הודעה בדבר רישומו של אדם כסוחר או בדבר מתן היתר לעוסק (מס הבולים)

הודעה בדבר רישומו של אדם כסוחר או בדבר מתן היתר לעוסק בהודעה זו תהא לכל מונח המשמעות שניתנה לו בתקנות מס הבולים על מסמכים (ביול בסימן), תשכ"ח-1967. (א) המבקש להירשם כסוחר יגיש בקשה למנהל לפי המען: רחוב גרשון אגרון 32, ת.ד. 320, ירושלים. (ב) הבקשה תוגש בנוסח המפורט בתוספת הראשונה, במקור והעתק. (ג) היה המבקש יחיד, תיחתם הבקשה על ידיו, ואם היה תאגיד - על ידי מי שהוסמך לחתום בשם התאגיד, בצירוף חותמת התאגיד. (ד) עם הבקשה יוגש פרוספקט של המכונה. 3. (תיקון: תשכ"ט) (א) המבקש היתר יגיש בקשה למנהל באחד מן המקומות המפורטים בתוספת הרביעית. (ב) הבקשה תוגש בנוסח המפורט בתוספת השניה, במקור ובהעתק, ותיחתם כאמור בסעיף 2(ג). (ג) אם רצונו של המבקש לבייל חשבון בסימן תוגש הבקשה ותיחתם כאמור בנוסח המפורט בתוספת השלישית. (ד) רשאי המנהל, אם ראה כי הנסיבות מחייבות לעשות כן, להתיר קבלת בקשה בנוסח שונה מזה שנקבע. 4. (א) לא יינתן היתר לאדם אם לא נתקיימו בו, בין היתר, שני אלה - (1) ניהול מערכת החשבונות של עסקו נתון לביקורת של רואה-חשבון; (2) הוכיח, להנחת-דעתו של המנהל, כי הסכום הכולל של מס-הבולים ששולם במשך השנה שקדמה לתאריך בקשתו אינו פחות מ-12,000 ל"י. (ב) על אף האמור בסעיף-קטן (א) רשאי המנהל, מטעמים שייראו לו ובתנאים שיורה, לרשום אדם כעוסק אם לא נתקיימו בו אותם תנאים. 5. (א) בקשה לרישומו של אדם כסוחר או בקשה למתן היתר כפופים לתנאים כלליים שניתן להשיגם באחד מן המקומות המפורטים בתוספת הרביעית. (ב) עם רישומו של אדם כסוחר או עם הינתן לו היתר יימסרו לו אותם תנאים ויהוו חלק בלתי-נפרד מהרישום או מההיתר. תוספת ראשונה - תוספת שלישית 2 תוספת רביעית (סעיף 5) ממונה אזורי, בלו, תל-אביב ממונה אזורי, מס-קניה, חיפה תחנת המכס והבלו, ירושלים תחנת המכס והבלו, צפת תחנת המכס והבלו, עכו תחנת המכס והבלו, חדרה תחנת המכס והבלו, נתניה תחנת המכס והבלו, פתח-תקוה תחנת המכס והבלו, רחובות תחנת המכס והבלו, באר-שבע תחנת המכס והבלו, אילת בית המכס, אשדוד י"פ תשכ"ח, 103; תשכ"ט, 1083. הנוסח אינו מובא. הודעותמס בוליםבוליםמיסים