כללי המועצה להשכלה גבוהה (אופן פרסום מוסד בעל רשיון), התשנ"ט-1999

כללי המועצה להשכלה גבוהה (אופן פרסום מוסד בעל רשיון), התשנ"ט-1999 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 25י ו-25טו לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, קובעת המועצה להשכלה גבוהה (להלן - המועצה), כללים אלה: 1. הגדרות בכללים אלה, "מוסד בישראל", "מוסד האם" ו"ארץ האם" - כמשמעותם בסעיף 25ד לחוק. 2. אופן הציון בפרסומים לציבור (א) אופן הציון בפרסומים לציבור כי למוסד בישראל רשיון מאת המועצה לפעול כשלוחה של מוסד האם יהיה: "השלוחה בישראל של (שמו המלא של מוסד האם) פועלת ברשיון/רשיון זמני (לפי העניין) של המועצה להשכלה גבוהה, התואר שיוענק ללומדים בתום לימודיהם הוא תואר אקדמי של (שמו המלא של מוסד האם) בארץ (שמה המלא של ארץ האם) ואינו תואר אקדמי ישראלי"; או "השלוחה בישראל של (שמו המלא של מוסד האם) פועלת ברשיון/רשיון זמני (לפי העניין) של המועצה להשכלה גבוהה, התואר שיוענק ללומדים בתום לימודיהם אינו תואר אקדמי ישראלי והוא תואר אקדמי של (שמו המלא של מוסד האם) בארץ (שמה המלא של ארץ האם)". ב) המוסד בישראל לא יורשה לאזכר את שם המועצה בפרסומיו לציבור, למעט בנוסח כאמור בסעיף קטן (א). (ג) הנוסח האמור יהיה באותיות אחידות שגודלן לא יעלה על גודל האותיות הגדולות ביותר שבפרסום. (ד) בפרסום כאמור לא יצוינו תכניות ומקומות פעולה שלא נכללו ברשיון או ברשיון הזמני, לפי הענין. 3. תחילה2 תחילתם של כללים אלה 14 ימים מיום פרסומם . ק"ת תשנ"ט, 445. הכללים פורסמו ביום 25.2.99. כלליםפרסוםהשכלה גבוהה