הודעה בדבר אישור גביית תשלומים והחזר הוצאות בעד אספקה ושירותים נוספים

הודעה בדבר אישור גביית תשלומים והחזר הוצאות בעד אספקה ושירותים נוספים אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ד) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 ולאחר התייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אישרתי לכל רשות חינוך מקומית לגבי מוסד חינוך רשמי שבתחום שיפוטה, ולרשות חינוך מקומית או מוסד לגבי מוסד חינוך שאינו רשמי, לגבות החזר הוצאות בעד אספקה ובעד שירותים הניתנים בפועל לילד או לנער הלומד במוסד החינוך, נוסף על השירותים שהוגדרו בתקנות לימוד חובה (שירותים מקובלים), התשי"א-1950, בשיעורים כדלהלן: 1. שיעורי שחייה בשיעור של 100% בעד החזר ההוצאות של דמי כניסה בתעריפים מוזלים לבריכת שחיה, או באותו שיעור בעד החזר הוצאות הנסיעה בתחבורה מאורגנת לבריכת השחייה. 2. סיורים וטיולים בשיעור של 100% החזר הוצאות בעד נסיעה בתחבורה מאורגנת ועבור לינה במקומות המוכרים על-ידי משרד החינוך והתרבות (באכסניות נוער, בבתי-ספר שדה ועוד). 1 י"פ תשמ"א, 1375.הודעותאספקה