כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי רכישה בלעדית), התשס"א-2001

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי רכישה בלעדית), התשס"א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן - החוק), ובאישור הועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקין כללי פטור סוג אלה: 1. הגדרות בכללים אלה - "הסכם רכישה" - חוזה בין מוכר לבין ספק, לרכישת טובין לשם מכירתם; "מוכר" - צד להסכם לרכישה הרוכש טובין מספק לשם מכירתם; "ספק" - צד להסכם רכישה המספק או מוכר טובין למוכר לשם מכירתם. 2. פטור מקבלת אישור (תיקון: תשס"ד) (א) הסכם רכישה שבו מתחייב מוכר לרכוש טובין מסוג מסוים רק מספק אחד (להלן - הסכם לרכישה בלעדית) פטור מקבלת אישור בית הדין להגבלים עסקיים, אם התקיימו לגביו כל התנאים שבכללים אלה. (ב) מותר לכלול בהסכם לרכישה בלעדית את הכבילות המפורטות להלן או חלק מהן: (1) התחייבות המוכר כי הוא לא ייצר ולא ישווק טובין תחליפיים לטובין נושא ההסכם לרכישה בלעדית; (2) התחייבות המוכר לאחד או יותר מאלה: (א) לרכוש סדרות שלמות של טובין שבהסכם לרכישה בלעדית; (ב) לרכוש כמות מסוימת של טובין שבהסכם לרכישה בלעדית; (ג) למכור טובין שבהסכם לרכישה בלעדית באריזה או בעיצוב שדרש הספק; (ד) למכור טובין שבהסכם לרכישה בלעדית תחת סימן מסחר או סימן שירות שהספק או המוכר הוא בעלו או מורשה לשווק תחתיו טובין מאותו סוג, או תחת שם מסחרי שהספק או המוכר משווק בו טובין מאותו סוג; (ה) לסייע בקידום מכירות הטובין שבהסכם לרכישה בלעדית, לרבות באמצעות - (1) פרסומם; (2) החזקת מלאי של הטובין, בכלל או בכמות שלא תפחת משיעור מסוים; (3) מתן שירות ואחריות לטובין; (4) העסקת עובדים בעלי מומחיות או הכשרה טכנית מספקת. (ג) (בוטל) 2א. כבילות נלוות (תיקון: תשס"ד) פטור לפי כללים אלה יחול גם על הסכם רכישה בלעדית הכולל כבילות נוספות ובלבד שהכבילות הנוספות דרושות למימוש עיקרו של ההסכם ואין בהן כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות בשוק המוצר או בחלק ממנו. 3. סייגים לתחולת הפטור (תיקון: תשס"ד) פטור הסוג שבכללים אלה לא יחול על הסכם לרכישה בלעדית שלגביו מתקיימים אחד או יותר מאלה: (1) הצדדים להסכם לרכישה בלעדית הם מתחרים בפועל; (2) חלקו של צד להסכם לרכישה בלעדית בשוק המוצר הוא 30% או יותר מייצור המוצר או מאספקתו; (3) צד להסכם לרכישה בלעדית הוא בעל מונופולין בשוק המוצר או בשוק מוצר משיק; 4) בין צדדים להסכם לרכישה בלעדית קיים הסכם לענין אחד מאלה: (א) המחיר שבו יציעו המוכר, הספק או אדם אחר מטעם מי מהם את הטובין לאחר; (ב) המחיר שיידרש תמורת הטובין מאדם אחר או שישולם בעדם; (ג) שיעור הרווח שיפיק צד להסכם לרכישה בלעדית; (ד) כל הסכם אחר שתוצאתו שוות ערך להסכמים כאמור בפסקאות משנה (א) עד (ג). (5) ההסכם לרכישה בלעדית מחייב אדם להיות צד לו לפרק זמן העולה על עשר שנים רצופות, ולא ניתנה בו לאותו אדם אפשרות להשתחרר ממנו בהודעה שייתן זמן סביר מראש; (6) עיקרו של ההסכם לרכישה בלעדית בהפחתת התחרות או במניעתה; (7) ההסכם לרכישה בלעדית כולל כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו. 4. הסכם בלעדיות לרכישת תשומה פטור זה יחול גם על הסכם לרכישה בלעדית, שבו רכישת הטובין מהספק נעשית לשם שימוש בהם כתשומה בייצור טובין אחרים ולא לשם מכירתם (להלן - הסכם בלעדיות), בתנאי שסך כל הכמות הנמכרת בידי אותו ספק לכל הרוכשים ממנו טובין כאמור, בהסכם בלעדיות, אינה עולה על 10% מכלל הצריכה של טובין מאותו סוג. 5. תוקף (תיקון: תשס"ו-3)2 תוקף פטור הסוג שבכללים אלה עד יום י"ט באדר ב' התשע"א (25 במרס 2011). ק"ת תשס"א, 668; תשס"ד, 749; תשס"ו, 797. הכללים פורסמו ביום 26.3.2001. סעיף 2 לכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי רכישה בלעדית) (תיקון), התשס"ו2006 (ק"ת תשס"ו, 798) קובע לגבי תיקון סעיף 5: "2. הוראת מעבר הסכם שנעשה בתקופת תחולתם של הכללים העיקריים, טרם הארכתה בתיקון זה, ועמד בתנאים שנקבעו בהם יחד עם כללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"א-2001, אך אינו עומד בתנאים שבכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"ו-2006 (להלן - הוראות התשס"ו), ימשיך להיות פטור מהחובה לקבל אישור מאת בית הדין להגבלים עסקיים עד תום תוקפו של ההסכם, או עד יום י"ט באדר ב' התשע"א (25 במרס 2011), לפי המוקדם; הוארך ההסכם לאחר יום תחילתם של כללים אלה, יחולו עליו ממועד ההארכה, הכללים העיקריים יחד עם הוראות התשס"ו".כלליםחוזהדיני חברותהגבלים עסקיים