הודעה על החלטה בדבר כללים להקצאת מגרשים למטרת מגורים בקיבוצים

הודעה על החלטה בדבר כללים להקצאת מגרשים למטרת מגורים בקיבוצים מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, החליטה מועצת מקרקעי ישראל (להלן - המועצה), בישיבתה ביום י"ב בניסן התשנ"ה (12 באפריל 1995), לאשר את ההצעה בדבר הקצאת מגרשים למטרת מגורים בקיבוצים (להלן - הרחבה) כאמור להלן: הקיבוץ יפנה לרשות לתכנון חקלאי, בצירוף החלטת הקיבוץ לבצע הרחבה במשבצת הקיבוץ, ומספר המגרשים, על-פי כללי החלטה זו של המועצה; להחלטת הקיבוץ יצורף אישור עורך דין או רואה חשבון של הקיבוץ, לפיו ההחלטה התקבלה כדין ומחייבת את הקיבוץ; בפניית הקיבוץ יצויינו מספר יחידות המגורים הקיימות בקיבוץ וכן מספר חברי הקיבוץ. ועדת הפרוגרמות של הרשות לתכנון חקלאי תמליץ על מספר מגרשי המגורים שיתוכננו להקצאה במסגרת ההרחבה. על ההרחבה יחולו כל הכללים הנהוגים לגבי הרחבות של מושבים לצורך מגורים, על פי החלטת המועצה מס' 612, מיום 13 באוקטובר 1993, או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה. הקיבוץ יכין בתיאום עם המינהל תכנית לצורך אישור על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. לגבי מגרשי המגורים יחתמו חוזי חכירה בנוסח המקובל למגורים במושבים, הכולל סעיף לפיו במקרה של בקשה להעברת זכויות תידרש, בין היתר, הסכמת הקיבוץ והאגודה הקהילתית של הישוב, אם קיימת. במקרה של סירוב יוכלו החוכר/רוכש הזכויות לפנות לרשם האגודות השיתופיות והחלטתו לענין מתן ההסכמה תהיה סופית. מגרשי המגורים יוחכרו תמורת תשלום דמי חכירה מהוונים לתקופה של 49 שנה, כמקובל במינהל באותו אזור, ועל פי הערכת השמאי הממשלתי לקרקע ללא פיתוח. המגרשים בהרחבה ישארו בחוזה החכירה של הקיבוץ, כל עוד לא הוחכרו לאחרים. בקיבוץ שחוזה המשבצת לעת ההרחבה הינו משולש (מינהל מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית, אגודה), תידרש הסכמת הסוכנות היהודית להרחבה. אם יש שעבודים על משבצת הקיבוץ, לרבות התחייבויות של המינהל לרישום משכנתה או הסכמות למישכון זכויות וכיוצא באלה, יטפל בכך המינהל על פי נוהליו. 1 י"פ תשנ"ה, 4417.הודעותקרקעותהקצאת מגרשיםקיבוץהקצאת קרקעות