הודעה בדבר המצרכים והשירותים שעליהם חל פרק ה'

הודעה בדבר המצרכים והשירותים שעליהם חל פרק ה' בתוקף סמכותי לפי סעיף 42(א) לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996 (להלן - החוק), אני מודיע לאמור: 1. בהודעה זו - "צו", לענין מצרך או שירות כלשהו - צו בדבר מחירים לפי חוק הוראת השעה שפורסם לאחרונה לפני יום תחילתו של החוק המתיחס לאותו מצרך או שירות; "היתר", לענין מצך או שירות כלשהו - היתר להעלאת מחירים לפי חוק הוראה השעה, שפורסם לאחרונה לפני יום תחילתו של החוק, המתייחס לאותו מצרך או שירות. 2. (א) המצרכים והשירותים שחוק הוראת השעה חל עליהם ביום שקדם ליום תחילתו של החוק, ושלגביהם נקבע או הותר מחיר לפי סעיף 7 לחוק הוראת השעה, מפורטים בתוספת להודעה זו. (ב) החוק יחול על המצרכים והשירותים האמורים כאילו ניתנו לגביהם צווים לפי סעיפים 6 ו-29 לחוק, ונקבע לגביהם כי רמת הפיקוח תהיה לפי פרק ה' לחוק. תוספת (תיקון: תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ג, תש"ע) 3,2 קמח חיטה; 2, 5 לחם אחיד ולבן, רגיל ופרוס, חלה; 5מעונות יום; 5משפחתונים; חלב; מוצרי חלב המפורטים בהיתר; ביצי מאכל; מתן שירותים כאמור בסעיף 3(6) ו-(7) לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963; שירותי בזק שנקבע להם תשלום לפי סעיף 15 לחוק הבזק, התשמ"ב-1982; תעריפי תשתית במשק הדלק המפורטים בצו; תעריפי חשמל; תעריפים שיצרני חשמל פרטיים גובים מחברת החשמל לישראל בע"מ; תרופות הומניות מתוצרת הארץ; גז הרדמה; שירותי רפואת שיניים שרופאי שיניים עצמאיים נותנים לנזקקים בתמיכת משרד העבודה והרווחה; אשפוז; שירותי רפואה דיפרנציאליים ושירותי רפואה אמבולטוריים המפורטים בהיתר; מוצרי דם; ספרי לימוד שהמנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות אישר לשימוש בתי הספר; בחינות ושירותים הקשורים לבחינות ולתעודות, המפורטים בצו; שכר לימוד בגני ילדים ציבוריים; שירותים בגני ילדים; תשלומים והחזר הוצאות בעד אספקה ובעד שירותים במוסד חינוך, המפורטים בצו; נסיעה באוטובוסים בקווי השירות של בעל רשיון קו, כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961; הסעה במונית; הדרכה בנהיגה נכונה הניתנת במכון שהוסמך לפי סעיף 54 לפקודת התעבורה באמצעי תיקון כמשמעותו בתקנה 549(א)(1) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961; השתלמות בנהיגה הניתנת מטעם רשות הרישוי לפי תקנה 213 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961; טיסות פנים-ארציות; בנזין 96 אוקטן; בנזין 95 נטול עופרת; מוצרי נפט בשער בז"ן המפורטים בצו; הובלת דלק במכליות; שירותי אחזקה של מונים במוניות; פקדונות למכלים ולמיתקני גז; שירותי מרפאה המפורטים בצו, שנותנת קופת חולים לקופת חולים אחרת עבור מבוטחי קופת החולים האחרת. מלח מאכל - מתוצרת חברת המלח ישראל בע"מ; 1 ק"ת תשס"ו, 997, 1010; תש"ע, 190. י"פ תשנ"ו, 2706; תשנ"ט, 2828. 2 סעיף 1 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח), התש"ס-2000 (ק"ת תש"ס, 225; תשס"א, 322; תשס"ו, 996) קובע: "1. הוראת שעה על אף האמור בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח), התש"ס-1999, תהיה רמת הפיקוח של לחם אחיד ולבן, רגיל ופרוס וחלה, ביום ז' בתמוז התשס"ו (3 ביולי 2006), לפי פרק ה' לחוק במקום לפי פרק ו'." 3 סעיף 1 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה), התשס"ג-2003 (ק"ת תשס"ג, 422; תשס"ד, 377, 378; תשס"ה, 324) קובע: "1. הוראת שעה על אף האמור בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח), התש"ס-1999, תהיה רמת הפיקוח על מחירי קמח חיטה, בתקופה שמיום י"ז בטבת התשס"ג (22 בדצמבר 2002) עד יום ח' באדר התשס"ד (1 במרס 2004) לפי פרק ה' לחוק." 2. על אף האמור בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח), התש"ס-1999, תהיה רמת הפיקוח על מחירי הלחם, ביום ח' באדר התשס"ד (1 במרס 2004) לפי פרק ה' לחוק." 3. קביעת רמת פיקוח על אף האמור בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח), התש"ס-1999, תהיה רמת הפיקוח על מחירי קמח חיטה, החל ביום ח' בטבת התשס"ה (20 בדצמבר 2004), לפי פרק ז' לחוק." 4 סעיף 4 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה), התשס"ו-2006 (ק"ת תשס"ו, 1010) קובע: "1. הוראת שעה (א) על אף האמור בפרט 8 בתוספת להודעה בדבר המצרכים והשירותים שעליהם חל פרק ו, תהיה רמת הפיקוח על מחירי מלח מתוצרת חברת המלח לישראל בע"מ, ביום ז' בתמוז התשס"ו (3 ביולי 2006), לפי פרק ה' לחוק במקום לפי פרק ו'. (ב) על אף האמור בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על מצרכים, קביעת רמת פיקוח והוצאת מצרכים מתחולת החוק), התשנ"ט-1999, תהיה רמת הפיקוח על שירות שיווק בידי חברת המלח לישראל בע"מ של מלח מאכל, המיוצר על ידי חברת מפעלי ים המלח בע"מ, ביום ז' בתמוז התשס"ו (3 ביולי 2006), לפי פרק ה' לחוק במקום לפי פרק ו'." 4 סעיפים 1 ו-2 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה), התשס"ו-2006 (ק"ת תש"ע, 190) קובעים: "1. הוראת שעה על אף האמור בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) התש"ס-1999, תהיה רמת הפיקוח של לחם אחיד ולבן, רגיל ופרוס וחלה ביום י"א בחשוון התש"ע (29 באוקטובר 2009), לפי פרק ה' לחוק במקום לפי פרק ו'. 2. תחולה האמור בסעיף 1 יחול ביום י"א בחשוון התש"ע (29 באוקטובר 2009) בלבד." 5 תקנה 1 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ביטול תחולה), התש"ע-2010 (ק"ת תש"ע, 598) קובע לגבי פרט 3 ו-4 שבתוספת: 1. ביטול תחולה על אף האמור בפרט 3 ובפרט 4 בתוספת ל"הודעה בדבר המצרכים והשירותים שעליהם חל פרק ה2", החוק לא יחול על מעונות יום ומשפחתונים שאינם כלולים בהסדר הפעלה עם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה. הודעותפיקוח על מצרכים ושירותים