כללי המועצה למוצרי פרי הדר (מחירים מזעריים לתרכיז אשכוליות ליצוא), התשמ"ד-1984

כללי המועצה למוצרי פרי הדר (מחירים מזעריים לתרכיז אשכוליות ליצוא), התשמ"ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לצו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור ויצוא) (כינון מועצה למוצרי פרי הדר), התשל"ו-1975, קובעת המועצה למוצרי פרי הדר כללים אלה: 1. הגדרות בכללים אלה - "תרכיז אשכוליות" - תרכיז אשכוליות שכלל מוצקיו הנמסים שווה ל-58 מעלות בריקס, משומר על ידי טיפול בחום, חומר משמר, הקפאה או אריזה אספטית; "תרכיז אשכוליות אחר" - תרכיז אשכוליות שכלל מוצקיו הנמסים אינו שווה ל-58 מעלות בריקס; "יצרן" - יצרן של תרכיז אשכוליות או של תרכיז אשכוליות אחר, לרבות יצואן מוסמך. 2. מחירים מזעריים לתרכיז אשכוליות (א) לא ייצא יצרן תרכיז אשכוליות בשימור כמפורט בטור א' לתוספת במחיר נמוך מהמחיר הנקוב לצידו בטור ב' (להלן - מחיר מזערי). (ב) לא ייצא יצרן תרכיז אשכוליות אחר במחיר נמוך ממחיר ששיעורו לעומת המחיר המזערי שווה ליחס שבין כלל מוצקיו הנמסים של אותו תרכיז אשכוליות אחר לבין 58 מעלות בריקס (להלן - מחיר מזערי יחסי). (ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו- (ב), רשאי יצרן לשלם עמלה בשיעור כולל שלא יעלה על 3% מהמחיר המזערי ומהמחיר המזערי היחסי, לפי הענין. 3. תקופת אשראי מרבית לא יתן יצרן אשראי לתקופה העולה על 90 ימים מתאריך שטר המטען.כלליםפרי הדרמוצר