פקודת פקידי הממשלה (שינוי תוארים), 1940

פקודת פקידי הממשלה (שינוי תוארים), 1940 1. השם הקצר פקודה זו תיקרא "פקודת פקידי הממשלה (שינוי תוארים), 1940". 2. החלפת תואריהם של פקידי ממשלה בתוארים חדשים (תיקון: תש"י) כל אימת שאחד התוארים של פקידי-ממשלה המפורטים בטור הראשון של התוספת המצורפת לזה מופיע באחת הפקודות המפורטות מתחת לתוארו של הפקיד באותו טור, או כשאין שם שום פקודה - כל אימת שאותו תואר מופיע בכל חוק, כמשמעותו בפקודת הפירושים, 1945, ייחשב אותו תואר כאילו הוחלף בתואר המקביל בטור השני של התוספת. 3. הוראה בעניין שינוי תואר לעתיד כל אימת שיחול בעתיד כל שינוי בתוארו של פקיד-ממשלה, רשאי ראש הממשלה, אם הענין ידרוש זאת, לפרסם במודעה ברשומות כל החלפת-תואר בתוספת או כל הוספה בתוספת שיהא צורך בהן, והוראות סעיף 2 תחולנה, איפוא, לפי זה בהתאמה לכל החלפה או הוספה כזאת. 4. 2 התוספת (תיקון: תשמ"א, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ט, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשס"א, תשס"ג, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ט) טור א' טור ב' שר הדואר שר התקשורת שר הכלכלה והתיאום הבינמשרדי שר הכלכלה והתכנון שר המדע והפיתוח שר המדע והטכנולוגיה שר החקלאות והפיתוח שר החקלאות שר המסחר והתעשיה שר האנרגיה והתשתית חוק רשות לאומית לאנרגיה, תשל"ז-1977 חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), תשכ"א-1960 שר המסחר והתעשיה שר התעשיה והמסחר שר הסעד שר העבודה והרווחה שר העבודה שר הבינוי והשיכון תקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו), תשי"ז-1956 חוק רישום ציוד הנדסי, תשי"ז-1957 חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, תשכ"ה-1965 חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 חוק הדרכים (שילוט), תשכ"ו-1966 חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 חוק התיאום המודולרי, תשל"ג-1972 שר העבודה שר העבודה והרווחה חוק התוספות לזכיונות החשמל (תשלומים בעד חיבור למערכת חשמל), תשכ"ד-1963. חוק התוספות לזכיון החשמל (תיקון הזכיון), תש"ל-1970 שר העבודה והביטוח העממי שר העבודה שר העבודה והבינוי שר העבודה שר הפיתוח שר האנרגיה והתשתית שר הפנים שר המשטרה פקודת בריאות העם, 1940 - סעיף 62א(2) ו-(3). פקודת התעבורה - סעיף 76א(ב). טור א' טור ב' 3. חוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו-1966 - סעיף 4(3), לגבי מינוי קצין המשטרה. 4. פקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א-1971 - סעיף 91ב(א). 5. פקודת בתי הסוהר (נוסח חדש), התשל"ב-1971 - סעיף 112(א). 6. חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט-1979 - סעיף 3. 7. חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979 - סעיפים 6 ו-7. 8. פקודת מניעת זיהום הים בשמן (נוסח חדש), התש"ם-1980 - סעיף 9. 9. חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 - סעיפים 2(5), 25 ו-26. 10. חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א-1981 - סעיף 7. 11. חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ"א-1981 - סעיף 7. 12. חוק מחיקת הרשעות, התשמ"ב-1982 - סעיף 6. 13. חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982 - סעיפים 12(א)(2), 12(ב), 222, 228(א) ו-244 (ב). 14. חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ג-1983 - סעיף 5(ג). 15. חוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ"ג-1983 - סעיפים 10(ב)(1), 11(א), 13 ו-29 (ב). 16. חוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984 - סעיף 12(א). שר השיכון שר הבינוי והשיכון שר התעשיה המסחר והתיירות שר התעשיה והמסחר שר הדתות שר לעניני דתות מנהל אגף המכס מנהל המכס ומע"מ פקודת המכס פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) פקודת הכהלים המפוגלים מנהל המכס והבלו מנהל המכס ומע"מ חוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952. חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975. פקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש), התשל"ט-1979 חוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964 פקודת גבול המכס חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ"א-1961 פקודת הטבק פקודת המלט חוק הבלו על דלק, התשי"ח-1958 חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 חוק למניעת היצף, התשל"ז-1977 חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע, התשל"ח-1977 חוק הנפט, התשי"ב-1952 פקודת סימני סחורות פקודת הסחורות הנטרפות ודמי הצלה חוק היטל על נסיעות לחוץ לארץ, התשמ"ג-1983 ממונה על תחנת מכס ובלו מנהל תחנת מכס ומע"מ מנהל מחלקת הבריאות המנהלהכללי של משרד הבריאות מנהל השירותים הרפואיים המנהלהכללי של משרד הבריאות מנהל מחלקת החקלאות מנהל מחלקת החקלאות והדיג מנהל מחלקת החקלאות והיערות המנהלהכללי של משרד החקלאות מנהל שירות התעסוקה המנהל הכללי של שירות התעסוקה מנהל תחנת מכס ובלו מנהל תחנת מכס ומע"מ מפקח בעלי חיים ((Stock inspector מפקח מקבל-נכסים רשמי כונס-נכסים רשמי משנה לרשם הראשי של עוזר לרשם הראשי של בית בית המשפט העליון המשפט העליון סגן ממונה על תחנת מכס ובלו סגן מנהל תחנת מכס ומע"מ סגן מנהל תחנת מכס ובלו סגן מנהל תחנת מכס ומע"מ סרג'נט סמל ראשון פקיד וטרינרי רופא וטרינרי ממשלתי קורפורל סמל שני ראש ענף פלילי ראש ענף חקירות מנהל אגף הספנות והנמלים מנהל מינהל הספנות והנמלים שר המדע והטכנולוגיה שר האמנויות והמדע שר החינוך והתרבות שר החינוך, התרבות והספורט שר החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר שר המשטרה שר לבטחון הפנים נציב מס הכנסה נציב מס הכנסה ומיסוי מקרקעין מנהל מס רכוש נציב מס הכנסה ומיסוי מקרקעין מנהל מחלקת המדידות מנהל המרכז למיפוי ישראל שר החינוך, התרבות והספורט שר החינוך שר האמנויות והמדע שר המדע, התרבות והספורט שר החינוך שר החינוך, התרבות והספורט שר המדע התרבות והספורט שר המדע והטכנולוגיה שר העבודה והרווחה שר הרווחה שר התעשיה והמסחר שר התעשיה המסחר והתעסוקה נציב מס הכנסה ומיסוי מקרקעין מנהל רשות המסים בישראל מנהל המכס ומס ערך מוסף מנהל רשות המסים בישראל נציב מנהל פקודת מס הכנסה סגן נציב סגן מנהל פקודת מס הכנסה טור א' טור ב' שר התחבורה שר התחבורה והבטיחות בדרכים שר החינוך התרבות והספורט שר החינוך שר המדע והטכנולוגיה שר המדע התרבות והספורט שר לאיכות הסביבה שר להגנת הסביבה. שר הרווחה שר הרווחה והשירותים החברתיים מנהל מינהל האוכלוסין ראש רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול שר המדע התרבות והספורט - שר התרבות והספורט, ובחיקוקים המפורטים בטור א', שר המדע והטכנולוגיה חוק גנים בוטניים, התשס"ו-2006 חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, התשכ"א-1961 חוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי, התשס"ג-2002 חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים, התשס"ט-2008 חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז- 1997 חוק הרשות לפיתוח ירושלים, התשמ"ח-1988 חוק מידע גנטי, התשס"א-2000 חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994 חוק קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי, התשנ"ד-1994 1 (א) ע"ר, 1940, תוס' 1, (ע) 40, (א) 50; ס"ח תש"י, 147; ק"ת תשי"א, 636; תשי"ב, 252, 1340; תשי"ד, 1296; תשט"ז, 221; תשי"ח, 1235; תשי"ט, 312; תש"ך, 859; 1056; תשכ"א, 889; תשכ"ג, 1991; תשל"א, 400; תשל"ו, 1266; תשל"ז, 2076, 2388; תשל"ח, 298; תשמ"א, 1348; תשמ"ג, 1531; תשמ"ד, 1777; תשמ"ה, 142; תשמ"ט, 1161; תשנ"ג, 1087; תשנ"ד 680; תשנ"ה, 1942; תשנ"ו, 264; תשנ"ז, 656; תשנ"ח, 653; תשס"א, 472; תשס"ג, 646, 708, תשס"ה, 40; תשס"ו, 202, 1028; תשס"ז, 754; תשס"ט, 1074. י"פ תש"ך, 750; תשל"א, 758. (ב) בק"ת תשמ"א, 1348 כונתה הפקודה בשם: "פקודת עובדי הציבור (שינוי תוארים), 1940. 2 נוסח הסעיף אינו מובא כיון שהוא כולל ביטול של שינוי תואר קודם.הממשלהפקודות