כללי המועצה להשכלה גבוהה (ביטול הכרה במוסד מוכר), התשמ"ח-1988

כללי המועצה להשכלה גבוהה (ביטול הכרה במוסד מוכר), התשמ"ח-1988 בתוקף סמכותה לפי סעיף 18 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן - החוק), קבעה המועצה להשכלה גבוהה כללים אלה: 1. כללים לביטול ההכרה המועצה רשאית להחליט על ביטול הכרה במוסד מוכר בהתקיים בו אחד מאלה - (1) המוסד הפר או חדל להתקיים בו תנאי מתנאי ההכרה בין שהתנאי נקבע בחיקוק ובין שנקבע בהחלטת ההכרה; (2) המוסד פעל בניגוד להוראות החוק או בניגוד להחלטה שניתנה מכוח החוק והובאה לידיעת המוסד; (3) המועצה נוכחה שבמוסד אי סדרים שאינם הולמים מוסד אקדמי בישראל; (4) המוסד אינו מסוגל לקיים פעילות תקינה מבחינה אקדמית או מינהלית. 2. זכות שימוע לא תבטל המועצה הכרה במוסד מוכר אלא לאחר שנתנה למוסד שיש לו נגיעה בדבר, הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו. 1 ק"ת תשמ"ח, 384.כלליםהשכלה גבוהה