כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי-אדמה (יצוא אגוזי-אדמה), תשכ"ג-1963

כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי-אדמה (יצוא אגוזי-אדמה), תשכ"ג-1963 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 18(ב) ו-19 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה, תשי"ט-1959, קבעה המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (להלן - המועצה), כללים אלה: 1. הגדרות בכללים אלה - "אגוזי-אדמה" - אגוזי-אדמה בלתי מקולפים או מקולפים, ממויינים או בלתי ממויינים, לרבות מיועדים לשמש כזרעים, ולמעט מקולפים שעברו עיבוד תעשייתי. 2. ייחוד ייצוא למועצה לא ייצא אדם אגוזי-אדמה פרט למועצה. 1 ק"ת תשכ"ג, 1230.כלליםאגוזי אדמהיצוא