הודעה על קביעת הנושאים וצירופי הנושאים בבחינות הלשכה בכתב במקצועות מעשיים

הודעה על קביעת הנושאים וצירופי הנושאים בבחינות הלשכה בכתב במקצועות מעשיים מודיעים בזה כי הועדה הבוחנת במקצועות מעשיים קבעה, בתוקף סמכותה לפי תקנה 18ב(ב) לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים), התשכ"ג-1962 (להלן - התקנות), כי שאלון הבחינה בכתב במקצועות מעשיים יורכב מחמישה חלקים, שיכללו את הנושאים וצירופי הנושאים, המנויים בתקנה 18 לתקנות, כמפורט להלן: חלק א' - סדרי הדין האזרחי לרבות בוררויות; חלק ב' - חוק יסוד; סמכויות בתי המשפט, לרבות בתי דין דתיים ובתי הדין לעבודה; שינויים וחידושים בחקיקה ובפסיקה בתחומים המופיעים בתקנה 18 לתקנות; חלק ג' - דיני ראיות, תוך שימת דגש על ההיבט המעשי; הליכי הוצאה לפועל, פשיטת רגל וכינוס נכסים; חלק ד' - סדרי הדין הפלילי לרבות סמכויות חקירה ואכיפה; רישום בתאגידים, מסמכי תאגידים, הליכי פירוק, רישום שעבודים וביטולם; חלק ה' - אתיקה מקצועית, חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, והכללים שהותקנו לפיו; סדרי רישום של מקרקעין ושל זכויות במקרקעין ועקרונות המיסוי הקשור בכך. 1 י"פ תשס"ד, 1646. הודעותבחינות לשכת עורכי הדין