הודעה על החלטה 653 בדבר התנאים לפיהם תמסר קרקע למטרת קיט כפרי בנחלה

הודעה על החלטה בדבר התנאים לפיהם תמסר קרקע למטרת קיט כפרי בחלקה א' של נחלה (653) מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, החליטה מועצת מקרקעי ישראל (להלן - המועצה), בישיבתה מיום כ"ז בסיון התשנ"ד (6 ביוני 1994) כדלקמן: 1. על אף האמור בהגדרת המושג נחלה על פי החלטת המועצה מיום 5 ביולי 1966, רשאי יהיה מינהל מקרקעי ישראל להתיר לחוכר שהוא מתיישב חקלאי בעל זכות של נחלה, בכל אזורי הארץ, להקים בחלקה א' של נחלתו, גם מבנה למטרת קיט כפרי, בתנאים הבאים: א. השימוש למטרת קיט כפרי מותר על פי תכנית בנין ערים מאושרת; ב. מבנה הקיט הכפרי לא יפגע באפשרות להקמת יחידת מגורים שניה בחלקה א' של הנחלה למגורי דור המשך; ג. מבנה הקיט הכפרי יהיה מבנה נפרד או מבנים נפרדים, או בצמידות לבית המגורים, ובלבד שהכניסה תהיה נפרדת לכל יחידת קיט, ללא מעבר בין יחידות הקיט וללא מעבר מיחידות הקיט לבית המגורים; ד. השטח לקיט כפרי יהיה ער 80 מ"ר ברוטו, כאשר שטחה של כל יחידת קיט כפרי לא יעלה על 40 מ"ר ברוטו ולא יקטן מ-10 מ"ר ברוטו. סך כל יחידות הקיט הכפרי לא יעלה על ארבעה; ה. כל יחידת קיט כפרי תכלול לפחות חדר אחד ששטחו לא יקטן מ-14 מ"ר, וכן מערכת שירותים ומטבחון נפרדים; ו. בנחלה הנמצאת בישוב המוגדר כישוב באזור עדיפות לאומית, יהיה השטח לקיט כפרי, על אף האמור בפסקה ד' לעיל, עד 160 מ"ר ברוטו; סך כל יחידות הקיט הכפרי לא יעלה על שמונה. ז. הועדה החקלאית של המועצה תהיה מוסמכת, בהמלצת משרד התיירות והרשות לתכנון חקלאי, להחיל את פסקה ו' לעיל גם על ישובים בתחום המועצות האזוריות מטה יהודה ויואב, שאינם מוגדרים כישובים בעדיפות לאומית. ח. הרשות תינתן לבעל הזכויות של הנחלה בלבד, ומבנה הקיט הכפרי יהיה חלק בלתי נפרד מהנחלה לכל דבר וענין, לרבות לצורך העברת זכויות; ט. בעל הזכויות של הנחלה יהיה רשאי להשכיר את השימוש במבנה הקיט הכפרי לקייטנים בלבד; י. ישולמו למינהל מקרקעי ישראל דמי חכירה מהוונים, בשיעור הנהוג באותו ישוב למטרות תיירות, על פי החלטות המועצה, או דמי חכירה שנתיים בשיעור 5%, כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן, והכל לפי בחירתו של בעל הזכות של הנחלה, ממלוא תוספת ערך השטח בשל השימוש האמור, על פי שומת השמאי הממשלתי, ללא פיתוח. יא. לגבי נחלה הכלולה במשבצת המוחכרת לאגודה חקלאית, תידרש הסכמת אותה אגודה חקלאית להקמת מבנה הקיט הכפרי. 2. סעיף 14 בהחלטת המועצה מס' 370 מיום 16 בפברואר 1988 והחלטת המועצה מס' 525 מיום 1 באפריל 1992 - בטלים בזאת. 3. תוקף החלטה זו מיום שהחליטה עליה המועצה. 1 י"פ תשנ"ה, 1015.מושבים נחלות ומשקים