כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי-אדמה (קילוף אגוזי-אדמה), תשכ"ז -1967

כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי-אדמה (קילוף אגוזי-אדמה), תשכ"ז -1967 בתוקף סמכותה לפי סעיף 19 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי-אדמה, תשי"ט-1959, קובעת המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי-אדמה (להלן - המועצה) כללים אלה: 1. קילוף וסחר על פי היתר לא יקלף אדם אגוזי-אדמה, פרט לקילוף כמויות מקובלות לצריכה עצמית או לצריכה בבית-בד לשם ייצור שמן, ולא יסחור אדם באגוזי-אדמה מקולפים, אלא לפי היתר בכתב מאת המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר. 2. בקשת היתר (א) הרוצה לקלף אגוזי-אדמה ולסחור באגוזי-אדמה מקולפים יגיש למועצה בקשה בכתב בטופס שנקבע בתוספת (להלן - בקשת היתר). (ב) בקשת היתר תוגש בחודשים יולי או אוגוסט. 3. תוקף היתר היתר יינתן לתקופה של שנה אחת, אולם תקפו יפקע ביום 30 בספטמבר שלאחר נתינתו. 4. תנאי כשירות לקבלת היתר לא יינתן היתר אלא אם הוכיח המבקש כי נתקיימו לגביו תנאים אלה: (1) הוא מחזיק במחסן סגור ומצוייד כדרוש, להחסנה ולמיון של כמויות אגוזי-אדמה שבהן נקב בבקשה להיתר; (2) הוא מחזיק במכונות פיצוח ומיון המאפשרות פיצוח ומיון יעיל של כמויות אגוזי-אדמה, שבהן נקב בבקשה להיתר. 4א. היתר קילוף לראשונה (תיקון: תשמ"ג) המבקש היתר לראשונה, יצרף לבקשה כתבי התקשרות על תנאי לשנת ההיתר המיועדת, שנעשו בינו לבין קבלנים מורשים לשיווק אגוזי אדמה, ושלפיהם יקבל מהם בשנה האמורה אגוזי אדמה לקילוף בכמות של 250 טון לפחות. 5. הצגת ההיתר ההיתר יוצג במחסן המיון במקום נראה לעין. 6. קבלת אגוזי אדמה רק מקבלן מורשה לא יקבל אדם אגוזי-אדמה לקילוף אלא מקבלן מורשה, ולא יקלף אדם אגוזי-אדמה אלא אם נתקבלו מקבלן מורשה. 7. הוראת מעבר על אף האמור בסעיף 2, בקשת היתר לתקופה המסתיימת ביום כ"ה באלול תשכ"ז (30 בספטמבר 1967) תוגש תוך ששים יום מיום פרסום כללים אלה ברשומות. תוספת (תיקון: תשמ"ג) (סעיף 2) בקשת היתר לקילוף אגוזי-אדמה ולסחר באגוזי-אדמה מקולפים לתקופה מיום שם המבקש כמות אגוזי-אדמה לקילוף ולסחר תיאור המחסן שלרשות המבקש ומקומו מכונות פיצוח ומיון שלרשות המבקש ותיאורן פירוט היתקשרות על תנאי עם קבלנים מורשים לקילוף אגוזי-אדמה, במצורף לבקשה זו. תאריך חתימת המבקש 1 ק"ת תשכ"ז, 1450; תשמ"ג, 108.כלליםאגוזי אדמה