פקודת שטח נטוש, תש"ח-1948

פקודת שטח נטוש, תש"ח-1948 מועצת המדינה הזמנית מחוקקת בזה לאמור: 1. הגדרות (א) "שטח נטוש" פירושו כל שטח או מקום שנכבש על ידי כוחות מזויינים, או נכנע להם, או שנעזב על ידי תושביו או חלק מתושביו, ואשר הוכרז עליו בצו כשטח נטוש. (ב) "רכוש" פירושו נכסים נדים ונכסים שאינם נדים, וכולל בעלי חי, תבואות, פירות וירקות וכל תוצרת חקלאית אחרת, בתי חרושת, תעשיה ומלאכה, מכונות, סחורות ומצרכים לכל סוגיהם, וכן זכות לנכסים נדים ולנכסים שאינם נדים וכל זכות אחרת שהיא. (ג) "רכוש נטוש" פירושו כל רכוש שנטשוהו בעליו בשטח נטוש. 2. סמכותה של הממשלה (א) רשאית הממשלה להכריז בצו על כל שטח או מקום שנכבש, נכנע או נעזב כמפורש בסעיף 1(א) כשטח נטוש, ומשהכריזה על כך, ייחשב אותו שטח כשטח נטוש לצרכי פקודה זו וכל תקנה שתותקן לפיה. (ב) לצרכי פקודה זו רשאית הממשלה להטיל בצו על כל שטח נטוש את החוק הקיים או חלק הימנו, תוך שמירה על זכויות הפולחן והדת של התושבים במידה שאין הדבר פוגע בבטחון ובסדר הציבורי, וכן למלא ידי ראש הממשלה או כל שר אחר להתקין תקנות ככל אשר ייראה לו בעניני הגנת המדינה, בטחון הצבור, אספקה ושירותים חיוניים, בתי ספר ובתי מרפא, בריאות, עבודה, משטרה או משטרת ישובים ערביים, בתי דין ומינוי שופטים בסמכות מוגבלת או מלאה, בתי סוהר, בתי כלא ומעצר, הפקעה והחרמה לגבי נכסים נדים ושאינם נדים, בתוך כל שטח נטוש. (ג) שר שהוסמך להתקין תקנות לביצוע פקודה זו, רשאי, באישורו של ראש הממשלה, להתקין תקנות, לקבוע עונשין בתקנות אלו, ולקבוע הוראות לגבי כל רכוש נד בשטח נטוש. 3. ביצוע הפקודה שר האוצר ממונה על ביצוע פקודה זו. 4. תוקף הפקודה תקפה של פקודה זו הוא למפרע מיום ז' באייר תש"ח (16 במאי 1948). 1 ע"ר תש"ח, תוס' א', 19. נכסי נפקדיםשטח ברוטו / נטופקודות