דבר המלך במועצה על ארץ-ישראל (מתן תוקף חוקי לפקודות), 1932

דבר המלך במועצה על ארץ-ישראל (מתן תוקף חוקי לפקודות), 1932 דבר מלך זה ייקרא "דבר המלך במועצה על ארץ-ישראל (מתן תוקף חוקי לפקודות), 1932". שום פקודה שהוכרז תקפה ע"י הנציב העליון או ע"י אדם אחר המנהל באותה שעה את ממשלת ארץ-ישראל קודם להנהגת דבר-מלך זה, לא תיחשב כמבוטלת מחמת זה בלבד שהצעת הפקודה לא פורסמה תחילה ברבים לפחות חודש-חמה אחד לפני שניתן לה תוקף. דבר מלך זה יפורסם בעתון הרשמי של ארץ-ישראל ותאריך פרסום זה ייחשב כתאריך תחילת תקפו של דבר-מלך זה. 1 חא"י, כרך ג', (ע) 2814, (א) 2633. דבר המלך במועצהדבר המלך במועצתו