הודעה בדבר בחינות למועמד למשלח בין-לאומי (סוכני המכס)

הודעה בדבר בחינות למועמד למשלח בין-לאומי בהתאם לתקנות 19 ו-20 לתקנות סוכני המכס, התשכ"ה-1965, אני מודיע כי - (1) נושאי הבחינה למועמד למשלח בין-לאומי יהיו כמפורט בהודעה בדבר נושאי בחינות למשלח בין-לאומי. (2) הבחינה תיערך בכתב (3) הבחינה תיערך ביום ה', כ"ז בשבט התשס"ד (19 בפברואר 2004). (4) בקשה להיבחן יש להגיש בתוך 30 ימים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות באחד מן המקומות המצוינים להלן: בית המכס, שער הנמל 3, חיפה; בית המכס, רח' יפת 42, תל-אביב-יפו; בית המכס ומע"מ, רח' כנפי נשרים 66, בית כנפי האלה, ירושלים; בית המכס ומע"מ, נמל אילת, אילת. טופס בקשה ניתן לקבל בכל אחד מן המקומות האמורים. (5) הודעה על המקום שבו תקוים הבחינה ושעת הבחינה תישלח לכל מועמד שהגיש בקשה כאמור. 1 י"פ תשס"ד, 192. הודעותמכס