כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (ייעוץ להשקעות), התשמ"ו-1986

כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (ייעוץ להשקעות), התשמ"ו-1986 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 ל חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת ובאישור שר האוצר אני קובע כללים אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשמ"ז, תשמ"ט, תשנ"ב) בכללים אלה - "אמצעי שליטה" - כמשמעותם ב חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981; "בורסה לניירות ערך", לענין נייר ערך פלוני - הבורסה שבה נסחר אותו נייר ערך; "השקעה" - לרבות מימוש השקעה; "יועץ להשקעות" - מי שתאגיד בנקאי מעסיקו בייעוץ להשקעות; "ייעוץ להשקעות" - מתן עצה ללקוח, בכתב או בעל פה, להשקעת כספים בנכס פיננסי ובלבד שלא יראו במסירת מידע או בקבלת הוראה מלקוח, בלבד, מתן עצה לאותו לקוח. "נכס פיננסי" - נייר ערך, פקדון לתקופה קצובה, פקדון במטבע חוץ, בקופת גמל או בתכנית חסכון, עסקה עתידית, זהב או זכות לאחד מאלה; "נייר ערך" - כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, וכן תעודת השתתפות בקרן השקעות בנאמנות, נייר ערך שמנפיקה הממשלה או המונפק על פי חוק מיוחד, איגרות חוב או מניות שהונפקו מחוץ לישראל; "עסקה בעלת סיכון מיוחד" - עסקה להשקעת כספים בנכס פיננסי אשר לפי טיבו ובנסיבות הענין, מן הראוי שאותו לקוח ינהג לגביה במידת זהירות מיוחדת; מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יראו בכל אחד מאלה עסקה כאמור: (1) עסקה עתידית או עסקה בזכות עתידית, למעט עסקה שנעשית לשם המנעות מסיכון לגבי התחייבות קיימת של אותו לקוח; (2) עסקה בזהב או בזכות לזהב; (3) השקעה במניות שהמסחר בהן בבורסה לניירות ערך הופסק למשך ארבעה ימי מסחר רצופים לפחות בתקופת חצי השנה שקדמה להשקעה; "עצה להשקעת כספים" - לרבות עצה למכור או לממש נכס פיננסי או שלא לעשות כן. "קופת גמל" - כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה. 2. כללים למתן ייעוץ להשקעות (תיקון: תשמ"ז, תשנ"ב, תשנ"ג) (א) תאגיד בנקאי ויועץ להשקעות שהוא מעסיק, הנותן ייעוץ להשקעות, יגלו ללקוח גילוי נאות של הענינים המהותיים לענין אותה השקעה. (ב) לענין סעיף זה יראו כגילוי נאות של הענינים המהותיים, מתן מידע ללקוח על כל הפרטים העיקריים בכל אחד מהענינים הבאים: (1) לענין השקעה בפקדון לתקופה קצובה, בפקדון במטבע חוץ, או בתכנית חסכון - הפרטים שיש לתת לפי כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשמ"ו-1986; (2) לענין נייר ערך - (א) הפרטים העיקריים עליו, לרבות מחירו האחרון בבורסה לניירות ערך ומגמת המחירים והתנהגותם ובנייר ערך שהוא איגרת חוב, במקום מגמת המחירים והתנהגותם תימסר התשואה השנתית לפדיון; (ב) הפרטים העיקריים לדרך ביצוע הוראות הלקוח בבורסה לניירות ערך לרבות הכללים להגבלת שערים, אם הדבר דרוש בנסיבות הענין; (ג) פטור או הקלה מתשלום מס או מהוראות הפיקוח על מטבע חוץ, שנקבעו לאותו נייר ערך על פי דין ושפורטו בתשקיף; (ד) בנייר ערך שיש בו הזכות לפרעון, למימוש או לקבלת דבר, יצויינו העניינים האלה ומועדם; (ה) ברכישת נייר ערך שהנפיקה חברה - מידע עיקרי שבידיעת היועץ, או סביר שיהא בידיו, ביחס למנפיק ולענף שבו הוא עוסק; (ו) שיעור של דיבידנד במזומן או במניות הטבה שהוחלט לחלקו ושטרם חולק; (ז) נהלי מסחר מיוחדים בבורסה לניירות ערך בשל סחירות נמוכה או פיזור נמוך, אם נקבעו כאלה; (ח) גבול הפקודה החריגה באותו נייר ערך, אם נקבע. 3) לענין השקעה בקופת גמל - (א) מסלולי הפקדה בקופה, כגון - הפקדה חד-פעמית הפקדות תקופתיות קבועות או בלתי קבועות, ותנאיהן; (ב) מדיניות ההשקעה של הקופה בנכסי השקעה; (ג) מדיניות הקופה לחלוקת רווחים, ושיטת חלוקתם; (ד) ההטבות במס לעמיתים על ההפקדות או הרווחים בקופה; (ה) (בוטלה) (ו) התנאים להעברת החשבון של העמית מקופה לקופה; (ז) התנאים למשיכת כספים מהקופה; (ח) זכאות העמיתים לעשיית ביטוח חיים ותנאי הביטוח; (ט) זכאות העמיתים לקבלת הלוואות, ותנאיהן; (י) שיעור החיוב המרבי של העמיתים בדמי ניהול של הקופה; (יא) סוג המידע שניתן לעמיתים על המצב הכספי של הקופה ואופן מסירתו; (יב) הנוהל למסירת מידע לעמיתים על מצב חשבונם בקופה; (יג) שיעורי הרווחים שחולקו לעמיתים בשלוש השנים האחרונות; (יד) הגוף המנהל את הקופה. (4) לענין השקעה בעסקה בעלת סיכון מיוחד - את הפרטים האמורים בפסקה (2), ככל שהם נוגעים לענין, וכן את טיב הסיכון. (ג) בהשקעה בעסקה בעלת סיכון מיוחד, יציין היועץ להשקעות, בטופס שנקבע לכך ואשר עליו יחתום הלקוח, את הפרטים העיקריים שמסר ללקוח כאמור בסעיף קטן (ב)(4); הטופס יישמר בידי התאגיד הבנקאי ועל פי בקשת הלקוח יימסר לו העתקו, אולם, אם ניתן היעוץ בשיחה בטלפון, על פי בקשת הלקוח, והלקוח הודיע בכתב לבנק שהוא מבקש לקבל שירות זה באמצעות טלפון, לא יהא הבנק חייב להחתים את הלקוח על גבי הטופס בו צויינו הפרטים העיקריים של הייעוץ שניתן. 3. גילוי על ניגוד עניינים בנייר ערך (א) היה התאגיד הבנקאי בכל ענין בנייר ערך שלגביו ניתנה עצה להשקעת כספים, יביא זאת היועץ להשקעות לידיעת הלקוח והוראות סעיף 2(ג) יחולו. (ב) לענין סעיף זה יראו את התאגיד הבנקאי כבעל ענין בנייר ערך אם: (1) נייר הערך הונפק בידי אחד מאלה: (א) התאגיד הבנקאי עצמו; (ב) חברה שהתאגיד הבנקאי מחזיק עשרה אחוזים או יותר מאמצעי השליטה בה; לענין זה לא יראו ניירות ערך המוחזקים בידי קרן להשקעות בנאמנות או קופת גמל שבניהול התאגיד הבנקאי או בשליטתו כניירות ערך המוחזקים בידי התאגיד הבנקאי; (ג) תאגיד המחזיק עשרה אחוזים או יותר מאמצעי השליטה של התאגיד הבנקאי; (ד) חברה שהתאגיד כאמור בפסקת משנה (ג) מחזיק יותר ממחצית מאמצעי השליטה בה ואשר על התאגיד הבנקאי לדווח לרשות לניירות ערך עליה כעל בעל ענין. (2) נייר הערך הוא תעודת השתתפות בקרן להשקעות בנאמנות שהתאגיד הבנקאי, או תאגיד שבשליטתו, הוא המנהל שלה. 3א. ייעוץ למוסד (תיקון: תשמ"ז) יועץ להשקעות המשמש יועץ להשקעות לתאגיד לצורך ניהול השקעותיו, ואותו תאגיד הסכים בהסכם בכתב עם התאגיד הבנקאי כי הוא מוותר על גילוי הפרטים הנדרשים לפי סעיף 2(ב) ולמילוי חובות התאגיד הבנקאי לפי סעיף 2(ג) - יהיה פטור מהוראות סעיפים אלה. 4. תחילה תחילתם של כללים אלה ששה חדשים מיום פרסומן. 1 ק"ת תשמ"ו, 876; תשמ"ז, 133; תשמ"ט, 331; תשנ"ב, 1338, 1483; תשנ"ג, 383, 892. כלליםבנקאותבנקלקוחותייעוץ השקעותהשקעות