלאי, אם הוא חבר המועצה שנבחר על ידיה לועדה. 154. הנציגים החקלאים שבועדה (א) הבחירות של נציגי החקלאים יהיו שוות, ישירות וחשאיות, אולם לפי דרישת שלושים וחמישה אחוז של החקלאים יהיו הבחירות גם יחסיות; דרישה כאמור תוגש בדרך ובמועד שנקבעו בתוספת השלישית. (ב) נציג החקלאים שנעדר מישיבות הועדה שלושה חדשים רצופים, או משלוש ישיבות רצופות - אם היו בשלושה חדשים פחות משלוש ישיבות - יחדל להיות חבר הועדה, אלא אם כן נעדר מחמת מחלה או שירות בצבא-הגנה לישראל, או ברשות הועדה. 155. פסילת חברות בועדה על פסילת חברותו של חבר-ועדה יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, הוראות הסעיפים 120, למעט פיסקה (1), ו-121. 156. יושב ראש הועדה וסגנו לועדה יהיה יושב-ראש וסגן יושב-ראש שיתמנו על ידי המועצה מתוך רשימת המועמדים שהועדה תציע והמועצה רשאית לדרוש שיוצעו לה לכל תפקיד כאמור שני מועמדים לפחות; בהעדר היושב-ראש ימלא סגן היושב-ראש את מקומו; עד שיתמנה יושב-ראש הועדה, יהיה פקיד הבחירות יושב-ראש הועדה. 157. רציפות הכהונה ועדה שנסתיימה תקופת-כהונתה תמשיך בתפקידה עד שתורכב כדין ועדה חדשה. 158. תפקידים וסמכויות ואלה תפקידיה וסמכויותיה של הועדה: (1) לייעץ למועצה בכל ענין חקלאי הן ביזמת עצמה והן לפי בקשת המועצה; (2) להציע למועצה הצעות להחלטה בכל ענין חקלאי; (3) להוציא לפועל החלטות המועצה בענין חקלאי, אם נדרשה לכך על-ידי המועצה או על ידי ראש העיריה, או על-ידי השר אם היה הענין בערר על פי סעיף 160. 159. סמכויות הועדה כלפי המועצה ענין חקלאי לא יבוא לדיון סופי במועצה אלא אם דנה בו תחילה הועדה וחיוותה דעתה, או שעברו ארבעה-עשר יום מיום שהגישה המועצה את הענין בכתב לפני הועדה; הציעה הועדה למועצה הצעת-החלטה בענין חקלאי, חייבת המועצה להעמיד את ההצעה על סדר-יומה ולדון בה בהקדם האפשרי, ואם לא נדחתה ההצעה על-ידי המועצה בתום שלושים יום מיום שהוגשה בכתב, יראו את הצעת ההחלטה כהחלטת המועצה. 160. זכות ערר על החלטת המועצה נתקבלה במועצה החלטה בענין חקלאי שלא בהתאם להצעת הועדה או לחוות-דעתה, רשאית הועדה לערור על ההחלטה לפני השר תוך ארבעה-עשר יום מיום שנמסרה בכתב לועדה; המועצה לא תבצע החלטה כאמור לפני תום תקופת הערר וכל עוד הערר תלוי ועומד. 161. כספים (תיקון: תשכ"ח) בעיריה שבה הוקמה ועדה חקלאית, כל ההכנסות מהיטלים, מאגרות ומתשלומים אחרים שהוטלו על אדמה חקלאית, או על העוסקים בחקלאות בקשר לאדמה חקלאית, וכן שני שלישים לפחות של ההכנסות מארנונות שהוטלו על אדמה חקלאית, יוצאו לענינים חקלאיים, יירשמו בפנקסי המועצה בנפרד, ובגמר כל שנת-כספים יועברו היתרה או הגרעון לשנת-הכספים הבאה. סימן ג' : הוראות שונות בענין הועדות 162. הרכב ועדות רשות (תיקון: תשמ"א, תשס"א13) ועדה של המועצה, כאמור בסעיף 150, שלא נקבע לה הרכב מיוחד לפי פקודה זו או לפי כל דין, יהיה הרכבה כלהלן: (א)  10% לפחות מחבריה יהיו חברי המועצה ובלבד שמספר חברי המועצה בועדה לא יפחת מ-2 ואחד מהם יהיה היושב ראש; (ב)  שאר חברי הועדה יהיו בעלי זכות להיבחר לחברי מועצה שאינם פסולים לפי סעיף 120, ושעל כל אחד מהם המליצה סיעה המרכיבה את המועצה ובלבד שההרכב הסיעתי של כל ועדה שהוקמה לפי סעיף 150, כולל את מומלצי הסיעות לפי סעיף זה, יהיה תואם ככל שניתן, את ההרכב הסיעתי של המועצה. 163. תקופת הכהונה של הועדות ועדה של המועצה תכהן בתפקידה כל תקופת-כהונתה של המועצה, מלבד אם נקבעה הוראה אחרת בפקודה זו או בחוק אחר, אלא שועדה ארעית תתפרק מאליה עם גמר תפקידה; אולם לא תיפגע סמכותה של המועצה לבטל בכל עת ועדה שנבחרה כולה על ידיה או לשנות את הרכבה בכפוף להוראות הפקודה, וכן להחליף את נציגיה בועדה של המועצה שהורכבה בשותפות עם גורמים אחרים. 164. חדילת חברות בועדה (א) חבר מועצה שנבחר על ידיה לועדה של המועצה, חברותו באותה ועדה נפסקת משנפסקה חברותו במועצה. (ב) חבר ועדה של המועצה שאיבד את זכותו להיבחר כחבר המועצה יחדל מהיות חבר בועדה. (ג) חבר ועדה של המועצה רשאי להתפטר מתפקידו בהודעה בכתב לראש העיריה. 165. יושבי ראש הועדות (תיקון: תשל"ג) ראש העיריה יהיה בתוקף משרתו יושב-ראש ועדת ההנהלה והועדה להכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום. יושבי-ראש לשאר הועדות ייבחרו על-ידי המועצה מבין חבריה, אם לא נקבעה הוראה אחרת בפקודה זו או בחוק אחר. 166. הנוהל בעבודת הועדות (תיקון: תשל"ו) (א) יושב-ראש הועדה של המועצה רשאי בכל עת לקרוא לישיבת הועדה, והוא חייב לקרוא לישיבה על פי החלטת הועדה או על פי בקשת שליש חבריה או על פי בקשה של המועצה או של ראש העיריה. (אא) ועדה שחובה להקימה לפי כל דין תכונס לפחות אחת לשלושה חדשים; לא כונסה ועדה כאמור, יורה ראש העיריה לכנסה, והוא יקבע את סדר היום של ישיבת הועדה; לא נכח יושב ראש הועדה בישיבה, או סרב לנהלה, ינהלה זקן חברי הועדה. (ב) כל ועדה של המועצה רשאית, בשים-לב להחלטות המועצה, ובמידה שלא נקבעה הוראה אחרת בענין זה, להסדיר בעצמה את עבודתה ואת דיוניה. (ג) ועדה של המועצה רשאית למסור לועדת-משנה, שתיבחר מבין חבריה, את בירורו של ענין מסויים, שבתחום סמכותה; ועדת המשנה תביא את מסקנותיה בענין האמור לפני הועדה. (ד) היו הקולות שקולים בועדה, יבואו ההצעות השקולות להכרעת המועצה. (ה) החלטות של ועדות המועצה טעונות אישור המועצה אם אין בפקודה כוונה אחרת משתמעת. פרק תשיעי : עובדי העיריה סימן א' : מינוי עובדים ופיטוריהם 167. מינוי פקידים (תיקון: תשל"א, תש"ן, תשנ"ה6, תשס"א, תשס"ב-14, תשס"ד18, תשס"ה, תשס"ו) (א)  מועצה רשאית, ולפי דרישת הממונה חייבת, למנות לעיריה מזכיר אם לא מונה מנהל כללי, ורופא וטרינר; כן חייבת המועצה למנות מהנדס; מינוי לפי סעיף קטן זה יהיה של אנשים ראויים, בדרך של מכרז פומבי בכפוף להוראות סעיף קטן (א2), ואפשר למנות אדם ליותר ממשרה אחת מהמשרות האמורות. (א1)  ראש העיריה רשאי, ולפי דרישת הממונה חייב, למנות לעיריה מנהל כללי ובלבד שהמועצה לא מינתה מזכיר. (א2) לא תמנה המועצה ולא ימנה ראש העיריה אדם, שעליהם למנותו, למשרה מהמשרות הנקובות בתוספת החמישית אלא את מי שועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים בחרה בו, ולענין מנהל כללי, לא ימנה ראש העיריה אלא את מי שועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים אישרה את כשירותו והתאמתו לתפקיד. (ב) המועצה, בהחלטה ברוב חבריה, תמנה לעיריה מבקר במשרה מלאה; (ג) לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר עיריה אלא אם כן נתקיימו בו כל אלה: (1) הוא יחיד ; (2) הוא תושב ישראל ; (3) הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון ; (4) הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץלארץ שהכיר בו, לענין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין או רואה חשבון ; (5) הוא רכש נסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת. (6) הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחד של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית. (ג1) לא ימונה ולא יכהן כמבקר עיריה מי שכיהן כחבר מועצה, אלא אם כן עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצה באותה עיריה, או שנתיים מתום כהונתו כחבר מועצה בעיריה גובלת. (ג2) מי שהיה מועמד בבחירות למועצת העיריה, לא יכהן כמבקר אותה עיריה, למשך כל תקופת כהונתה של אותה מועצה שאליה היה מועמד. (ד) על אף הוראות סעיף קטן (ג), רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו אחד מן התנאים המנויים בפסקאות (4) ו-(5) לסעיף קטן (ג), כמבקר העיריה, אם הוא רכש נסיון במשך עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו ב חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992. (ה) (1) המועצה, בהחלטה ברוב חבריה, תמנה גזבר לעיריה; השר,        בהתייעצות עם שר המשפטים ועם שר האוצר, יקבע תנאים לענין        כשירות ופסלות לכהונה לגזבר. (2) נבצר מהגזבר זמנית למלא את תפקידו, תמנה המועצה ממלא מקום לגזבר לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים; חדל הגזבר למלא את תפקידו וטרם מינתה המועצה גזבר אחר במקומו, תמנה המועצה ממלא מקום לגזבר לתקופה כאמור; ואולם רשאי השר להאריך תקופה זו בתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים, ובלבד שנוכח כי המועצה נוקטת את כל הפעולות הדרושות למינוי גזבר וכי הארכה כאמור דרושה לשם השלמת הליך המינוי; ההוראות לפי פקודה זו החלות לגבי גזבר יחולו גם לגבי ממלא מקומו, למעט ההוראות לענין דרכי המינוי, תנאי הכשירות למינוי ופיטורים. 167א. מועצה שלא מינתה מבקר (תיקון: תשנ"ה6, תשס"ב) (א) ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר, רשאי הוא לדרוש ממנה בצו כי תמנה מבקר, כאמור בסעיף 167, תוך הזמן הנקוב בצו. (ב) לא מילאה המועצה אחרי הצו תוך הזמן האמור, רשאי הממונה למנות מבקר לעיריה ולקבוע את שכרו. 167ב.  מועצה שלא מינתה גזבר :(תיקון: תשס"ד) חדל גזבר למלא את תפקידו ולא מינתה המועצה גזבר אחר במקומו בתוך שלושה חודשים או עד תום תקופת מינויו של ממלא המקום לגזבר שמונה לפי הוראות סעיף 167(ה)(2), לפי המאוחר, ידרוש השר מהמועצה, בצו, כי תמנה גזבר לפי הוראות סעיף 167(ה), בתוך התקופה שיקבע ושלא תעלה על 21 ימים; לא מילאה המועצה אחרי הצו בתוך התקופה שנקבעה בו, ימנה השר אדם מתאים למילוי חובת המועצה למנות גזבר, ויחולו על המינוי כאמור כל ההוראות לפי פקודה זו החלות לענין מינוי הגזבר על ידי המועצה, בשינויים המחוייבים. 168. משכורת (תיקון: תשל"ט) אנשים שנתמנו כאמור בסעיף 167 יקבלו את המשכורת שתקבע המועצה. 169. (בוטל) (תיקון: תשל"ט) 169א.  החלת תפקידי המזכיר על המנהל הכללי (תיקון: תשס"ג15, תשס"ה) (א)  מינה ראש העיריה, לפי הוראות סעיף 167(א1), מנהל כללי, ימלא הוא את תפקידי המזכיר ויהיו נתונות לו לצורך זה הסמכויות הנתונות למזכיר לפי הוראות פקודה זו; הוראה זו לא תחול מקום שמינה השר מזכיר לפי הוראות סעיף 169. (ב)  לא מונה מזכיר או מנהל כללי לפי הוראות סעיף 167 ולא מונה מזכיר לפי הוראות סעיף 169, תמנה המועצה, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים, אדם ראוי מבין עובדי העיריה שימלא את תפקידי המזכיר; במילוי תפקידיו כמזכיר, יהיו נתונות לו הסמכויות הנתונות למזכיר לפי הוראות פקודה זו. 169ב.  ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים (תיקון: תשס"ה24) (א)  בכל עיריה תוקם ועדת מכרזים לבחירת עובדים למשרות המנויות בתוספת החמישית; החלטתה של הועדה תובא לאישור המועצה או ראש העיריה, לפי הענין. (ב)  ואלה חברי ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים - (1)  ראש העיריה או נציגו מקרב סגניו, אשר ישמש כיושב ראש ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים; (2)  שני חברי המועצה שייבחרו על ידה, אשר לפחות אחד מהם נציג סיעה שאינה מיוצגת בועדת ההנהלה, ואם כל הסיעות מיוצגות בועדת ההנהלה, חבר המועצה שאינו חבר בועדת ההנהלה; (3)  המנהל הכללי של העיריה; (4)  נציג שימנה השר, שהוא בעל תפקיד מקביל בעיריה אחרת לתפקיד הנדון במכרז. (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב)(3), בתהליך בדיקת כשירותו והתאמתו של מועמד למשרת המנהל הכללי, יהיה היועץ המשפטי של העיריה חבר ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים במקום המנהל הכללי. (ד)  היועץ המשפטי של העיריה יהיה משקיף בישיבות ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים, למעט בישיבות שענינן מינוי היועץ המשפטי של העיריה. (ה)  נקבע בדין כי לא ימונה אדם למשרה מסוימת אלא אם כן הוא בעל כשירות והתאמה לתפקיד, תהיה ועדת המכרזים הועדה המוסמכת לבדיקה ולאישור כשירותו והתאמתו כאמור. 170. דרכי מינוי עובדים וכשירות עובד ביקורת (תיקון: תשל"ט, תש"ן, תשנ"ה6, תשס"א, תשס"ב-14, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ה) (א) ראש העיריה רשאי למנות לעיריה עובדים שלא הוזכרו בסעיף 167 למשרות שיש עליהן הקצבה בתקציב המאושר. (ב) לא יתמנה אדם לעובד עיריה לרבות למשרות המנויות בתוספת החמישית, למעט המנהל הכללי אלא לאחר שראש העיריה או מי שהוא הסמיך לכך הכריז על המשרה בפומבי על פי כללים לפי סעיף קטן (ג). (ב-1) (1)  במהלך מינוי למשרה המנויה בתוספת החמישית או למשרת פקח        תונח לפני ועדת המכרזים הדנה בענין, חוות דעתו של היועץ         המשפטי של העיריה בדבר קיום הרשעה של המועמד בעבירה שבשל        אופייה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש בתפקיד; במהלך        מינוי למשרת יועץ משפטי תונח לפני ועדת המכרזים לבחירת עובדים        בכירים חוות דעת כאמור, על ידי היועץ המשפטי של משרד הפנים;        החליטה ועדת המכרזים בניגוד לחוות דעתו של היועץ המשפטי תחליט         המועצה בענין מינוי אדם למשרה כאמור; בפסקה זו, "פקח:"  לרבות         נושא משרה בעיריה הממלא תפקידי פיקוח. (2)  שר הפנים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ושר המשפטים, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת רשאי לקבוע בעלי תפקידים נוספים שלגביהם תידרש חוות דעת היועץ המשפטי של העיריה כאמור בפסקה (1). (3)  השר לביטחון הפנים בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת יקבע דרכי מסירת מידע בדבר קיום הרשעה של מועמד כאמור בסעיף זה. (ג) השר, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, יקבע בתקנות כללים בדבר דרכי מכרז ופרטיו, אם בדרך כלל ואם לסוגי משרות, ורשאי הוא בתקנות כאמור לקבוע משרות וסוגי משרות שעליהן לא תחול, בתנאים שיקבע, חובת מכרז. (ד) לא תחול חובת מכרז לפי סעיף קטן (ב) על משרות שלהן מתקבל אדם באמצעות לשכת תעסוקה לפי חוק שירות התעסוקה, התשי"ט1959. (ה) ראש העיריה בהסכמת מבקר העיריה ימנה עובדים ללשכת מבקר העיריה בהתאם לתקנים שיקבע שר הפנים בתקנות ועל-פי האמור בהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד). תקנים לפי סעיף קטן זה ייקבעו בידי השר בהתחשב במספר התושבים, בתחומה של העיריה ובגודל תקציבה השנתי. (ה1) 14  לא ימונה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העיריה אלא אם כן התקיימו בו הוראות סעיף 167(ג)(1) עד (4). (ה2)  על אף הוראות סעיף קטן (ה1), רשאי ראש העיריה, בהסכמת מבקר העיריה, לאשר מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף 167(ג)(4) אם רכש ניסיון במשך שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992. (ו) עובדי לשכת מבקר העיריה דינם כשאר עובדי העיריה, ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות ממבקר העיריה בלבד. (ז) לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העיריה, שלא בהסכמתו של מבקר העיריה, אלא בכפוף להוראות סעיף 171א(1). (ח)  בסעיף זה, "עובד ביקורת": - עובד המבצע פעולת ביקורת. 170א. תפקידי המבקר (תיקון: תשל"א, תשל"ט, תש"ן, תשנ"ה, תשס"ב) (א) ואלה תפקידי המבקר: (1) לבדוק אם פעולות העיריה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון; (2) לבדוק את פעולות עובדי העיריה; (3) לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון; (4) לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת. (ב) הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העיריה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העיריה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. למי שעומד לבקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר":; (ג) בכפוף לאמור בסעיף קטן (א), יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת - (1) על פי שיקול דעתו של המבקר; (2) על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני; (3)  על פי דרישת הועדה לעניני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה. (ד) המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו. (ה) מבקר העיריה יכין ויגיש לראש העיריה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו, לרבות הצעת תקן, במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה. היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של העיריה, כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העיריה ובגודל תקציבה השנתי. (ו) ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר העיריה, כפי שהגיש אותן מבקר העיריה, במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי. 170ב. המצאת מסמכים ומסירת מידע (תיקון: תשל"א, תשל"ט, תש"ן, תשס"ב) (א) ראש העיריה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העיריה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, ימציאו למבקר העיריה, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העיריה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר העיריה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה. (ב) למבקר העיריה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העיריה או של המשרתים את העיריה או של גוף עירוני מבוקר. (ג) לגבי מידע החסוי על-פי דין, יחולו על מבקר העיריה ועל עובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע. (ד) עובדו של מבקר העיריה שאינו עובד העיריה, יחולו עליו, לענין עבודתו האמורה, כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד מבקר העיריה. (ה) לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העיריה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העיריה או כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו. 170ג. דו"ח המבקר (תיקון: תשל"א, תשל"ט, תש"ן, תשס"ב) (א) המבקר יגיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שערך; הדו"ח יוגש אחת לשנה, לא יאוחר מ-1 באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח; בדוח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד; בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה, ימציא המבקר העתק ממנו לועדה לעניני ביקורת; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 21א ו-21ב לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב]. (ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש העיריה ולועדה לעניני ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העיריה או הועדה לעניני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן. (ג) תוך שלושה חדשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העיריה לועדה לעניני ביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו. (ד) הועדה לעניני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העיריה עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חדשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העיריה כאמור בסעיף קטן (ג). לא הגיש ראש העיריה את הערותיו על הדוח עד תום התקופה האמורה, תדון הועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העיריה לועדה. בטרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של העיריה או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח. (ה)  (1) תוך חדשיים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים        המועצה דיון מיוחד בהם ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים        או ההצעות כאמור. (2)  לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף קטן (ד), או לא המציא ראש העיריה לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו, ימציא המבקר עותק הדוח לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העיריה. (ו) לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם ממצא בקורת של מבקר העיריה, ואולם מבקר העיריה או ראש העיריה רשאי, באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור. (ז)  היה למבקר העיריה יסוד להניח שראש העיריה או היועץ המשפטי של העיריה, הוא צד לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק העונשין, התשל"ז-1977, יעביר המבקר את הענין במישרין לידיעת מבקר המדינה. 170ג1.  חומר שאינו ראיה (תיקון: תשס"ב) דוחות המבקר, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או שהכין מבקר העיריה במילוי תפקידו, לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, אך לא יהיו פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעתי. 170ג1א.  צוות לתיקון ליקויים :(תיקון: תשס"ה): (א) בסעיף זה, "הצוות": - עובדי העיריה החברים בצוות לתיקון ליקויים, שמונה לפי הוראת סעיף 21א(ב) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב] (בסעיף זה - חוק מבקר המדינה:). (ב) הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגיש מבקר העיריה ושנדון על ידי המועצה לפי סעיף 170ג(ה)(1) או (2), לפי הענין, ובדרכים למניעת הישנותם של ליקויים בעתיד. (ג) הצוות יגיש את המלצותיו לראש העיריה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח מבקר העיריה נדון על ידי המועצה, וידווח לוועדה לעניני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים. (ד) ראש העיריה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים, ובלבד שינמק דחיה זו לפני מבקר העיריה והוועדה לעניני ביקורת, בכתב, לא יאוחר משלושה חודשים לאחר שהוגשו לו המלצות הצוות. (ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים 21א ו-21ב לחוק מבקר המדינה.: 170ג2.  תפקידי הגזבר (תיקון: תשס"ד) (א)  הגזבר יהיה אחראי על ניהול עניניה הכספיים של העיריה, ובין השאר על הכנת הצעת התקציב ותקציב המילואים של העיריה, על ניהול מערכת החשבונות של העיריה ועל הכנת הדוחות הכספיים לפי פקודה זו, וכן יפקח על שמירת מסגרת התקציב באופן שלא ייווצר גירעון שוטף, כהגדרתו בסעיף 140ג, בתקציב העיריה. (ב)  אין במינוי חשב מלווה לפי סעיף 142ב כדי לגרוע מאחריות המוטלת על הגזבר לפי פקודה זו. 170ג3.  הזמנת חובה: (תיקון: תשס"ד) (א) הגזבר יוזמן לישיבות המועצה ולישיבות של כל ועדה מועדותיה, ותינתן לו הזדמנות להשמיע את דעתו, בעל פה או בכתב, לפני קבלת כל החלטה של המועצה או ועדה מועדותיה, שיש לה השלכה על תקציב העיריה, הכנסותיה או הוצאותיה. (ב)  הגזבר יהיה נוכח בישיבות המועצה, ועדת הכספים וועדת המכרזים ותינתן לו הזדמנות להשמיע את דעתו, בעל פה או בכתב, לפני קבלת כל החלטה של המועצה או ועדה כאמור, שיש לה השלכה על תקציב העיריה, הכנסותיה או הוצאותיה. (ג)  הגזבר רשאי להיות מיוצג בישיבות כאמור בסעיף זה על ידי עובד העיריה הכפוף לו שהוסמך על ידו לענין זה, ואולם בישיבות ועדת המכרזים רשאי הגזבר להיות מיוצג בהתאם להוראות שיקבע השר. (ד)  השר רשאי לקבוע ועדות נוספות על הועדות המנויות בסעיף קטן (ב) שעל הגזבר להיות נוכח בישיבותיהן. 170ד. (בוטל) (תיקון: תש"ן) 171. פיטורי עובדים בכירים (תיקון: תשל"ח, תשל"ט, תש"ן, תשס"ב, תשס"ד, תשס"ה) (א) בכפוף להוראות סעיף זה, עובד העיריה שנתמנה לפי סעיף 167(א) לא יפוטר אלא אם כן, לפי המלצת ראש העיריה הוחלט על כך בישיבת המועצה לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה. (א1)  מנהל כללי שנתמנה לפי סעיף 167(א2), רשאי ראש העיריה לפטרו. (ב)  (1) לא יפוטר היועץ המשפטי לעיריה שהוא עובדה או הגזבר, אלא לפי       המלצת ראש העיריה ובאישור המועצה ברוב של שני שלישים מחבריה,       לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון       באותה ישיבה. (2)  לא יפוטר מבקר העיריה שהוא עובדה אלא באישור המועצה ברוב של שלושה רבעים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה. (ג) לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר העיריה, הגזבר או היועץ המשפטי לעיריה אלא לאחר שניתנה להם זכות לשאת לפני המועצה את דברם בענין הפיטורים. (ג1) (1) החליטה המועצה לפטר גזבר כאמור בסעיף קטן (ב)(1) וסבר הגזבר כי        ההחלטה לפטרו התבססה על טעמים שאינם עניניים, רשאי הוא לפנות        לועדה שימנה השר לענין סעיף קטן זה בבקשה לבחון את החלטת        המועצה; בועדה יהיו חברים נציגי השר ונציגי שר האוצר שימנו השרים        מבין עובדי משרדיהם, ושמספרם ייקבע בידי השר; נוכחה הועדה לאחר        שנתנה הזדמנות לראש העיריה להשמיע טענותיו, שהחלטת המועצה אינה       נובעת משיקולים עניניים, רשאית היא לבטל את החלטת המועצה. (2) הועדה האמורה בפסקה (1) רשאית, מיזמתה או לבקשת ראש העיריה, לבדוק האם פעל גזבר שלא בהתאם להוראות פקודה זו או להוראות כל דין; מצאה הועדה כי גזבר פעל כאמור, רשאית היא, לאחר שנתנה לגזבר הזדמנות להשמיע את טענותיו, להמליץ לפני מועצת העיריה לפטר את הגזבר; ראש העיריה יכנס, בתוך 14 ימים מיום קבלת המלצת הועדה כאמור, ישיבת מועצה לענין פיטוריו של הגזבר, שבה תינתן לגזבר הזדמנות להשמיע את טענותיו; החלטת המועצה לפיטוריו של הגזבר לפי פסקה זו תתקבל, על אף הוראות סעיף קטן (ב)(1), ברוב של חברי המועצה הנוכחים באותה ישיבה; לא החליטה המועצה על פיטוריו של הגזבר, רשאי השר להורות על פיטוריו לאחר ששקל את החלטת המועצה. (ד) הוראות סעיפים קטנים (ב) (ג) ו-(ג1) יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על השעיית מבקר העיריה, הגזבר או היועץ המשפטי לעיריה. (ה) האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת לפי חוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח-1978, לפסוק בדבר פיטוריו של עובד עיריה שסעיף זה דן בו, בשל עבירת משמעת כמשמעותה בחוק האמור. 171א. פיטורי עובדים אחרים (תיקון: תשל"ט, תשס"ד) עובד העיריה שאינו מהעובדים המנויים בסעיף 171 - (1)  יפטרו ראש העיריה על פי החלטת בית דין למשמעת לפי חוק המשמעת; (2) רשאית לפטרו ועדת פיטורים שחבריה הם: גזבר העיריה, המנהל הכללי של העיריה ובאין מנהל כללי - מנהל כוח האדם בעיריה, וכן היועץ המשפטי של העיריה מינתה לכך - אם הפיטורים היו שלא מחמת עבירת משמעת כמשמעותה בחוק המשמעת. 172. ערובה של פקיד למילוי תפקידו המועצה תדרוש מכל פקיד, שנתמנה על ידיה למשרה שכרוכה בה אחריות כספית, ליתן ערובה מתאימה בעיניה למילוי תפקידו כראוי, וראש העיריה ייווכח מזמן לזמן בדבר קיום הערובה ודיותה. 173. פועלים ועובדים ארעיים ראש העיריה רשאי להעביד עובדים ופועלים בשירות העיריה לפי שכר יומי הנוהג לגביהם, ככל הדרוש לביצוע עבודות שיש עליהן הרשאה בתקציב השוטף שאושר בהתאם להוראות הפקודה. 173א.  תקנות לענין תנאי כשירות ופסלות לכהונה: (תיקון: תשס"ד) השר רשאי לקבוע תנאי כשירות ופסלות לכהונה לעובדי עיריה ולנושאי משרה בה, וכן לעובדים בתאגיד עירוני כהגדרתו בסעיף 249א ובחברה עירונית מיוחדת כהגדרתה בסעיף 249ב, ורשאי הוא לקבוע תנאים כאמור לפי סוגי משרות ותפקידים; לענין זה, "עובד" - לרבות עובד ארעי, עובד זמני ועובד על פי חוזה מיוחד. סימן ב' : סייגים לשירות בעיריה 174. עובדי העיריה לא יהיו נוגעים בדבר (א) פקיד או עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה המבוצעת למענה. (ב) פקיד או עובד הנוגע בדבר כאמור בסעיף קטן (א) יהיה פסול לקיים בידו כל משרה או עבודה בעיריה, ואם הורשע, דינו - קנס 150 לירות. 174א.  סייגים להעסקת קרוב משפחה (תיקון: תשס"א11) (א)  אדם שהוא קרוב משפחה של ראש העיריה או של אחד מסגניו לא יתקבל לעבודה בעיריה ולא יתמנה למשרה בה. (ב)  אדם, שקרוב משפחתו ממונה על יחידה מיחידות העיריה, לא יתקבל לעבודה באותה יחידה ולא יתמנה למשרה בה. (ג)  אדם, שקרוב משפחתו עובד ביחידה מיחידות העיריה, לא יתמנה לתפקיד הממונה על אותה יחידה, אלא אם כן המינוי אינו יוצר ביניהם יחסי כפיפות. (ד)  הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג) יחולו גם על קבלה לעבודה או על מינוי של עובד ארעי, של עובד המועסק בעיריה על פי חוזה מיוחד ושל אדם המועסק על ידי קבלן כוח אדם כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996. (ה)  על אף הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד), רשאים שר הפנים וועדת השירות להתיר העסקת אדם כעובד העיריה בנסיבות מיוחדות שיפורטו בכתב. (ו)  השר יקבע את דרכי מינוים של חברי ועדת השירות וסדרי עבודתה. (ז)  בסעיף זה - "ועדת שירות": - ועדה של תשעה חברים, שבין חבריה גם נציגי עיריות, נציגי עיריות שמינה השר לענין סעיף זה; "קרוב משפחה:" - בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ.  175. נגיעה בדבר שאינה פוסלת על אף האמור בסעיף 174, לא ייפסל אדם ולא יהיה צפוי לקנס משום כך בלבד שהוא אחד מאלה: (1) בעל מניות בחברה, או חבר באגודה שיתופית, שהיא צד לחוזה עם העיריה או מבצעת עבודות למענה, ואיננו מנהל, מנהל-עסקים, פקיד או סוכן של אותה חברה או אגודה שיתופית; (2) מתקשר בחוזה של חכירה או שכירות עם העיריה לגבי בנין או חלק מבנין או לגבי מבנה אחר, שהם בבעלות העיריה, לשם החזקה בהם בעצמו או על ידי בן-זוגו או בן-משפחה אחר התלוי בו. 176. הגדרות בסעיפים 181-177 - "עבודת-חוץ": - כל עסק או עבודה מחוץ לשירות העיריה, למעט - (1) עבודה ציבורית שלא על מנת לקבל פרס; (2) עבודה מדעית, אמנותית או ספרותית ללא התקשרות קבועה; (3) השקעת-הון וקבלת רווחים ממנה שאין אתן עבודה או עיסוק; "עובד-עיריה": - עובד-עיריה המשמש בקביעות במשרה מלאה. 177. איסור עבודות-חוץ עובד-עיריה לא יעסוק ולא ישתתף, במישרין או בעקיפין, בעבודת-חוץ. 178. עיסוק בעבודה מדעית וכו' באישור ראש העיריה רשאי עובד-עיריה, באישור ראש העיריה, לעסוק בעבודה מדעית, אמנותית או ספרותית מחוץ לשירות העיריה גם אם העבודה היא בהתקשרות קבועה. 179. עבודת-חוץ שלא על מנת לקבל פרס רשאי ראש-עיריה, באישור המועצה, להתיר לעובד העיריה לעסוק בעבודת-חוץ שלא על מנת לקבל פרס. 180. היתר עבודת-חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (א) רשאית מועצה, במקרים מיוחדים, להתיר לעובד העיריה לעסוק בעבודת-חוץ גם על מנת לקבל פרס, אלא שבנוגע לפקידי העיריה שנתמנו לפי הסעיפים 167 ו-169 תהא החלטתה טעונה אישורו של השר. (ב) אין מועצה רשאית להתיר לעובד העיריה לעסוק בעבודת-חוץ על מנת לקבל פרס לפי סעיף זה, אלא אם - (1) היא לטובת הכלל; (2) אינה עשויה לפגוע לרעה בתפקידו של עובד העיריה; (3) אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם, תאגיד או מוסד העומדים במגע כספי, מסחרי או עניני עם העיריה; (4) העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה. 181. עונשין עובד-עיריה, העובד בעבודת-חוץ על מנת לקבל פרס בניגוד להוראות סעיפים 177 - 180, דינו - קנס פי-שלושה משווי הפרס שניתן בעד אותה עבודה. 182. שמירת הוראות אחרות הוראות סעיפים 181-176 אינן גורעות מהוראות סעיפים 174 ו-175. סימן ג' : תנאי השירות וגימלאות 183. הגדרות בסימן זה - "פקיד שאיננו בר-קיצבה": - אדם בשירות עיריה הנושא בה משרה שאין עמה זכות לקיצבה, למעט פועל או עובד שכיר-יום; "קופת-תגמולים": - קופה שהוקמה על ידי מועצה לטובת פקידים שאינם בני-קיצבה, בהתאם לתקנות לפי פיסקה (5) לסעיף 184; "מפקיד": - אדם המפקיד סכומים בקופת-תגמולים; "פקדון-חובה": - סכום שמפקיד נדרש להפקיד בקופת-תגמולים בהתאם לתקנות המקימות את הקופה. 184. תקנות בדבר תנאי שירות וגימלאות (תיקון: תשל"ח) המועצה רשאית, באישור השר, להתקין, בכפוף להוראות הפקודה, תקנות בעניינים אלה: (1) תנאי השירות של פקידיה; (2) (בוטלה); (3) מתן חופשה לפקידיה; (4) מתן קיצבאות או מענקים המשתלמים מקופת העיריה לפקידיה או לעובדיה או לתלויים בהם או לנציגיהם האישיים החוקיים של פקידיה או עובדיה; (5) הקמת קופת-תגמולים בשביל פקידים שאינם בני-קיצבה. 185. כספי גימלאות אינם ניתנים להעברה, לעיקול וכו' כספי קיצבה או מענק שיינתנו בהתאם לתקנות לפי פיסקה (4) לסעיף 184 ופקדון-חובה שבקופת תגמולים מכוח הוראות תקנות לפי פיסקה (5) לסעיף 184, או כל סכום שישולם מקופת העיריה לקופת התגמולים לזכותו של המפקיד, או ריבית שעל הפקדון או על הסכום כאמור - לא יהיו ניתנים להמחאה, להעברה, לעיקול, לתפיסה, או לפרעון, זולת סילוק חוב המגיע לעיריה הנותנת את הקיצבה או המענק או המקימה את קופת התגמולים, או סילוק תביעה שלה. 186. דרך פרסומן של תקנות תקנות שהותקנו לפי סעיף 184 אין חובה לפרסמן ברשומות, אבל יש להודיע ברשומות על התקנתן, ועותקים שלהן יהיו מצויים במשרדי העיריה, וכל פקיד או עובד או משלם ארנונה יהיה רשאי, בשעות שהמשרדים פתוחים לקהל, לעיין בהם חינם. פרק עשירי: נכסי העיריה ועסקיה סימן א': נכסי העיריה 187. רישום מקרקעין כל מקרקעין שהם קנינה של עיריה יירשמו בספרי האחוזה על שם העיריה. 188. עשיה במקרקעין (תיקון: תשכ"ז, תשל"ט, תשנ"א) (א) עיריה לא תהיה רשאית למכור מקרקעין, להחליפם או למשכנם אלא על פי החלטת המועצה ברוב חבריה ובאישור השר או מי שהוא הסמיך לכך. (ב) עיריה רשאית להשכיר מקרקעין או להרשות שימוש במקרקעין שאין בו משום שכירות, אולם השכרת מקרקעין לתקופה העולה על חמש שנים והשכרת נכס שחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב-1972, חל על שכירותו, טעונות החלטה ואישור כאמור בסעיף קטן (א). (ג) התמורה שנתקבלה ממכירת מקרקעין של העיריה תשמש אך ורק לקניית מקרקעין; ואולם רשאי שר הפנים אם ראה שטובת הציבור דורשת זאת, להתיר שימוש אחר בתמורה. (ד) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראת סעיף 197. 189. קופת העיריה כל הכספים המתקבלים על ידי העיריה או בשבילה מכוח הוראותיהם של הפקודה או של כל דין אחר, או בכל דרך שהיא, יהיו קופה שתיקרא קופת העיריה. 190. תשלומים מקופת העיריה כל ההוצאות שהעיריה מתחייבת בהן כדין לפי הוראות הפקודה או כל דין אחר, וכן כל סכום אחר המגיע ממנה כדין, ייזקפו לחובת קופת העיריה וישולמו מתוכה, ובלבד שלא ישולם מקופת העיריה שום תשלום אלא אם הורשה על ידי התקציב השוטף או הורשה במיוחד על ידי המועצה באישורו של הממונה. 191.  חתימה על מסמכי תשלום (תיקון: תשס"ד) (א)  כל פקודת-תשלום או שובר-תשלום או שיק לחובת קופת העיריה ייחתמו על ידי ראש העיריה, וייחתמו חתימה שכנגד על ידי הגזבר, אם נחתמו כך רשאי הבנק לפרוע על פיהם. (ב)  הגזבר רשאי, באישור המועצה, להסמיך עובד מעובדי העיריה הכפוף לו, לחתום בשמו על פקודת תשלום, שובר תשלום או שיק כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד, שסכומם אינו עולה על הסכום שקבע השר בתקנות; אין בהסמכה כאמור כדי לשחרר את הגזבר מחובותיו ומאחריותו לפי כל דין.  192. האחראי לקופת העיריה (תיקון: תשס"ד) הגזבר יהיה אחראי לבטחונה של קופת העיריה. 193. בטחונה של קופת העיריה כל הכספים השייכים לקופת העיריה, או המתקבלים בשבילה ועל חשבונה ישולמו מיד לחשבון העיריה בבנק שהמועצה תקבע באישורו של הממונה, אלא שיכולה היא להרשות לגזבר לעכב תחת ידו סכום כדי הוצאותיה היומיות של העיריה; באין בנק בתחום העיריה תובטח שמירת הכספים לפי כללים שתקבע לענין זה המועצה באישור של הממונה. 194. השקעות מקופת העיריה כספים שבקופת העיריה מותר להשקיעם בדרך שתחליט עליה המועצה באישורו של השר. סימן ב': חוזים ומכרזים 195. חתימת חוזים בשם העיריה (תיקון: תשל"ט) (א) ראש העיריה רשאי, על פי החלטת המועצה, להתקשר בחוזה בשם העיריה, והוא רשאי לעשות כן גם ללא החלטת המועצה אם לכל הוצאה כספית הכרוכה בחוזה ניתנה הקצבה מתאימה בתקציב המאושר. (ב) האמור בסעיף קטן (א) אינו גורע מהוראות סעיפים 188, 190, 196, 197, 201 ו-203. 196. חוזים הטעונים אישור חוזה של עיריה למתן זכיון או מונופולין, או חוזה שאין להוצאות הכרוכות בו הקצבה מתאימה בתקציב המאושר, טעון אישור המועצה וכן אישור השר בכתב. 197. חובת מכרזים לא תתקשר עיריה בחוזה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה אלא על פי מכרז פומבי. 198. תקנות למכרזים השר יקבע, בתקנות, את צורת המכרז ואת דרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות המחירים, ורשאי הוא לקבוע בהן סוגים של חוזים כאמור, שבהם רשאית העיריה להתקשר ללא מכרז פומבי או ללא מכרז בכלל. 199. סמכות לחתום על-שטרות בכפוף להוראות הפקודה או התקנות על פיה רשאית עיריה להיות צד לשיק הנושא עליו את יום הוצאתו למעשה ולהתחייב בשטר-חוב. 200. אחריות אישית שמורה האמור בסעיף 199 לא יתפרש כפוטר מאחריות אישית את החותם בשם עיריה על שטר שאין העיריה מוסמכת להתחייב בו או שאין הוא מוסמך לחייב בו את העיריה. 201. סמכות ללוות (תיקון: תשס"ה) (א)  בכפוף להוראות סעיף 262 רשאית עיריה - מכוח צו של השר, אך לא באופן אחר, ובהתאם לתנאים שנקבעו בצו - ללוות כספים מכל אדם לכל מטרה שתאושר על ידי השר, ולמשכן למלווה ארנונות או הכנסה אחרת של העיריה להבטחת תשלום הקרן והריבית של אותה הלוואה. (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאית עיריה שלא מתקיים בה אחד או יותר מהתנאים המפורטים בפסקאות (1) עד (6) בסעיף 45ב(א) בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (בסעיף קטן זה - חוק יסודות התקציב:) וכן רשות מקומית שמתקיים בה האמור בסעיף  45ב(ג) בחוק יסודות התקציב, שלא מכוח צו של השר שניתן לפי סעיף קטן (א), ללוות כספים מכל אדם לאחת או יותר מהמטרות המפורטות בפסקאות (1) עד (3) שבסעיף 45ב(ד) בחוק יסודות התקציב, ולמשכן למלווה ארנונות או הכנסה אחרת של העיריה להבטחת תשלום הקרן והריבית של אותה הלוואה. 202. סמכות לקחת הלוואות זמניות (תיקון: תשל"ט) עיריה רשאית ללוות סכומי-כסף כהלוואת-שעה מאת הבנק שבו מוחזק חשבון העיריה, ובלבד שסכום ההלוואה לא יעלה בשום זמן על חמישה אחוזים מההכנסה המשוערת של העיריה לתקופה אשר לה נערך התקציב השוטף, וסך כל הלוואות ייפרע מתוך ההכנסה של אותה תקופה כאמור ובתוך אותה תקופה. 202א. סמכות לערוב (תיקון: תשל"ג) (א) עיריה רשאית לערוב לחיובו של אחר למטרה מהמטרות שהעיריה מוסמכת להן, ובלבד שסך כל הערבויות לא יעלה בכל עת על 3% מתקציבה באותה שנת-כספים. (ב) עיריה רשאית, באישור השר, לערוב כאמור בשיעור העולה על 3% מתקציבה באותה שנת-כספים, ובלבד שסך כל הערבויות, לרבות ערבויות לפי סעיף קטן (א), לא יעלה בכל עת על 10% מתקציבה האמור. (ג) ערבות כאמור אינה טעונה כיסוי תקציבי בשעת נתינתה. 203. חתימה על מסמכים מסויימים (תיקון: תשס"ד) (א) חוזה, כתב התחייבות, הסדר פשרה המוגש לבית משפט או לבית דין על מנת לקבל תוקף של פסק דין או תעודה אחרת מסוג שקבע השר בתקנות ושיש בהם התחייבות כספית מטעם העיריה, לא יחייבוה אלא אם חתמו עליה בשם העיריה, בצד חותמת העיריה, ראש העיריה והגזבר; לא היתה בהם התחייבות כספית כאמור, לא יחייבו את העיריה אלא אם חתמו עליהם בשם העיריה, בצד חותמת העיריה, ראש העיריה והמזכיר, ובאין מזכיר - עובד אחר של העיריה הממלא את תפקיד המזכיר לפי החלטת המועצה. (א1) הגזבר לא יחתום על התחייבות כספית כאמור בסעיף קטן (א) ובכלל זה התחייבות כאמור בשל מינוי אדם לעובד העיריה, אלא אם כן נוכח כי התקיימו כל אלה: (1) התקיימו ההוראות וההליכים הדרושים לפי כל דין לענין מתן ההתחייבות; (2) התחייבות מתוקצבת בתקציב העיריה לאותה שנת כספים; (3) אין בהתחייבות כדי להביא ליצירת גירעון שוטף כהגדרתו בסעיף 140ג, בתקציב העיריה; (ב) לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי סכום שנקבע בתקנות, רשאי הגזבר, להסמיך עובד העיריה הכפוף לו להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף זה. אין בהסמכה כאמור כדי לשחרר את הגזבר מחובותיו ומאחריותו לפי כל דין. 203א. פנקס חוזים (תיקון: תשל"ט) פרטי חוזים שנחתמו שלא על פי החלטות המועצה ופרטי הלוואות שלוותה העיריה לפי סעיפים 201 ו-202 וערבויות שנתנה לפי סעיף 202(א) יירשמו בפנקס שתנהל העיריה לענין זה וראש העיריה יביאם לידיעת ועדת הכספים. פרק אחד-עשר : תקציב העיריה וחשבונותיה סימן א' : תקציב העיריה 204. תקציב שנתי (תיקון: תשל"ט) לכל עיריה יהיה תקציב שנתי. 205. שנת כספים (תיקון: תשנ"א) שנת הכספים לכל העיריות תתחיל באחד בינואר של כל שנה. 206. הכנת התקציב ואישורו (תיקון: תשל"ט, תשס"ד, תשס"ה) (א) הגזבר יכין הצעת תקציב לעיריה, על פי הנחיות ראש העיריה, וראש העיריה יגישנה לאישור המועצה לא יאוחר מחדשיים לפני תחילתה של שנת הכספים שאליה מתייחסת ההצעה; ראש העיריה יביא את הצעת התקציב לפני ועדת הכספים קודם שיגישנה למועצה. (ב) המועצה תחל בדיון בהצעה לא יאוחר משבועיים מיום הגשתה ותאשר אותה, בשינויים או בלא שינויים, עד יום תחילתה של שנת הכספים שאליה מתייחסת ההצעה. (ב-1) (1) לא אישרה המועצה את תקציב העיריה בתוך שלושה חודשים            מיום קבלת חוק התקציב השנתי בכנסת, ואם לא חלפו שישה חודשים            מיום עריכת הבחירות לראש העיריה  בתוך שישה חודשים מיום קבלת         חוק התקציב השנתי בכנסת, תסתיים כהונת המועצה או כהונת         המועצה וראש העיריה, כפי שיורה שר הפנים, והשר ימנה, בתוך 14         ימים מתום התקופה כאמור, ועדה למילוי תפקידי המועצה וראש         העיריה או תפקידי המועצה; הוראות סעיפים 145 ו-146, יחולו על        הועדה ועל יושב הראש שלה, אם מונה, בשינויים המחויבים. (2)  השר רשאי, במהלך שלושת החודשים או ששת החודשים האמורים בפסקה (1), לפי הענין, להאריך את התקופה לאישור התקציב על ידי המועצה לתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים; לא יאריך השר את התקופה אלא אם כן שוכנע כי קיים סיכוי של ממש שהמועצה תאשר את התקציב בתוך התקופה שיאריך, וכי המשך פעילות העיריה בלא תקציב שנתי מאושר בתקופה שיאריך לא יביא ליצירת גירעון שוטף, כהגדרתו בסעיף 140ג, בתקציב העיריה, בשיעור של עשרה אחוזים או יותר בחישוב שנתי, או לניהול כספי העיריה באופן בלתי תקין. (ג)  תקציב העיריה טעון אישורו של השר. לא אישר השר את תקציב העיריה, יורה לראש העיריה להגיש לו הצעת תקציב מתוקנת בתוך תקופה שיקבע ושלא תעלה על 30 ימים; על הכנת הצעת התקציב המתוקנת ואישורה יחולו הוראות סעיף זה, בשינויים המחויבים; לא הוגש התקציב המתוקן לאישור השר בהתאם להוראותיו ובמועד שקבע, יחולו הוראות סעיף קטן (ב-1). (ד) הגשת הצעת תקציב למועצה באיחור ואישור שניתן להצעת תקציב באיחור, אין בהם כדי לגרוע מתקפו של התקציב שאושר. (ה) החלה שנת הכספים והמועצה או השר לא אישרו את הצעת התקציב, תהא העיריה רשאית להוציא בכל חודש, כל עוד לא אושרה ההצעה כאמור ובכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב-1) ו (ג), סכום השווה לחלק השניםעשר מן התקציב השנתי הקודם, בתוספת סכום שאישר השר בהתחשב בהתייקרויות ובנסיבות מיוחדות אחרות, וזאת לגבי אותם סעיפים שפורטו בתקציב הקודם. 207. סמכות השר לתקן התקציב השר רשאי, לאחר שנתן דעתו על השקפת המועצה, לשנות או לדחות פריט בתקציב, או להוסיף פריט אם הוספתו היא, לדעתו, חיונית לטובת הציבור מחמת נסיבות חורגות מהרגיל והקשורות בעיריה. 208. צורת התקציב התקציב יוכן בהתאם להוראות התוספת הרביעית, אלא שהשר רשאי לשנות הוראות אלה או להוסיף עליהן, בין דרך כלל ובין להכנת התקציב של עיריה פלונית. 209. פרסום התקציב תמצית התקציב המאושר יפורסם ברשומות. 210. תקציב מילואים (תיקון: תשל"ט, תשס"ד)21 (א) ראש העיריה רשאי להורות לגזבר להכין לעיריה, בשעת הצורך, הצעת תקציב מילואים; הוכנה הצעת תקציב כאמור יגישנה ראש העיריה לאישור המועצה; ראש העיריה יביא את הצעת תקציב המילואים לפני ועדת הכספים קודם שיגישנה למועצה. (א1) (1) ראה ראש העיריה, בהסתמך על דין וחשבון שהגיש לו הגזבר לפי            הוראות סעיף 213(ב), כי המשך פעילות העיריה בהתאם לתקציב המאושר          יש בו כדי להביא ליצירת גירעון שוטף כהגדרתו בסעיף 140ג בתקציב          העיריה, יורה לגזבר, בתוך שבעה ימים מיום קבלת הדין וחשבון,          להכין הצעת תקציב מילואים באופן שיבטיח מניעת היווצרותו של          גירעון שוטף כאמור; הגזבר יכין את הצעת תקציב המילואים בתוך 30           ימים מיום קבלת ההוראה.   (2)  הוראות סעיף זה יחולו על הכנת תקציב המילואים לפי סעיף קטן   זה ועל אישורו, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: המועצה תאשר את  ההצעה כאמור בסעיף קטן (ב) בתוך 21 ימים מיום שהוגשה  לאישורה; לא אישרה המועצה את הצעת תקציב המילואים בתוך  התקופה האמורה יחולו הוראות סעיף קטן (ד). (ב) המועצה תחל בדיון בהצעה לא יאוחר משבועיים מיום הגשתה, והיא רשאית לאשר אותם בשינויים או בלא שינויים. (ג) תקציב מילואים טעון אישורו של השר. (ד) לא אישרה המועצה את הצעת תקציב המילואים תוך חדשיים מיום שהוגשה לה, לא תהא עוד ההצעה טעונה אישור המועצה וראש העיריה יגיש את ההצעה לאישור השר בצירוף פרוטוקול ישיבות המועצה שבהן דנה המועצה בהצעה, אם דנה. (ה) הוראות סעיף 207 יחולו על תקציב המילואים. 211. העברה מסעיף לסעיף באישור הממונה (תיקון: תשל"ט) ראש העיריה רשאי, באישור המועצה ובאישור השר להעביר בכל שנה שהיא - כספים מסעיף-הוצאה אחד שבתקציב למשנהו, ובלבד שההוצאה שהורשתה על ידי העברה כאמור איננה בניגוד לפקודה או לכל דין אחר, ואין עוברים על סך כל ההוצאות שבתקציב ובתקציב המילואים שאושרו. 212. העברה מסעיף לסעיף ללא אישור השר (תיקון: תשל"ט) השר רשאי, בצו - (1) לקבוע לכל העיריות בדרך כלל סוגים של העברות-כספים מסעיף הוצאה בתקציב למשנהו שבאותו פרק, ללא אישור השר. (2) להגביל לעיריה פלונית, בשים-לב לגודל התקציב בלבד, את גובה הסכום שהמועצה רשאית להעביר ללא אישור השר מסעיף-הוצאה שבאחד מפרקי התקציב לסעיף-הוצאה אחר שבאותו פרק. סימן ב' : חשבונות וביקורת 213. ניהול חשבון כספי העיריה (תיקון: תשס"ד) (א)  כל עיריה תדאג שהגזבר ינהל חשבון נכון של כל הכספים שנתקבלו וששולמו על ידי העיריה או מטעמה. (ב)  הגזבר יגיש, בתוך 60 ימים לאחר תום כל רבעון, דין וחשבון כספי לגבי אותו רבעון, לראש העיריה, למועצת העיריה, לועדת הכספים ולועדת הביקורת של העיריה, למינהל לפיתוח ותקצוב במשרד הפנים, לממונה על ביקורת החשבונות במשרד הפנים ולממונה; בדין וחשבון יתייחס הגזבר, בין השאר, לביצוע התקציב ביחס לאותו רבעון ולאמדן ביצוע התקציב ביחס לתקציב השנתי כולו. 213א. תקציב בלתי רגיל (תיקון: תשנ"ט) (א) בסעיף זה, "תקציב בלתי רגיל": - תקציב של עיריה המיועד לפעולה חד-פעמית או לתחום פעילות מסוים, הכולל אומדן תקבולים ותשלומים לאותה פעולה או לאותו תחום פעילות, וכספים שיועדו על פי דין למטרות שאינן תקציב רגיל. (ב) כספים של תקציב בלתי רגיל ינוהלו בנאמנות בידי ראש העיריה והגזבר, בנפרד מכספי חשבון התקציב שאינו בלתי רגיל; לא ייעשה כל שימוש בכספים של תקציב בלתי רגיל שלא למטרה שלשמה נועד, ובכלל זה לא ייעשו כל פעולות קיזוז בין כספים של תקציב בלתי רגיל לכספים של תקציב שאינו בלתי רגיל, זולת בתום כל פעולה שלה יועד התקציב הבלתי רגיל; כספים של התקציב הבלתי רגיל אינם ניתנים לשעבוד שלא לטובת הפעולה שלה מיועד התקציב הבלתי רגיל. (ג) שימוש בכספים בניגוד להוראות סעיף קטן (ב) - בטל. 214. מינוי רואה חשבון (תיקון: תשנ"א, תשנ"ז) מועצה תמנה רואה חשבון; מינויו של רואה החשבון והפסקת העסקתו טעונים אישור השר וייעשו על פי הוראות סימן זה. 215. הודעה על סכום ההכנסה וההוצאה ראש העיריה ידאג שתוכן רשימה המראה את סכום ההכנסה וההוצאה לרבע-השנה שעבר בכל סעיף של התקציב ובציון היתרה שלא הוצאה בכל סעיף, והוא יגישנה לממונה תוך השבוע הראשון של כל רבע-שנה. 216. עריכת דוחות כספיים (תיקון: תשנ"ז, תשנ"ט, תשס"א, תשס"ה) (א) עיריה תערוך דוחות כספיים שנתיים וחצי שנתיים (להלן - דוחות כספיים:);  ראש העיריה והגזבר יחתמו על הדוחות הכספיים; רואה החשבון יבקר את הדוחות הכספיים השנתיים ויסקור את הדוחות הכספיים החצי שנתיים (להלן - דוחות מבוקרים:), והם יידונו בועדת הכספים ובמועצה ויוגשו לממונה על ביקורת החשבונות במשרד הפנים (להלן - הממונה על : החשבונות:). (ב) תמצית הדו"חות הכספיים השנתיים הכוללת פרטים כפי שיקבעו שר הפנים ושר האוצר (בסעיף זה - תמצית הדוחות הכספיים:), תפורסם בעיריה שבה קיים עיתון מקומי - בעיתון מקומי, לא יאוחר מיום 1 באוקטובר של כל שנה לענין דו"ח המתייחס לשנה הקודמת, וכן תפורסם בכל עיריה בדרך ובמועד שיקבע שר הפנים, דרך כלל או לסוגי עיריות; בסעיף זה, "עיתון מקומי": - שבועון היוצא לאור בעיריה או באזור שבו נמצאת העיריה, המיועד לרוב תושבי העיריה. (ג) לא פרסמה העיריה בעיתון מקומי את תמצית הדו"חות הכספיים כאמור בסעיף קטן (ב) עד יום 1 באוגוסט, יפרסם הממונה על החשבונות את תמצית הדו"חות, על חשבון העיריה. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (ב), העיריה תשלח או תפרסם את תמצית הדוחות הכספיים, לא יאוחר מיום 1 באוקטובר של כל שנה לענין דוח המתייחס לשנה הקודמת באחד מאלה: (ד)  בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (ב), העיריה תשלח או תפרסם את תמצית הדוחות הכספיים, לא יאוחר מיום 1 באוקטובר של כל שנה לענין דוח המתייחס לשנה הקודמת באחד מאלה: (1)  בדואר לכל מחזיק כהגדרתו בסעיף 269; (2) בעיתון יומי אשר רווח במדינה ושהוא מיועד לאופי מרבית האוכלוסיה באותה עיר. (ה)  לא שלחה העיריה או לא פרסמה את תמצית הדוחות הכספיים כאמור בסעיף קטן (ד), רשאי הממונה על החשבונות לשלוח או לפרסם את תמצית הדוחות, על חשבון העיריה. 217. דוחות כספיים (תיקון: תשנ"א, תשנ"ז) השר ושר האוצר יקבעו את מתכונת הדוחות הכספיים, היקפם, הפרטים הכלולים בהם ומועדי הגשתם לממונה על החשבונות, וכן את המועד להגשת הדוחות המבוקרים. 218. תנאי העסקה ואי-תלות (תיקון: תשנ"ז) (א)  רואה החשבון לא יהיה עובד העיריה; תנאי העסקתו ייקבעו בידי המועצה, בהתאם לסימן זה. (ב)  רואה החשבון יהיה בלתי תלוי בעיריה, בין במישרין ובין בעקיפין, וישמור על אי תלות בעבודתו המקצועית. (ג)  תשלום שכר טרחתו של רואה החשבון לא יותנה בתנאי כלשהו הקשור לאחריותו המקצועית, ולא ייקבע כל הסדר לשיפוי רואה החשבון בידי העיריה או מי מטעמה בשל חיוב שמקורו בהפרת אחריותו המקצועית של רואה החשבון או באי קיום חובה המוטלת עליו לפי כל דין. 219. סמכויותיו, חובותיו ואחריותו של רואה החשבון (תיקון: תשנ"ז) (א)  לצורך מילוי תפקידיו רשאי רואה החשבון, בכל עת, לעיין במסמכי העיריה ולדרוש מאת ראש העיריה, מחבר המועצה, מעובד העיריה או מכל בעל תפקיד בה, כל מידע והסבר הדרושים לו וכן רשאי הוא לדרוש כל מסמך של העיריה מאת המחזיק בו. (ב)  רואה החשבון יוזמן להשתתף בכל ישיבה של המועצה ושל ועדת הביקורת, אשר בה יידונו חשבונות שביקר או שמסר עליהם דין וחשבון, ויהיה רשאי למסור כל הודעה או הסבר שנראה לו בנוגע לאותם חשבונות. (ג)  היה סבור רואה החשבון, אגב עריכת הביקורת, כי יש בפעולות העיריה משום סטיה מהוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ידווח על כך לממונה על החשבונות; התפטרות או פרישה של רואה החשבון מתפקידו או הפסקת העסקתו אין בהם כדי לפטור אותו מקיום חובתו לפי סעיף קטן זה. (ד)  מי שנדרש כאמור בסעיף זה, חייב למלא אחר הדרישה. 219א.  כללים למינוי רואה חשבון (תיקון: תשנ"ז) השר ושר המשפטים, בהתייעצות עם שר האוצר, יקבעו כללים בדבר מינוי רואה חשבון לפי סימן זה, תנאי כשירותו, אי-תלות, העדר ניגודי ענינים, שכרו ודרכי פעולתו, וכן נוהל להפסקת העסקתו של רואה החשבון והגבלות על פיטוריו בידי המועצה. 219ב.  סמכויות השר (תיקון: תשנ"ז) (א)  ראה השר כי עיריה אינה ממנה רואה חשבון או אינה מגישה דוחות כספיים במועדים או במתכונת הקבועים לפי סימן זה, רשאי הוא לעשות אחד או יותר מאלה: (1)  למנות רואה חשבון לעיריה ולקבוע הוראות לפעולתו, לרבות השכר שתשלם לו העיריה; (2)  לקבוע כי לא יועבר לעיריה תשלום חובה כמשמעותו בחוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה), התשנ"ה-1995, וכי סעיף 2 לחוק האמור לא יחול, לתקופה כפי שיקבע; (3)  לשלם, על חשבון העיריה, את שכרו של רואה החשבון. (ב)  השר רשאי למנות לעיריה גם רואה חשבון מטעמו שיבקר את הדוחות הכספיים, כולם או חלקם, כפי שיקבע, והוראות סעיף 219(א) ו-(ד) יחולו. 220. פעולות לפי דרישת הממונה על החשבונות (תיקון: תשנ"ז) הממונה על החשבונות רשאי לדרוש מרואה החשבון כל מידע, מסמך והסבר על פעולתו ועל פעולות העיריה שבידיעת רואה החשבון, וכן רשאי הוא לדרוש השלמות ותיקון ליקויים בדוחות הכספיים. 221. אישור תשלום וחיוב על תשלום אי-חוקי (תיקון: תשנ"ז) על פי עצתו של רואה-החשבון בפעולתו לפי סימן זה, יפסול הממונה כל פריט בחשבון שהוא בניגוד לדין, ויחייב בו את האדם ששילם או שהירשה את התשלום הבלתי-חוקי, וכן יחייב הממונה כל אדם האחראי לחשבון בכל סכום של חסר או הפסד שנגרמו בשל התרשלותו או התנהגותו הרעה או בכל סכום שהיה צריך להביא בחשבון ולא הביא, ובכל מקרה כזה יאשר בכתב את הסכום המגיע מאותו אדם; הממונה יפרש בכתב את טעמי החלטתו בדבר הפסילה או החיוב וכן בדבר כל סכום שהכשיר, אם נתבקש לכך על ידי מי שנפגע בהחלטתו זו. 222. סמכות השר לבטל פסילה או חיוב השר רשאי, לפי שיקול-דעתו, אם נתבקש לכך על ידי האדם שחוייב, ועל אף היות הפסילה או החיוב נכונים וחוקיים, לבטל או להקטין את הפסילה ואת החיוב, אם ראה שלפי כל נסיבות המקרה ראוי לעשות כן, ובלבד שהבקשה הוגשה תוך 14 יום מהיום שהודיעו למבקש על החיוב או תוך תקופה נוספת שהתיר לו השר. 223. חזקה לענין אחריות להוצאה אם אין לראות מתוך החלטות המועצה מי הוא חבר המועצה שהסכים להוצאה מסויימת, יראו כל חבר שנכח בישיבה שבה הורשתה ההוצאה כאילו הוא הסכים לכך, כל עוד לא הוכיח את ההיפך. 224. העיריה תתבע את סכום החיוב לא בוטל החיוב על פי בקשה כאמור בסעיף 222, וסכום החיוב, או הסכום כפי שהוקטן על ידי השר על פי הבקשה, לא נפרע לעיריה, להנחת-דעתו של רואה-החשבון, תוך חודש לאחר שהודיעו לעיריה על החיוב, ואם הוגשה בקשה - תוך חודש לאחר שהודיעו למבקש את החלטת השר, תתבע העיריה בדין את הסכום כאמור. 225. פסק-הדין בתביעת העיריה (א) נראה לבית המשפט שהוצאת הסכום שחייבו בו או את הסכום שהוקטן כאמור, נעשתה בלי הרשאה או בעבירה על הוראת הפקודה, זכאית העיריה לפסק-דין על אותו סכום נגד האדם שהסכים או נראה כמי שהסכים להוצאה האמורה. (ב) הסכום שנגבה בדרך זו על ידי העיריה ישולם מיד לקופת העיריה. 226. סעד במקרה שהעיריה לא תבעה סירבה העיריה לתבוע פרעון הסכום שחייבו בו כאמור בסעיף 224 או שהתרשלה בהגשת התביעה, רשאי הממונה למנות אדם מתאים לתבוע בשם העיריה ומטעמה פרעון הסכום, והוצאות ההליכים ישולמו מתוך קופת העיריה. 227. הפסקת העסקה על ידי השר (תיקון: תשנ"ז) השר רשאי להפסיק העסקתו של רואה חשבון אם מצא שרואה החשבון אינו ממלא את תפקידיו כראוי, או אם מצא שלא מתקיימים בו תנאי הכשירות הנדרשים לפי סימן זה. 228. תקנות ביצוע (תיקון: תשנ"ז) השר רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנדרש לצורך ביצועו של סימן זה. סימן ג': דו"ח שנתי וסטטיסטיקה 229. דו"ח שנתי (תיקון: תשנ"א) בסמוך ככל האפשר לאחר האחד בינואר של כל שנה יכין ראש העיריה דו"ח מפורט על ניהול העיריה במשך שנים-עשר החדשים שקדמו. 230. הגשת הדו"ח (תיקון: תשס"א) הדו"ח יוגש למועצה לא יאוחר משלושים ואחד במרס של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח ויישלח לממונה יחד עם התיקונים וההחלטות של המועצה הנוגעות לו. 231. פרסום הדו"ח (תיקון: תשס"א) העתקים של הדו"ח יוחזקו לעיון הציבור במשרדי העיריה וראש העיריה רשאי לפרסם את תמצית הדוח, שלא תעלה על 3,000 מילים בעתון או באופן אחר. 232. הממונה רשאי לדרוש פרטים בכל עת הממונה רשאי בכל עת לדרוש סטטיסטיקה או כל ידיעה אחרת בקשר לפעולותיה, הכנסותיה או הוצאותיה של עיריה, ככל שיראה לנכון, וראש העיריה ימלא אחרי דרישה זו תוך זמן סביר. פרק שנים-עשר: חובותיה וסמכויותיה של עיריה סימן א': סייגים לחובות ולסמכויות 233. באין מניעה מאת השר ובכפוף להוראות כל דין עיריה תעשה בתוך תחומה בענינים המפורשים בסימן ב', וכל פעולה אחרת שעיריה מצווה לעשות לפי הפקודה או לפי כל דין אחר, והיא מוסמכת, בתחום העיריה או בשטח בנין-עיר הכולל את תחום העיריה, לעשות בענינים המפורשים בסימן ג' - והכל כשאין הוראה אחרת מאת השר בענינים אלה, כולם או מקצתם, ובכפוף להוראות הפקודה או כל דין אחר. 234. סמכות הממונה בכל הענינים הנזכרים בסעיף 233 תמלא העיריה אחר דרישותיו והוראותיו של הממונה, ובלבד שיהיו בהתחשבות עם חוקי-העזר שאושרו ועם התקציב השוטף. סימן ב': חובותיה של עיריה 235. רחובות (תיקון: תשנ"א, תשס"ב)12 בענין רחובות תעשה העיריה פעולות אלה: (1) תפקח על השיוור, הרום, הרוחב והבניה של כל רחוב; (2) תדאג לתיקונו, ניקויו, הזלפתו, תאורתו וניקוזו של רחוב שאינו רכוש הפרט; (3) תמנע ותסיר מכשולים והסגת-גבול ברחוב; (4) (א) תקרא שמות לכל הדרכים, הרחובות, הסימטאות והככרים, או       תשנה שמותיהם כשיש צורך בכך בכפוף לאמור בסעיף 235א, ותדאג      לקביעתם במקומות בולטים ולסימון הבנינים במקומות אלה במספרים; (ב) (בוטלה) (5) תנקוט אמצעי-זהירות נאותים נגד תאונות בשעת בנייתם או תיקונם של רחובות, ביבים או תעלות. 235א.  קריאת שמות של מקומות ציבוריים ושינוים (תיקון: תשס"ב, תשס"ד) (א)  בסעיף זה - "בן משפחה" - בן זוג, ילד, הורה, אח או אחות, נכד או נכדה, נין או נינה; "מקום ציבורי" - דרך, רחוב, סמטה, כיכר, שכונה, גן ציבורי, או חלק מהם. (ב)  העיריה לא תקרא מקום ציבורי על שם של אישיות, אלא אם כן זימנה מועצת העיריה את בני משפחתו של האישיות, שניתן היה לאתרם במאמץ סביר, להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה, ולהשמיע את טענותיהם. (ג)  העיריה לא תשנה שם של מקום ציבורי, אלא אם כן התקיימו כל אלה: (1)  הודעה על הכוונה לשנות את שם המקום הציבורי התפרסמה בעיתון, במשרדי העיריה ובמקום הציבורי הנוגע בדבר, חודש לפחות לפני הדיון במועצת העיריה על שינוי השם; הפרסום בעיתון יהיה כאמור בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בשינויים המחויבים; (2)  מועצת העיריה אפשרה לנציגות המקום הציבורי או לנציגות הדיירים המתגוררים סמוך למקום הציבורי, לפי הענין, להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה, ולהשמיע את טענותיה; (3)  היה שם המקום הציבורי, שאותו מתכוונים לשנות, שם של אישיות, או היה השם המוצע למקום הציבורי שם כאמור - זימנה מועצת העיריה את בני משפחתו של האישיות, שניתן היה לאתרם במאמץ סביר, להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה, ולהשמיע את טענותיהם; (4)  בכפוף להוראות פסקה (3), היה שם המקום הציבורי, שאותו מתכוונים לשנות, שם של אחד מגדולי האומה או שם שהוא בעל משמעות דתית, לאומית או ממלכתית ובני משפחתו של האישיות התנגדו או לא אותרו - אישרה הממשלה או ועדת שרים שהממשלה הסמיכה לכך, את שינוי השם בתוך 60 ימים מיום קבלת הודעת המועצה על כוונתה לשנות את השם; לא החליטה הממשלה או ועדת שרים שהממשלה הסמיכה לכך בתוך 60 הימים, רואים אותה כאילו נתנה את הסכמתה לשינוי.  (5)  ההחלטה לשינוי השם התקבלה ברוב של שני שלישים מחברי המועצה. (ד)  הושמעו טענות, לפי סעיף זה, לפני ועדה שקבעה מועצת העיריה, תביאן הועדה לפני המועצה, יחד עם המלצותיה. 236. בנינים (א) בענין בנינים תעשה העיריה פעולות אלה: (1) תפקח על הקמתם, הריסתם, שינוים ותיקונם של בנינים; (2) תפקח על ריצופם של חצרות ושטחים פתוחים הקשורים לבנינים; (3) תפקח על התקנת בורות לבנינים ובנייתם, כדי להבטיח מניעת רבייתם של יתושים; (4) תפקח על קו החזית של בנינים סמוכים ועל המירווחים בצדדים ומאחור, על מידתם של מגרשי-בנין ועל שיעורם של שטחי המגרשים שמותר להקים עליהם בנינים; (5) תפקח על הגבהת החזית של בנינים במקום שהם בתוך שורה של בנינים רצופים הגובלים עם הרחוב; (6) תפקח, אם על ידי הטלת איסור או בדרך אחרת, על הקמת בנינים מסוג, מדגם או ממראה מיוחדים, באזורים או ברחובות מיוחדים, או בחלק מהם; (7) תקבע אמצעי-זהירות שיש לנקוט נגד תאונות בשעת הקמת בנינים, הריסתם, שינוים ותיקונם; (8) תפקח על בנייתם ופעולתם של מעליות, פירי-מעליות, מנופים ומסוקים בבנינים, תסדירם ותדאג לבדיקתם ככל שתראה צורך בה כדי להבטיח מפני תאונות בקשר אתם, ותדאג לביטוח מפני סכנת מוות או חבלה לאדם העלולה לבוא מהם. (ב) לענין סעיף זה - "בנין": - כל מבנה, בין של אבן ובין של בטון, חימר, ברזל, עץ או חומר אחר, ולרבות כל יסוד, קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה, או חלק מבנין או כל המחובר בהם, או כל קיר, סוללת-עפר, גדר, גדר-כלונסאות או מבנה אחר המקיף או תוחם, או מיועד להקיף או לתחום, קרקע או שטח. 237. ביוב-12 בענין ביוב תפקח העיריה על תכניתם, בנייתם, שינויים של ביבים, נקזים, אסלות, משתנות, בתיכסא, בורות-שופכין, מישטפים, אמבטיות ואביזרים סניטריים, והשימוש בהם, שטיפת אסלות וריצופם של רצפות, חצרות ושטחים פתוחים. 238. מפעלי מים (תיקון: תשס"א. תשס"ט10)12 (א)  בענין מפעלי-מים שהוקמו על ידי עיריה או כל גוף ציבורי אחר או אדם פרטי לשם הספקת מים בתוך תחום העיריה, תעשה העיריה פעולות אלה: (1) תמנע בזבוז, שימוש-לרעה, צריכה יתירה או הזדהמות המים המסופקים לשימוש ציבורי או פרטי; (2) תקבע את המידה, הטיב, העצמה והחומר של צינורות, שסתומים, ברזים, בורות, סוליות-קרקע, אסלות ומכשירים ובתי-קיבול אחרים אשר ישמשו להובלת מים, הספקתם, הסדרתם ואצירתם, וכן אופן סידורם, מיקומם, שינוים, סילוקם, חידושם ותיקונם, ותורה בדבר השימוש בהם; (3) תסדיר את הספקת-המים הציבורית על ידי צינורות-זקפים והשימוש בהם; (4) תסדיר את הספקת המים על ידי מדידה ואת החמרים, המונים, האביזרים והמיתאמים המשמשים למטרה זו או בקשר אתה; (5) תסדיר את התנאים שלפיהם יסופקו מים לצרכי-בית ולצרכים אחרים. (ב) (1)  עיריה תפרסם, מדי רבעון, על לוחות המודעות, בעיתונות        המקומית או בדרך אחרת, כפי שיקבע השר, מידע על איכותם        התברואתית של מי השתיה המסופקים בתחומה בהשוואה לאיכותם        התברואתית של מים שאינם ראויים לשמש כמי שתיה לפי פקודת        בריאות העם, 1940; כן תשלח העיריה לתושביה, אחת לשישה        חודשים, דוח חצי שנתי ובו מידע כאמור. (2)  השר, בהתייעצות עם שר הבריאות, יקבע את הפרטים שייכללו במידע כאמור בפסקה (1). (3)  בסעיף קטן זה, "איכות תברואתית ו"מי שתיה": - כמשמעותם בפקודת בריאות העם, 1940. 239. שווקים, מכירות פומביות ומצרכי מזון בענין שווקים והכנת מאכלות ומשקאות לצריכת אדם, החסנתם לשם מכירה ומכירתם - תעשה העיריה פעולות אלה: (1) תסדיר שווקים ציבוריים למכירת מצרכים ומקומות למכירה פומבית של מיטלטלין ומקרקעין ותקבע אגרות, דמי-שכירות ותשלומים אחרים שישולמו בעד השימוש בשווקים או במקומות למכירה פומבית, וכן תקים שווקים או מקומות כאמור; (2) תורה בדבר בדיקתם, תפיסתם, חילוטם, סילוקם וביעורם של משקאות שאינם ראויים לצריכת אדם, וכן של בשר, דגים, פירות, ירקות או שאר צרכי-מזון פסידים, מניעת מכירתם או הצגתם למכירה ונטילת דוגמאות מהם לשם בדיקה. 240. בתי מטבחיים בענין שחיטת בהמות לצריכת אדם תקים העיריה בתי-מטבחיים ותסדירם, ובלי לפגוע בכללותה של סמכות זו, תבטיח - (1) בדיקה סניטרית של בעלי-חיים לפני שחיטתם ובדיקת גופותיהם; (2) עצירתם של בעלי-חיים המובלים לשחיטה, לשם בדיקתם, וסילוק בעלי-חיים שנמצאו חולים; (3) סילוק גופותיהם של בעלי-חיים שנשחטו או שמתו; (4) סימון גופותיהם של בעלי-חיים שנשחטו בבתי-מטבחיים עירוניים לשם ציון שחיטתם כאמור. 241. מלאכות מסוכנות בענין מלאכות מסוכנות תסוג ותסדיר העיריה כל מלאכה או עסק העלולים להזיק לבריאות הציבור או להיות מקור סכנה לציבור, או שמבחינה אחרת של טובת הציבור ראוי הוא להסדירם. 242. תברואה, בריאות הציבור ונוחותו בענין תברואה, בריאות הציבור ונוחותו, תעשה העיריה פעולות אלה: (1) תנקוט אמצעים להסרת כל מטרד או למניעתו ותדאג לבדיקות שמטרתן לברר מה הם המטרדים הקיימים; (2) תורה בדבר פינוי סחי ואשפה מכל בית ות