אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים), התשס"ה-2005

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים), התשס"ה-2005 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(א) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, אני מכריז לאמור: 1. הגדרות באכרזה זו - "שמורת האלמוגים" - חלק ממימי החופין ומחוף המדינה במפרץ אילת, המשתרע בין לשון היבשה הנמצאת כ400- מטרים דרומית לנחל שלמה (קו רוחב 8806) לבין גבול ישראל ומצרים, מקו גאות המים שבחוף מערב, לבין גבול מימי חופין במזרח; "שמורות הים התיכון" - חלקים ממימי חופין ומחוף המדינה בים התיכון המשתרעים מטנטורה (קו רוחב 2248) עד שפך נחל מערות (קו רוחב 2306) ומהכפר אכזיב (קו רוחב 2726) עד גבול ישראל ולבנון, מקו גאות המים שבחוף במזרח ועד למרחק של 2,000 מטרים מאותו קו במערב. 2. אכרזה על ערכי טבע מוגנים ערכי הטבע המפורטים בתוספת מוכרזים בזה ערכי טבע מוגנים בכל הארץ אלא אם כן צויין לצידם אחרת. 3. סייג לתחולה אכרזה זו לא תחול על צמח תרבות שהוא ערך טבע מוגן מן המנויים בחלק א' (צומח) של התוספת; לענין זה, "צמח תרבות" - צמח שנזרע או נשתל בידי אדם בגידול חקלאי או בגינת נוי ושאיננו, כולו או חלקו, מן הבר. 4. ביטול אכרזת גנים לאומיים ושמורות טבע (ערכי טבע מוגנים), התשל"ט-1979 - בטלה. 5. תחילה2 תחילתה של אכרזה זו 30 ימים מיום פרסומה. תוספת (סעיף 2) ערכי הטבע המוגנים השם המדעי האזור המוגן 1. צמחים עשבונים בעלי פרחים ושרכים: מחלקת השרכניים (כל המינים) Class Flicinae אזוב מצוי Majorana syriaca הסוג אירוס Iris spp. הסוג בבונג Matricaria spp. בוציץ סוככני Butomus umbellatus בן חצב החורש Scilla licica בן חצב יקינטוני Scilla inthoides בקיה דקרת עלים Vicia tenuifolia ברונרה מזרחית Brunnera orientalis הסוג גביעונית Fritillaria spp. גומא הפפירוס Cyperus papyrus גרניון הלבנון Geranium libani גריון הפעות Geranium tuberosum דמוית ארץ ישראלית Adonis aleppica דם-המבים האדום Helichrysum sanguineum דרדר גדול-פרחים Centea crocohdylium דרדר כחול Centaurea cyanoides הסוג חבצלת Pancratium spp. חד-אבקן אדום Centranthus longiflorus חלמונית גדולה Sternbergia clusiana חצב מצוי Urginea maritima טופח הגליל Lathyrus spathulatus טופל אדום Cynomorium cocneum כחלית ההרים Ixiolirion tataricum כלנית מצויה Anemone coronaria הסוג כף הצפרדע Alisma spp הסוג כרכום Crocus spp. כתריים אדמדמים Dipcadi erythraeum לע-הארי הגדול Antirrhinum majus מורית קלוטה Smyrnium connatum מרווה כחולה Salvia indica מרוה משולשת Salvia fruticosa מרווה רחבת-גביע Salvia multicaulis מרווה ריחנית Salvia dominica מישויה פעמונית Michauxia campanuloides נופר צהוב Nuphar Luteum נורית אסיה Ranunculus asiaticus נורית הלב Ranunculus ficaria subsp. Ficariiformis נורית נימית Ranunculus trichophyllus נורית המים Ranunculus peltatus נורית כדורית Ranunculus sphhhaerospermus נורת עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanum נימפיאה לבנה Nymphaea alba נימפיאה תכולה Nimphaea caerulea הסוג נרקיס (למעט גידול תרבותי) Narcissus spp. סהרון משולשל Cocculus pendulus הסוג סיפן (למעט גידול תרבותי) Gladiolus spp. הסוג ספלילה Hidrocotyle spp. ספלול הגליל Aristolochia billardierei ספלול החורש Aristolochia sempervirens ספלול ססגוני Aristolochia paecilantha הסוג סתוונית Colchium spp. הסוג עדעד Limonium spp. עיריוני צהוב Asphodeline lutea עיריוני קצר Asphodeline brevicaulis עכובית הגלגל Gundelia tournefortii עצבונית החורש Ruscus aculeatus עריר הלבנון Eremurrrus libanoticus פרגת ארם-צובא Glaucium aleppicum פרע אזובי Hypericum hyssopifolium הסוג צבעוני Tulipa spp. צפורן יהודה Dianthus monadelphus subsp. Judaicus צורן משולשל Dnthus pendulus צפורן סיני Dianthus sinaicus צתרה ורודה Satureja thymbra צתרנית משובלת Thymbra spicata קורנית מקורקפת Coridothymus capitatus הסוג ריבס Rheum spp. רקפת מצויה Cyclamen persicum רקפת יוונית Cyclamen coum שבטבט גדול Equisetum telmateia שום גבוה Allium ampelorasum שום שחור Allium nigrum שוש קרח Glycyrrhiza glabra שושן צחור Lilium candidum תורמוס ההרים Lupinus Pilosus תורמוס צר עלים Lupinus angustifolius אגס סורי Pyrus syriaca אדר סורי Acer syriacum אדר קטן עלים Acer monspeessulanum subsp. Microphyllum אוג קוצני Rhus tripartita אולמוס שעיר Ulmus minor subsp. Canescens אורן ירושלים (למעט נטע בידי אדם) Pinus halepensis אחירותם החורש Spartium junceum אטד רב פרחים Lycium depressum אלה אטלנטית Pistacia atlantica אלה ארצישראלית Pistacia palaestina אלון הלבנון Quercus libani אלון מצוי Quercus calliprinos אלון התבור Quercus ithaburensis אלון התולע Quercus boissieri אלון שסוע Quercus cerris אשחר דו-זרעי Rhamnus dispermus אשחר הלבנון Rhamnus libanotica אשחר מנוקד Rhamnus punctata אשחר רחב-עלים Rhamnus alaternus הסוג אשל Tamarix spp. נגב ועמק הערבה (למעט חלקות עיבוד ושולי דרכים) הסוג בוקיצה Ulmus spp. בר-זית בינוני Phillyrea latifolia גרויה שעירה Grewia villosa דובדבן שרוע Cerasus prostrata דולב מזרחי Platanus orientalis דום מצרי Hyphaene thebaica הדס מצוי Myrtus communis ורד דביק Rosa pulverulenta ורד הכלב Rosa canina זקום מצרי Balanites aegyptiaca חבושית המטבעות Cotoneaster racemiflorus חוזרר החורש Eriolobus trilobatus חלביב רותמי Periploca aphylla חרוב מצוי Ceratonia siliqua הסוג יערה Lonicera spp. לבנה רפואי Styrax officinalis כליל החורש Cercis siliquastrum מורינגה רתמית Moringa peregrina מורן החורש Viburnum tinus מילה סורית Fraxinus syriaca מיש דרומי Celtis australis מרואה עבת עלים Maerua crassifolia סלוודורה פרסית Salvadora persica הסוג עוזרר Crategus spp. עץ-השמן המכסיף Eleagnus angustifolia ערבה לבנה Salix alba ערבה מחודדת Salix acmophylla ערף המדבר Cordia sinensis הסוג ערער Juniperus spp. פיקוס בת-שקמה Ficus pseudo-sycomorus פיקוס השקמה Ficus sycomorus פרקרק פרסי Haloxylon persicum פתילת-המדבר הגדולה Calotropis procera צלען הגליל Gonocytisus Pterocladus צלף רותמי Capparis decidua צפצפת הפרת Populus euphratica קטלב מצוי Arbutus andrachne הסוג קרקש Colutea spp. רותם המדבר Retama raetam רתמה קוצנית Genista fasselata שבטוט מצויץ Calligonum comosum הסוג שיזף Ziziphus spp. הסוג שקד (למעט מטעים נטועים) Amygdalus spp. שזיף הדוב Prunus ursina שיח אברהם המצוי Vitex agnus castus שיטה מלבינה Acacia albida שיטה סוככנית Acacia tortilis שיטה סלילנית Acacia raddiana שיטת הנגב Acacia gerrardii subsp. Negevensis שמיר קוצני Paliurus spina- christi תמר מצוי (למעט מטעים נטועים) Phoenix dactylifera חלק ב': חי השם המדעי האזור המוגן (1) חסרי חוליות (א) כל חסרי החוליות Invertebrata שמורת האלמוגים ושמורות הים התיכון (ב) מערכת הנבוביים Coelenterata (כולל אלמוגים) (ג) מערכת קווצי העור Echinodermata (ד) מערכת רכיכות למעט ראשרגליים בים התיכון MolluscaCephalopoda (ה) מערכת הסרטנאים:סומא (סרטן עיוור) Crustacea:Typhlocaris sp. (ו) סדרת הפרפראיםנימפית הקוציץכחליל הגלילכחליל הקדדהספרית ערבתיתכחליל קליאופטרהכחליל הקרקשלבנין המרואהנימפית צפוניתהספרית החמשןנימפית פרסיתנימפית הברוניקהכחליל הבקיהזנב סנונית המכביםכתום-כנף הדופרית ScylaridaeLepidopteraMelitaea arduinnaApharitis clissaTomares nesimachusMuschampia proteides stepporumPlebejus pylaon cleopatraIolana alfieriiColotis chrysonomeMelitaea collinaPyrgus serratulae alveoidesMelitaea perseaMelitaea cinxiaLysandra amandaPapilio alexanor maccabaeusAnthocharis gruneri (2) חוליתנים: Vertebrata: (א) מחלקת דגי סחוס: Class Elasmobranchii סדרת כרישאים Order Sellachii סדרת בטאיים Order Batoidae (ב) מחלקת דגי גרם: Class Osteichthyes כל מחלקת דגי גרם Class Osteichthyes שמורת האלמוגים והים התיכון על משפחה קברנונאים Super Family Gobioidae משפחת אבובוניים Family Syngnathidae משפחת אפוגוניים Family Apogonidae בים התיכון Family HolocentridaeSargocentron rubrum משפחת בתרניים Family Acanthuridae משפחת דושניים Family Diodontidae משפחת חדקוציים Family Monacanthidae למעט זיפיון מחוספס בים התיכון Stephanolepis diaspros משפחת חלילניים Family Fistularidae למעט חלילן חלק בים התיכון Fistularia commersonii משפחת מורניים Family Muraenidae למעט מורנה ים-תיכונית בים התיכון Muraena helena למעט ניבן חדגוני בים התיכון Gymnothorax unicolor משפחת נפוחיתיים Family Tetraodontidae למעט לגינון נודד בים התיכון Lagocephalus spadiceus למעט לגינון סואץ בים התיכון Lagocephalus suezensis משפחת נצרניים Family Balistidae למעט נצרן ים-תיכוני בים התיכון Balistes carolinensis משפחת עקרבנוניים Family Scorpaenidae למעט עכשבנון שחור-פה בים התיכון Helicolenus dactylopterus למעט עקרבנון מארך בים התיכון Scorpaena elongata למעט עקרבנון קטן בים התיכון Scorpaena porcus למעט עקרבנון מדובלל בים התיכון Scorpaena scrofa למעט עקרבנון הרכס בים התיכון Loppei Scorpaena למעט עקרבנון הסלעים בים התיכון Scorpaena Maderensis למעט עקרבנון חלק בים התיכון Notata Scorpaena משפחת פזיתיים Family Anthiidae למעט פזית ים תיכונית בים התיכון Anthias anthias משפחת פרפרוניים Family Chaetodontidae משפחת צבעוניים Family Pseudochromidae משפחת קיסרוניים Family Pomacantidae משפחת קרנוניים Family Bleniidae משפחת שוניתיים Family Pomacentridae משפחת שטחראשיים Family Platycephalidae למעט שטחראש הודי בים התיכון Platycephalus indicus משפחת שפתניים Family Labridae למעט שפתון טווסי בים התיכון Symphodus tinca למעט להבי ים תיכוני בים התיכון Xyrichthys novacula משפחת תוכינוניים Family Scaridae למעט תוכידג כרתי בים התיכון Sparisoma cretense (ג) מחלקת דו-חיים Class Amphibia (ד) מחלקת זוחלים Class Reptilia (ה) מחלקת עופות Class Aves (ו) מחלקת יונקים Class Mammalia למעט: חולד Spalax ehrenbergi הסוג חולדה Rattus spp. מריון מצוי Meriones tristrami נבון שדות Microtus socialis נוטריה Myocastor coypus עטלף פירות Rousettus aegiptiacus עכבר מצוי Mus musclu חלק ג': דומם אבטיחי אליהו Geodot בולבוסים Bulbus זקיפים ונטיפים Stalacites and stalagmites זקיפי מלח Salt columnus מאובנים Fossils אכרזותהנצחהגן לאומישמורת טבע