כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי-אדמה (פיקוח על הסחר באגוזי-אדמה), תשכ"ב-1962

כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי-אדמה (פיקוח על הסחר באגוזי-אדמה), תשכ"ב-1962 בתוקף סמכותה לפי סעיף 19 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי-אדמה, תשי"ט-1959, קובעת המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי-אדמה כללים אלה: 1. הגדרות בכללים אלה: "אגוזי-אדמה" - למעט אגוזי-אדמה מקולפים. 1א. חובת מסירה וקבלה של אגוזי אדמה מיובשים (תיקון: תשכ"ו) (א) מגדל ימסור לקבלן מורשה אגוזי-אדמה רק לאחר ייבושם, כשאחוז הלחות בהם אינו עולה על 9 אחוזים למאה. (ב) לא יקבל קבלן מורשה אגוזי-אדמה אלא אם בדק את אגוזי-האדמה ומצא כי אחוז הלחות שבהם אינו עולה על 9 אחוזים למאה. 1ב. ייבוש על-ידי קבלן משנה (תיקון: תשכ"ו) (א) על אף האמור בסעיף 1א. קבלן מורשה יהיה רשאי לקבל ממגדל אגוזי-אדמה ששיעור הלחות בהם עולה על 9 אחוזים למאה ולייבש אותם תמורת תשלום שיוסכם עליו בין הקבלן המורשה לבין המגדל. (ב) קבלן מורשה שקיבל אגוזי-אדמה בהתאם להוראות סעיף קטן (א) חייב לייבשם כך ששיעור הלחות בהם לא יעלה על 9 אחוזים למאה ולהחסינם בדרך שלא יירטבו שנית, תוך שבועיים מיום קבלתם. 1ג. החזרת אגוזי אדמה למגדל (תיקון : תשכ"ו) הגיע משלוח אגוזי-אדמה לקבלן מורשה כששיעור הלחות בהם עולה על 9 אחוזים למאה, ולא נעשה ביניהם הסדר בדבר ייבוש אגוזי-אדמה בהתאם להוראות סעיף 1ב, חייב המגדל שלא להשאירם בידי הקבלן המורשה אלא להחזירם למחסניו, לייבשם ולהביאם לקבלן המורשה תוך תקופה שלא תעלה על שבועיים מיום שהוחזרו, כששיעור הלחות שבהם אינו עולה על 9 אחוזים למאה. 2. אישור מחסנים של קבלנים מורשים לא יחזיק קבלן מורשה אגוזי-אדמה ולא ימיינם אלא במחסן שאושר מראש בכתב על ידי המועצה; תקפו של האישור יהיה לתקופה שתיקבע בו ושלא תעלה על שנה, והוא ניתן לחידוש; האישור יימצא בכל עת במחסן שאליו הוא מתייחס ויהיה מוצג במקום בולט לעין. 3. ערר על סירוב המועצה לאשר מחסן לפי סעיף 2 רשאי הקבלן המורשה לערור בפני ועדת ערר של שלושה שתתמנה על ידי שר החקלאות. 4. מיון ואריזה של אגוזי אדמה על ידי קבלנים מורשים קבלן מורשה ימיין לפי הוראות המועצה את כל אגוזי-האדמה שרוכזו על ידיו ויארזם בשקים שיש עליהם סימון המועצה שנעשה לפי הוראותיה (להלן - שקים מסומנים) אם הם מיועדים לייצוא, ובשקים שייסגרו בסגר המועצה ובהתאם להוראותיה (להלן - שקים סגורים) אם הם מיועדים ליצוא. 5. הובלת אגוזי אדמה על ידי קבלנים מורשים לא יוביל קבלן מורשה ולא ירשה להוביל אגוזי-אדמה ולא יוציאם מרשותו אלא אם הם ארוזים בשקים מסומנים או בשקים סגורים. 6. רכישת אגוזי אדמה לא ירכוש אדם אגוזי-אדמה ממגדל וכן לא יקבל ממנו את החזקה או השליטה עליהם אלא אם הוא קבלן מורשה שאליו המגדל קשור לענין שיווק אותם אגוזי-אדמה. 7. חובת ניהול ספר מלאי: אלה חייבים לנהל ספר מלאי: (1) קבלנים מורשים; (2) סיטונאים של אגוזי-אדמה לרבות מי שעוסק במסחר באגוזי-אדמה גם בסיטונות וגם בקמעונות; (3) מחזיקי מחסנים לאריזת אגוזי-אדמה; (4) בעלי מפעלים לאריזת אגוזי-אדמה; (5) בעלי מפעלים לקילוף אגוזי-אדמה; (6) בעלי מפעלים לעיבוד אגוזי-אדמה, לרבות קליה. 8. פרטי ספר המלאי ספר המלאי כאמור בסעיף 7 יכלול רישומים לגבי כל כניסה ויציאה של אגוזי-אדמה, בין בקליפה ובין מקולפים, לפי פירוט זה: (1) תאריך כניסת אגוזי-אדמה או יציאתם; (2) שם הספק או המקבל; (3) כמות אגוזי-אדמה בעיסקה. 9. החזקת אגוזי אדמה לא יחזיק אדם - למעט מגדל וקבלן מורשה - לא יוביל ולא ירשה להוביל אגוזי-אדמה בכמות העולה על 50 ק"ג אלא בשקים סגורים; אולם רשאית המועצה להתיר, בהיתר בכתב, להחזיק במקום מסויים אגוזי-אדמה, שלא בשקים סגורים בכמות העולה על 50 ק"ג בתנאים שתקבע; בעל ההיתר חייב להחזיקו מוצג באופן בולט לעין במקום שעליו חל ההיתר. 10. הובלת אגוזי אדמה לפי תעודות משלוח לא יוביל אדם ולא ירשה להוביל אגוזי-אדמה, בין בקליפה ובין מקולפים, בכמות העולה על 50 ק"ג, אלא אם המטען מלווה תעודות משלוח הכוללת פרטים אלה: (1) שם השולח ומענו; (2) שם המקבל ומענו; (3) מספר השקים שבהם נארזו אגוזי-אדמה שבמשלוח, ואם לא נארזו בשקים - משקלם; (4) תאריך המשלוח; (5) סימן זיהוי של כלי ההובלה; (6) חתימת השולח. 11. טפסים רשמיים לענין סעיף 10 ישתמשו מגדלים וקבלנים מורשים בטפסי תעודות משלוח של המועצה (להלן - טפסים רשמיים); מגדל וקבלן מורשה ימלאו לכל משלוח טופס רשמי בשלושה העתקים: העתק אחד ישמור אצלו במשך ששה חדשים; העתק שני יצרף למשלוח בשביל המקבל והעתק שלישי יעביר למועצה. 12. שמירת דינים אחרים כללים אלה אינם באים לפגוע בהוראות כל דין אחר. 13. ביטול כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי-אדמה (פיקוח שעל הסחר באגוזי-אדמה), תש"ך-1960 (להלן - הכללים הפוקעים) - בטלים. 14. הוראת מעבר אישור למחסן שניתן לפי סעיף 4 לכללים הפוקעים יפקע ביום א' באלול תשכ"ב (31 באוגוסט 1962). 1 ק"ת תשכ"ב, 1536; תשכ"ו, 2655.כלליםאגוזי אדמה