הודעה על שינוי במועד תחולת הוראות ניהול בנקאי תקין

הודעה על שינוי במועד תחולת הוראות ניהול בנקאי תקין בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ג2)(1) לפקודת הבנקאות, 1941, ובהתאם לסעיף 5 לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005, אני מודיע כי, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור הנגיד, נתתי הוראות מעבר להוראות ניהול בנקאי תקין מס' 325 (להלן - ההוראה), כמפורט להלן: (1) תאגיד בנקאי יהיה רשאי להעמיד מסגרת אשראי חד-צדדית גם ללקוחות שאין להם הסכם מסגרת אשראי כאמור בסעיף 3(ג) להוראה, וזאת עד יום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007). הריבית במסגרת אשראי זו, לא תעלה על הריבית הנהוגה בפועל בקרב אותו סוג לקוחות; 2) תאגיד בנקאי, המאפשר את היווצרותה של יתרת חובה בחשבון עובר ושב, העולה על מסגרת האשראי שאושרה והוסכמה כאמור בסעיף 3 להוראה, יהא רשאי לגבות ריבית חריגה עד יום ה' בתמוז התשס"ו (1 ביולי 2006); (3) תחילתן של הוראות המעבר ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006). 1 י"פ תשס"ו, 2444.הודעותבנק