הודעה על החלטה בדבר החכרת זכויות בקרקעות בנגב ליהודי התפוצות

הודעה על החלטה בדבר החכרת זכויות בקרקעות בנגב ליהודי התפוצות מודיעים בזה כי מועצת מקרקעי ישראל (להלן - המועצה), בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, החליטה בישיבתה מיום ז' באדר ב' התשמ"ט (14 במרס 1989) כדלקמן: מינהל מקרקעי ישראל (להלן - המינהל), יאתר בנגב שטחים של עד מאה אלף דונם למטרות שעל-פי החלטה זו. החכרת הקרקע תשמש חלק מפעולה לגיוס כספים מיהודי התפוצות בכפוף להחלטת המועצה בדבר החכרת קרקע לזרים, מיום 11.11.1986. ההחכרה תהיה בין המינהל לעמותה שתוקם ואשר מטרותיה פיתוח וקידום פרוייקטים בנגב. העמותה תתקשר בהסכם עם המינהל, שנוסחו יובא לאישור ועדת משנה שתקים המועצה לעניין החלטה זו ואשר חבריה הם: יושב ראש המועצה, מנהל המינהל ויושב ראש הדירקטוריון של הקרן הקיימת לישראל. 1 י"פ תשמ"ט, 3690; תש"ן, 192.הודעותנגבחכירהקרקעותמקרקעיןיהדות