אישור כללי ורשיון להנפקת ניירות ערך והצעתם לציבור

אישור כללי ורשיון להנפקת ניירות ערך והצעתם לציבור בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולפי סעיף 165 לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983, שהועברה אלי, אני מאשר כלהלן: (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ד) הנפקה והצעה לציבור של מניות, כתבי אופציה, שטרי הון, שטרי הון ניתנים להמרה במניות ואיגרות חוב ניתנות להמרה במניות ויחידות השתתפות של שותפות (להלן - ניירות ערך). (תיקון: תשנ"ד) הנפקה והצעה לציבור של איגרות חוב למעט הנפקת איגרות חוב של בנק כמשמעותו ב חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, ולמעט הנפקת איגרות חוב לגביהם ניתנה ערבות של בנק או אחריות של בנק לפרעון איגרות החוב. הנפקת מניות הטבה בכל סכום. (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ג) האמור בסעיפים 1 ו-2 לא יחול על הנפקה והצעה לציבור של ניירות ערך ואיגרות חוב למוכ"ז. האישור הכללי (י"פ תשמ"ז, 1370) להנפקת ניירות ערך - בטל. 1 י"פ תשמ"ז, 2314; תשמ"ח, 787; תשנ"ב, 1276; תשנ"ג, 2042; תשנ"ד, 1467. כללי (חקיקה)דיני חברותשוק ההון / ניירות ערך