הודעה על החלטה בדבר תשלום פיצויים לבדואים בנגב בשל פינוי קרקע שהם מחזיקים, הנדרשת לצרכי פיתוח

הודעה על החלטה בדבר תשלום פיצויים לבדואים בנגב בשל פינוי קרקע שהם מחזיקים, הנדרשת לצרכי פיתוח מודיעים בזה כי מועצת מקרקעי ישראל (להלן - המועצה) בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, ובמגמה לאפשר הקמת ישובים חדשים, הרחבת ישובים קיימים והקמת ישובים לבדואים, החליטה בישיבתה מיום כ' בחשון התשנ"ב (28 באוקטובר 1991) כמפורט להלן: מינהל מקרקעי ישראל יהיה רשאי לשלם לבדואים, במסגרת פשרה, פיצויים לפי סעיף 2, בעד פינוי קרקע המוחזקת בידם בטענת בעלות, והנדרשת לצרכי פיתוח. שיעור הפיצויים לא יעלה על הסכום שהיה משולם כפיצויים לפי סעיף 2 לחוק רכישת מקרקעין בנגב (חוזה השלום עם מצרים), התש"ם-1980, אילו חל אותו חוק. 1 י"פ תשנ"ב, 2303. הודעותנגבפיצוייםפינוי מקרקעיןהמגזר הבדואיפינוי