פקודת סרטי הראינוע, 1927

פקודת סרטי הראינוע, 1927 פקודה הקובעת הוראות בנידון ביקורת סרטי-ראינוע 1. השם הקצר פקודה זו תיקרא פקודת סרטי הראינוע. 2. פירוש (תיקון: 1937) בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן, מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר - "מועצה" פירושה מועצת הביקורת שתתכונן עפ"י פקודה זו; "שעשועים ציבוריים" כמשמעותם בפקודת השעשועים הציבוריים, 1935; "קצין-משטרה גבוה" פירושו כפירוש המיוחס לו בפקודת המשטרה. 3. הרכבת מועצת ביקורת (תיקון: תש"ח) (1) תוקם מועצת-ביקורת שתהא מורכבת מיושב-ראש וממספר חברים וביניהם לפחות אשה אחת, אשר ימונו מדי פעם בפעם על ידי שר הפנים על דעת הממשלה, יושב-ראש המועצה ימנה את מזכיר המועצה. (2) שני חברי המועצה, אשר לפחות אחד מהם הוא פקיד ממשלתי, יהוו מנין חוקי. (3) המועצה רשאית בכל עת לצרף אליה כל אדם אשר ישיא לה עצה בדבר סרט המוגש למועצה אשר ראוי הוא להצגה. 4. אסור להציג סרט בלי רשות (1) אסור להציג כל סרט-ראינוע אלא אם כן נתאשר להצגה וסומן ע"י המועצה. (2) לצורך סעיף זה, רואים סרט כאילו הוא מוצג כשמציגים אותו לראווה לשני בני-אדם או יותר, לרבות המכונן של מכונת ההצגה, בכל שעשוע ציבורי. 5. מודעה על סרט ראינוע לא תוצג אלא אם כן נתאשרה אסור לשום אדם להראות או לגרום לאחרים שיראו כל תמונה, צילום, מודעה או דמות הנותנים פרסום להצגת ראינוע אלא אם כן נתאשרו ע"י המועצה וסומנו על ידה. 6. בקשה למועצה בדבר אישור (1) כל הרוצה את אישורה של המועצה להצגת סרט צריך לפנות לשם כך בכתב למועצה ולפרט את שם הסרט, נושאו ותיאורו, ועליו להגיש סידרה של צילומים מכל מחזה הנכלל בסרט, והעתקים מכל תמונה, צילום, מודעה או דמות שישמשו לפרסום הסרט; אם נדרש בכך, עליו לגולל את הסרט בפני המועצה. (2) המועצה רשאית, עפ"י הכרעת-דעתה, ליתן רשות להצגת כל סרט או כל חלק הימנו או כל מודעה על סרט, בין בתנאים מסויימים ובין בלא תנאים, וכן רשאית היא להימנע ממתן הרשות. (3) אם לא ניתנה רשות, הרי לכשידרוש זאת המבקש, על המועצה לתת תעודה שבה תציין את דבר סירובה; וכשיראו תעודה כזאת ויוכיחו שהסרט יוצא לחו"ל, יחזירו כל תשלומי-מכס ששולמו בעת שהסרט יובא לישראל. 7. איסור סרטים מאושרים (1) הסימן שנקבע ע"י המועצה עפ"י הוראות הסעיפים 4 ו-5 יחדל תקפו בשעה שמסר מזכיר המועצה מודעה על כך לאדם שהגיש את הסרט או את התמונה, הצילום, המודעה או הדמות לסימון, או לכל אדם שברשותו הם נמצאים. (2) אם בכל מקרה הנזכר בסעיף-קטן (1) אין מוצאים אותו אדם, תהא המודעה נחשבת כמסורה ע"י פרסומה ברשומות. 8. עבירות ועונשין (1) כל המציג או מראה או גורם לאחר שיציג או שיראה כל סרט או חלק מסרט או כל תמונה, צילום, מודעה או דמות המפרסמים סרט, א) אשר לא סומן ע"י המועצה, או (ב) אשר, לאחר שסומן, שונה או טיפלו בו באיזה אופן שהוא, פרט להפחתת ארכו של הסרט, מאז נקבע הסימן, או (ג) חדל תוקף סימנו עפ"י סעיף 7, יאשם בעבירה ויהא צפוי למאסר חודש ימים או לקנס חמישים לירות. (2) כל העובר על הוראה מהוראות פקודה זו שלא נקבע לה עונש אחר, וכל העובר על אחת התקנות שיתקינו עפ"י פקודה זו, יאשם בעבירה ויהא צפוי לקנס בסך חמש לירות. (3) שום דבר האמור בפקודה זו לא יפגע באחריותו של כל אדם להיות מובא במשפט פלילי על כל הצגה בעלת אופי לא מוסרי או העלולה להפריע את שלום הציבור: בתנאי ששום אדם לא ייענש פעמיים על אותה העבירה. 9. חיפוש לשם מציאת סרט שאינו מאושר ומאסר אנשים הנוגעים בדבר (1) כל חבר מחברי המועצה וכל קצין-משטרה גבוה, פקיד מחוזי או פקיד ממשרד החינוך המורשה ע"י מנהלו, רשאי להיכנס בכל עת לכל מקום המשמש לשעשועים ציבוריים שבו מוצג סרט-ראינוע. (2) כל חבר מחברי המועצה וכל אדם שהורשה בכתב ע"י מזכיר המועצה או כל קצין-משטרה גבוה, אם ברי להם שיש טעם סביר להאמין שסרט שהצגתו לא נתאשרה בהתאם לפקודה זו הוצג או הנהו מוצג בכל מקום-שעשועים ציבורי, רשאים בלא צו-חיפוש, להיכנס בכל עת למקום כזה ולסדר חיפוש בו, ולהחרים כל סרט או חלק מסרט שיש חשש נכון להאמין שהוא מוצג שלא ברשות כזאת, ורשאים הם לאסור כל אדם שיש לגביו יסוד נכון להאמין שהוא מעורב בהצגה כזאת. 10. אגרות (1) המבקש רשות להציג סרט ישלם את האגרה הקבועה בשעה שהוא פונה בבקשה בענין כל סרט וכל מודעה הכרוכה בכך. (2) אם יתברר לה למועצה על יסוד תעודה מאת הממונה על המחוז שלא יוצג הסרט אלא לתכלית חינוכית ולתכלית צדקה בלבד, רשאית היא לפטור מתשלום האגרה. 11. תקנות רשאי שר הפנים להתקין תקנות הקובעות הוראות לענינים דלקמן - (א) הרכבת המועצה והפרוצדורה שלה; (ב) צורת טופס ההרשאה שהמועצה תשתמש בה; (ג) האגרה שתשולם בשעת הגשת בקשה בדבר מתן רשות להציג סרט ובדבר כל מודעה הכרוכה בכך; (ד) תקנות בדרך כלל, לשם השימוש בפקודה זו. 1 (א) חא"י, א',(ע) 128, (א) 135; ע"ר 1937, תוס' 1, (ע) 1, (א) 1; תש"ח, תוס' א', 45. (ב) פורסמה הודעה (י"פ תשס"א, 1402) על העברת הסמכויות של שר הפנים לשר המדע, התרבות והספורט. קולנוע / תיאטרוןפקודות