כללי המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי (הסדר הגידול), תשל"ט-1979

כללי המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי (הסדר הגידול), תשל"ט-1979 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 1 ו-4 לחוק המועצה לצמחי נוי (ייצור ושיווק), תשל"ו - 1976 (להלן - החוק), ולפי סעיפים 11, 20, 21 ו-22 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), תשל"ג-1973, בכפוף להחלטת שר החקלאות, ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, קובעת המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי (להלן - המועצה) כללים אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשמ"א) בכללים אלה - "צמחי נוי" - כהגדרתם בחוק; "מגדל" - כהגדרתו בחוק; "גידול" - לרבות זריעה, נטיעה, שתילה וריבוי בכל צורה או דרך; "ועדת המכסות" - ועדה שמינה שר החקלאות לפי סעיף 22 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), תשל"ג-1973; "מכסת גידול אישית" - מכסה לגידול צמחי נוי שקבעה ועדת המכסות, כאמור בסעיפים 21(ב), 22(א) ו-24 לחוק מועצת הפירות. 2. גידול על פי מכסת גידול אישית (תיקון: תשמ"א) לא יגדל אדם צמחי נוי אשר שר החקלאות קבע היקף ארצי לגידולם אלא על פי מכסת גידול אישית ובשטח שלא יעלה על מכסת הגידול האישית. 3. בקשה למכסת גידול אישית (תיקון: תשמ"א, תשמ"ב) (א) בקשה למכסת גידול אישית תוגש לועדת המכסות בידי מגדל, או המבקש להיות מגדל, או אגודה שיתופית כאמור בסעיף 24 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973, הבקשה תוגש במשרדי המועצה, בטופס שקבעה לכך המועצה ובמועד הקבוע לכך בכללים אלה. (ב) הבקשה תכלול פרטים מלאים ונכונים, יצורפו לה כל המסמכים הדרושים על פי הטופס, והיא תהיה ערוכה במספר עותקים כנקוב בטופס. (ג) המועצה תעביר עותק מהבקשה למשרד החקלאות באזור המתאים. (ד) המועדים להגשת בקשות על פי כללים אלה בכל שנה: לגבי בצל נרקיסים - 30 ביוני; לגבי פרח שעווה וכותנה לנוי - 31 באוקטובר; לגבי שאר צמחי נוי - 31 בינואר. 4. איסור העברה מכסת גידול אישית איננה ניתנת להעברה אלא על פי אישור בכתב מאת ועדת המכסות ולפי תנאי האישור. 1 (א) ק"ת תשל"ט, 1313; תשמ"א, 310; תשמ"ב, 1228. (ב) סעיף 76 לחוק הבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 (ס"ח תשס"ג, 450) קובע: "76. תוקף וביצוע (תיקון: תשס"ג) (א) עד לכניסתם לתוקף של כללים ותקנות לפי תיקון מס' 6, או עד תום שנתיים מיום התחילה, לפי המוקדם מביניהם, יעמדו בתוקפם הכללים והתקנות שנקבעו לפי חוק מועצת הפירות, פקודות פרי ההדר, חוק מועצת הירקות וחוק מועצת צמחי הנוי, בשינויים המחויבים לפי הענין. (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), כללים שנקבעו לפי סעיף 2(ג) לחוק מועצת הפירות ימשיכו לחול, בשינויים המחויבים לפי הענין, כל עוד לא תוקנו או בוטלו לפי סעיף 2(ג) האמור כנוסחו אחרי תיקון מס' 6. (ג) השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, לקבוע הוראות נוספות לשם ביצוע הוראות פרק זה." כלליםצמחים