כללי המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי (מסירת נתונים בדבר גידול צמחי נוי ומיקומם), תשל"ט-1979

כללי המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי (מסירת נתונים בדבר גידול צמחי נוי ומיקומם), תשל"ט-1979 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4-1 לחוק המועצה לצמחי נוי (ייצור ושיווק), תשל"ו-1976, סעיפים 20 ו-29 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), תשל"ג-1973, ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, קובעת המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי (להלן - המועצה) כללים אלה: 1. הגדרות בכללים אלה - "מגדל" - כהגדרתו בחוק המועצה לצמחי נוי (ייצור ושיווק), תשל"ו-1976 (להלן - החוק); "צמחי נוי" - כהגדרתם בחוק; "שטחי גידול" - בתי צמחיה וכל שטח שבהם מגדלים צמחי נוי. 2. מסירת נתונים (תיקון: תשמ"ב) (א) מגדל ימסור למועצה, במועדים, באופן ומטפסים שקבעה, נתונים בדבר שטחי גידול שהוא מגדל או בדבר הכנות לגידולם או בדבר אי-גידול צמחי נוי שלגידולם ניתנה מכסת גידול אישית לפי החוק. (ב) מגדל יענה על כל שאלה בטופס, תשובה מלאה ומפורטת. 3. הוראת מעבר מגדל ימסור למועצה הנתונים לגבי בתי צמיחה במשך חודש ספטמבר של כל שנה, ולגבי שטחי גידול אחרים במשך חודש נובמבר של כל שנה, בנוסף למסירת נתונים לפני כן בשנת תשל"ט-1979 כפי שתקבע המועצה לאחר פרסום כללים אלה. 1 (א) ק"ת תשל"ט, 1314; תשמ"ב, 839. (ב) סעיף 76 לחוק הבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 (ס"ח תשס"ג, 450) קובע: "76. תוקף וביצוע (תיקון: תשס"ג) א) עד לכניסתם לתוקף של כללים ותקנות לפי תיקון מס' 6, או עד תום שנתיים מיום התחילה, לפי המוקדם מביניהם, יעמדו בתוקפם הכללים והתקנות שנקבעו לפי חוק מועצת הפירות, פקודות פרי ההדר, חוק מועצת הירקות וחוק מועצת צמחי הנוי, בשינויים המחויבים לפי הענין. (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), כללים שנקבעו לפי סעיף 2(ג) לחוק מועצת הפירות ימשיכו לחול, בשינויים המחויבים לפי הענין, כל עוד לא תוקנו או בוטלו לפי סעיף 2(ג) האמור כנוסחו אחרי תיקון מס' 6. (ג) השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, לקבוע הוראות נוספות לשם ביצוע הוראות פרק זה." כלליםצמחים