אכרזת ההתגוננות האזרחית (תפקידים נדרשים חיוניים), תש"ל-1970

אכרזת ההתגוננות האזרחית (תפקידים נדרשים חיוניים), תש"ל-1970 1. תפקידים נדרשים חיוניים בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951, אני מכריז, באישור ועדת החוץ והבטחון - הכנסת, על התפקידים הנדרשים בהגא המנויים להלן, כעל תפקידים נדרשים חיוניים: הפעלת ציוד הנדסי; חילוץ נלכדים; חשמלאות; טכנאות קשר; כיבוי דליקות; מכונאות; נהגות; עזרה רפואית לנפגעים; קשר, לרבות קשר קווי ואלחוטי. 1 ק"ת תש"ל, 1100. אכרזותהגנות במשפט הפליליהגנה עצמית