הודעה על החלטה 795 בדבר העברת זכויות במהלך הסכם פיתוח

הודעה על החלטה בדבר העברת זכויות במהלך הסכם פיתוח (795) מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום י"ט בתמוז התשנ"ז (24 ביולי 1997) כדלקמן: מינהל מקרקעי ישראל (להלן - המינהל) יאשר העברת זכויות חלקית או מלאה בתקופת הסכם פיתוח, ובלבד שמקבל הזכויות יעמוד בכל התנאים והדרישות שנקבעו בהסכם הפיתוח עם מעביר הזכויות. אישור המינהל לא יהיה מותנה בתשלום כספי. המינהל לא יאשר העברת זכויות במקרים האלה: א. אם הקרקע הוקצתה לחוכר בגין תכונה אישית או נסיבות המאפיינות אותו בלבד. ב. אם הסכם הפיתוח שנחתם עמו כולל תנאים מיוחדים, המונעים העברת הזכויות. ג. אם היזם הפר את הסכם הפיתוח. 4. החלטה זו לא תחול על הסכמי פיתוח המיועדים לבניית יחידת דיור אחת או שתיים (במגזר החקלאי או העירוני), וההקצאה נעשתה בדרך של הרשמה והגרלה או על פי החלטת המועצה מס' 737. 5. היתה הקצאה המקורית שלא בדרך של מכרז, אלא על פי החלטת ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל, יהיו צירוף שותף או העברת הזכויות טעונים אישור ועדת הפטור. 6. היתה ההקצאה על פי המלצת משרד ממשלתי (בין בדרך של מכרז ובין שלא במכרז) יאשר המינהל את צירוף השותף או העברת הזכויות בכפוף להמצאת אישור בכתב של המשרד הממליץ. 7. בהקצאה לפרוייקט תיירותי שנדונה ואושרה בידי הועדה המשותפת למינהל ולמשרד התיירות (בין בדרך של מכרז ובין שלא במכרז), יהיו צירוף שותף או העברת הזכויות טעונים אישור הועדה המשותפת והמצאת המלצה מעודכנת של משרד התיירות. 8. בנוסף לאמור לעיל, יהיו צירוף שותף או העברת זכויות לזרים טעונים אישור הקניית זכויות לזרים, כאמור בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל, ועל פי כל דין. 9. העברת הזכויות תיעשה בכפוף להמצאת אישור על תשלומי מס הנדרשים על פי כל דין. 10. המינהל יקבע נהלים לביצוע החלטה זו. 11. למניעת ספקות, בכל מקרה של הקצאת קרקע על פי מכרז פומבי, המינהל יאשר העברת זכויות מלאה של חוזי הפיתוח. 1 י"פ תשנ"ח, 184. הודעותחוזההעברת זכויותהסכם פיתוח