הודעה על החלטה 656 בדבר תנאי מסירת קרקע לגנים לאומיים ולשמורות טבע

הודעה על החלטה בדבר תנאי מסירת קרקע לגנים לאומיים ולשמורות טבע (656) בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, החליטה מועצת מקרקעי ישראל, ביום כ"ז בסיון התשנ"ד (6 ביוני 1994), על תנאי מסירת קרקע לידי רשות הגנים הלאומיים ולידי רשות שמורות הטבע (להלן - הרשויות) על פי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ב-1992 (להלן - חוק הגנים הלאומיים), כדלקמן: 1. כללי קרקעות המוכרזות למטרות שבנדון (להלן - ההכרזה), לפי חוק הגנים הלאומיים תימסרנה בהרשאה לרשויות האמורות בהתאם לתקנה 3(7) לתקנות חובת מכרזים, התשנ"ג-1993, בהתאם ליעודן, בדמי חכירה סמליים כנהוג במינהל מקרקעי ישראל (להלן - המינהל). המינהל יהיה רשאי לקבוע ולשנות את תנאי ההרשאה החדשים בגמר כל תקופת הרשאה, כאמור בסעיף 2 להלן. 2. תקופת ההרשאה הרשאות תינתנה לתקופה של שבע שנים ותחודשנה בכל פעם לתקופה של שבע שנים, כל זמן שיעודן לא השתנה ולתקופה כוללת ער תום 49 שנים. 3. מטרות ההרשאה: א. סלילת דרכים ושבילים; ב. נטיעות ושמירה עליהן; ג. תאורה; ד. אספקת מים; ה. חניונים לא מסחריים; ו. מצפורים ושילוט הסבר; ז. הקמת מבני שירותים למבקרים (בתי שימוש, מקלחות), משרד ניהול ומידע של רשות, ספסלים, שולחנות, מגרשי חניה למכוניות רק על ידי מקבל ההרשאה (הרשויות) במישרין; לכל ניצול אחר יפנו הרשויות לקבל הסכמה בכתב מאת המינהל; אם המינהל יתן הסכמתו ייקבעו התנאים לכך לפי המקובל במינהל בעת מתן הסכמתו. 4. ביטול ההרשאה ההרשאה תבוטל על כל השטח או חלקו במקרה של שינוי יעוד על-ידי מוסדות התכנון המוסמכים, או ביטול ההכרזה. 5. גביית אגרות כניסה בהתאם לחוק הגנים הלאומיים. 6. בדיקה תקופתית של התנאים התנאים למתן הרשאות ייבדקו מחדש אחת ל-7 שנים, בהתאם לשיקול דעתו של המינהל. 7. המינהל יהיה רשאי לתת לרשויות הרשאות לשמירה ולפיקוח לגבי שטחים שיעודם גנים לאומיים או שמורות טבע, אושר בתכנית לפי חוק התכנון והבניה שהליכי הכרותם טרם הסתיימו, לתקופות של שלוש שנים מדי פעם, בהתאם לאמור לעיל, ובשינויים המחוייבים. 8. החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 50 מיום 13 במאי 1968 - בטלה. 9. תוקף החלטה זו מיום שנתקבלה במועצה. 1 י"פ תשנ"ה, 1015.הודעותגן לאומישמורת טבע