פקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), התשמ"ה-1985

פקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), התשמ"ה-1985 פרק א': פרשנות 1. הגדרות ((2(1)) (תיקון: תשנ"א) בפקודה זו - "בעל" - לענין בעל חיים, גוויה, רפד, פרש או מספוא - כל אדם שהוא: (1) בעלם, בשלמות או חלקית, או המציג עצמו כך; (2) שלוחו של אדם כאמור; (3) המחזיק בהם או מי שיש לו טובת הנאה בהם, שליטה או פיקוח עליהם או סמכות לעשות בהם; (4) מתיר להם לחיות בחצריו, או להיות או להישאר בהם, לפי הענין; (5) תופש בחצרים, נוהג כלי רכב, קברניט כלי שיט או מפקד כלי טיס שבהם הם נמצאים, אם לא הוכיח כי אדם אחר בישראל הוא בעלם; והכל למעט רופא וטרינר ממשלתי או מפקח הפועלים בתוקף סמכותם; "בעל חיים" - בעל חיים מבעלי החיים המפורטים בתוספת הראשונה; "גוויה" - גוויית בעל חיים, לרבות חלק מגוויה, והבשר, העצמות, העור והשלח, הפרסות, הקרניים, הצמר, השיירים או חלק אחר של בעל חיים; "הוראות ביצוע" - תקנות שהותקנו מכוח פקודה זו וכן צווים, הוראות, איסורים או תנאים שניתנו או הוטלו לפי פקודה זו או לפי תקנות שהותקנו מכוחה; "המתה" - לרבות שחיטה, ולענין ביצי עופות - השמדתן; "מחלה" - מחלה מן המחלות המפורטות בתוספת השניה וכל מחלה מידבקת או תורשתית של בעלי חיים העלולה לפגוע בבעלי חיים בישראל; "ממונה על המחוז" - מי ששר החקלאות מינהו, מבין עובדי משרדו, לממונה על המחוז לענין פקודה זו; "מספוא" - חציר, גרעינים או חומר אחר המשמש דרך כלל מזון לבעלי חיים; "מפקח" - עובד הציבור ששר החקלאות מינהו למפקח וכן מי שמנהל השירותים הוטרינריים, או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב, מינהו למפקח לענין פקודה זו; "קצין מחוז" - מי ששר החקלאות מינהו, מבין עובדי משרדו, לקצין מחוז לענין פקודה זו; "רופא וטרינר" - בעל רשיון לפי פקודת הרופאים הוטרינריים לעסוק ברפואה וטרינרית; "רופא וטרינר ממשלתי"2 עובד הציבור ששר החקלאות מינהו למנהל השירותים הוטרינריים, לרופא וטרינר ממשלתי או לעוזר רופא וטרינר ממשלתי, וכל רופא וטרינר שהוא נושא משרה בשירות המדינה שמנהל השירותים הוטרינריים הכריז בהודעה ברשומות שנושאה כלול במונח "רופא וטרינר ממשלתי" לענין פקודה זו; "רפד" - קש או חומר אחר המשמש דרך כלל למצע או לצרכים אחרים של בעלי חיים או סביבם. 2. סמכות השר לתקן התוספות (2(2)) שר החקלאות רשאי, בצו שיפורסם ברשומות, להוסיף לתוספות הראשונה והשניה או לגרוע מהן, בעל חיים או מחלה, לפי הענין. 3. סמכות מנהל השירותים הוטרינריים לתקן התוספות (2(3)) (א) ראה מנהל השירותים הוטרינריים כי טובת הציבור מחייבת לעשות כן בדחיפות, רשאי הוא, בצו שיפורסם ברשומות, להוסיף לתוספות הראשונה והשניה או לגרוע מהן, בעל חיים או מחלה, לפי הענין. (ב) תקפו של צו כאמור יפקע בתום עשרה ימים מיום שפורסם ברשומות, אולם רשאי שר החקלאות, בטרם חלפה התקופה האמורה, לבטל או לשנות, בצו שיפורסם ברשומות, כל צו כאמור של מנהל השירותים הוטרינריים. פרק ב': אמצעים לבלימת מחלות 4. הודעה על מחלת בעלי חיים ובידודם (3) מי שבהחזקתו או בפיקוחו נמצא בעל חיים נגוע או שהוא חושד כי הוא נגוע במחלה, יעשה בהקדם האפשרי כל אלה - (1) יודיע על כך לאחד מאלה - מחלות בעלי חייםבעלי חייםפקודות