פקודת הצופים (נוסח חדש), תשל"ח-1978

פקודת הצופים (נוסח חדש), תשל"ח-1978 1. הגדרות "חוקת ההתאחדות" - חוקת התאחדות הצופים והצופות בישראל ששר החינוך והתרבות אישר לאחר התייעצות בועדת החינוך והתרבות של הכנסת; "צופה" - צופה או מדריך כמשמעותם לפי חוקת ההתאחדות; "ההתאחדות" - ההתאחדות הפועלת לפי חוקת ההתאחדות. 2. ההתאחדות היא תאגיד ההתאחדות היא תאגיד כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית. 3. הגבלת השימוש במדי ההתאחדות לא ילבש אדם ולא ישא, בפומבי, מדים, סמל, תג או אות שנתייחדו לפי חוקת ההתאחדות לשימוש ברשות ההתאחדות - או שסביר לראותם כחיקוי למדים או לסמל כאמור - באופן שיעורר רושם שהוא זכאי לפי החוקה האמורה ללבשם או לשאתם, אלא אם מכוח החוקה הוא זכאי לעשות כן. 4. הגבלה על מכירת סמלים לא ימכור אדם ולא יציע למכירה כל דבר הנושא סמל, תג או אות שנתייחדו לשימוש ברשות ההתאחדות או שסביר לראותם כחיקוי למה שנתייחד כאמור, אלא אם קיבל תחילה, לפי הוראות חוקת ההתאחדות, רשות בכתב לעשות כן. 5. הפעלת סמכות שלא כדין לא יבקש צופה ולא ינסה, מכוח היותו לובש מדים או נושא סמל, תג או אות שהם של ההתאחדות או נחזים כמותם, להפעיל או לאכוף סמכות שלא לפי חוקת ההתאחדות וכפי שהורשה בה. 6. טענת שוא לקשר עם ההתאחדות לא יקים אדם ולא יארגן גוף או חבר בני אדם הטוענים או מתחזים, בלי שהורשו לכך לפי חוקת ההתאחדות, שהם צופים או קשורים בכל דרך להתאחדות, לא יעבוד עמם ולא יהיה לו ענין בהקמתם בארגונם או בעבודה עמם. 7. עונשין העובר על הוראות פקודה זו, דינו - מאסר חודש או קנס 150 לירות. 1 דמ"י תשל"ח, 611. פקודות