הודעה על החלטת ממשלה בדבר מדיניות פרישה במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר

הודעה על החלטת ממשלה בדבר מדיניות פרישה במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר מודיעים בזה כי בהתאם להוראות סעיף 100(א) לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 (להלן - חוק הגמלאות) קבעה הממשלה תנאים לענין מדיניות הפרישה במשטרת ישראל (להלן - המשטרה) ובשירות בתי הסוהר (להלן - שב"ס) כדלקמן: 1. (א) עבודתו של שוטר או סוהר שבא לשירות לפני שהגיע לגיל 40 ואשר פרש מן השירות לאחר שהגיע לגיל 50 ולאחר ששירת 15 שנים לפחות, או שפרש מן השירות לפני הגיעו לגיל 50 ולאחר ששירת 15 שנים לפחות, אולם סיבת הפרישה היתה בריאותו הלקויה, יראו אותה כעבודה בתנאים מיוחדים. (ב) המפקח הכללי של המשטרה (להלן - המפכ"ל) או נציב בתי הסוהר (להלן - הנציב), לפי הענין, רשאי להורות שתקופת שירותו של שוטר או סוהר, כאמור בסעיף קטן (א) תוגדל בלא ביותר מרבע מתקופת השירות מעל ל-13 שנים, ובלבד שההגדלה לא תעלה על 3 שנים (6%). (ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול על האוכלוסיות המפורטות להלן במשטרה ובשב"ס בשינויים אלה: (1) מי שמלאו לו 40 שנה ביום 7 בספטמבר 1999 (להלן - היום הקובע) והוא בעל ותק בשירות של 10 שנים לפחות - (א) רשאי המפכ"ל או הנציב, לפי הענין, להגדיל את תקופת שירותו שעד היום הקובע, לפי הכללים שנקבעו בהחלטות הקודמות, ולגבי התקופה שמהיום הקובע ואילך, בלא יותר מרבע מתקופת השירות שמהיום הקובע ועד מועד פרישתו, ובכל מקרה סך כל ההגדלה בגין שתי התקופות כאמור לא תעלה על 4 שנים (8%); (ב) וביום הקובע ניתן היה להגדיל את תקופת שירותו על פי ההחלטות הקודמות ביותר מ-8% כאמור, יהיה המפכ"ל או הנציב, לפי הענין, רשאי להגדיל את תקופת שירותו על פי ההחלטות הקודמות; (2) מי שסיכם את פרישתו עד ליום הקובע ועונה על הכללים שהיו קיימים עד אותו מועד, ובלבד שיפרוש עד ה31- בדצמבר 2000, יהיה המפכ"ל או הנציב, לפי הנין, רשאי להגדיל את תקופת שירותו על פי ההחלטות הקודמות. (ד) ההחלטה שבסעיף זה תבוא במקום ההודעה בדבר תנאי עבודה מיוחדים שפורסמה בילקוט הפרסומים התשכ"ח, עמ' 786, וההודעה בדבר תנאי עבודה מיוחדים שפורסמה בילקוט הפרסומים התשכ"ט, עמ' 328 (בהודעה זו - ההחלטות הקודמות), אלא אם כן נקבע בהחלטה זו אחרת; אין בהחלטה זו כדי לבטל או לשנות הודעות אחרות לענין סעיף 100(א) לחוק הגמלאות. 2. ממוצע הגדלת תקופת השירות לפורשים לגמלאות על פי סעיף 100(ב) לחוק הגמלאות לא יעלה על שנתיים (4%); האמור בסעיף זה לא יחול על מי שסיכם את פרישתו עד היום הקובע ועונה על הכללים שהיו קיימים עד מועד זה, ובלבד שיפרוש עד 31 בדצמבר 2000; סעיף זה לא יחול על הגדלת שירות של הורים שכולים ואלמנות כמשמעותם בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950. 3. יובהר כי הפרישה לגמלאות במשטרה ובשב"ס תהיה על פי סעיף 100(א) או לסעיף 100(ב) לחוק הגמלאות וכי לא תהיה אפשרות לזכאות בשילוב שני מסלולי פרישה אלו. 1 י"פ תשס"א, 465. הודעותבית סוהר / כלאמשטרהמאסרהממשלהפרישהשב"ס (שירות בתי הסוהר)