הודעה על החלטה בדבר עסקות חליפין לצורך ריכוז קרקעות לצרכי התישבות בגליל

הודעה על החלטה בדבר עסקות חליפין לצורך ריכוז קרקעות לצרכי התישבות בגליל מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, החליטה מועצת מקרקעי ישראל (להלן - המועצה), בישיבתה מיום כ"ח בתשרי התשנ"ד (13 באוקטובר 1993), כדלקמן: מינהל מקרקעי ישראל (להלן - המינהל) רשאי לבצע עסקות חליפין לשם ריכוז קרקעות לצרכי התיישבות בגליל, ללא מכרז, ואף במחיר הנמוך ממחיר השמאי הממשלתי/ המינהל בתנאים אלה: (1) יפורט ויירשם לגבי כל עסקה ועסקה - (א) ההצדקה למסירת הקרקע שתתקבל, והמטרה שלה תשמש; ב) ההצדקה למסירת הקרקע המהווה תמורה לקרקע שתתקבל; (ג) תיאור הקרקעות; (ד) יחסי החליפין; (2) כל עסקה כפופה לאישור מנומק של הנהלת המינהל ביחס לכל האמור בפסקה (1). 1 י"פ תשנ"ד, 3136. הודעותקרקעותאזור הגלילמקרקעין