כללי המועצה לענף הלול (הסדר מסחר בתרנגולי הודו), התשמ"ד-1984

כללי המועצה לענף הלול (הסדר מסחר בתרנגולי הודו), התשמ"ד-1984 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3, 53, 71 ו-73 (ב) לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963 (להלן - החוק), קובעת המועצה לענף הלול (להלן - המועצה) כללים אלה: 1. הגדרות בכללים אלה - "המועצה" - המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף 2 לחוק; "קבלן מורשה" - משווק שהוסמך כקבלן מורשה לשיווק תרנגולי הודו על פי סעיפים 3 או 4 לכללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק) (מס' 2), התשכ"ח-1968. 2. מכירה בידי קבלן מורשה לקבלן מורשה (א) המועצה רשאית להורות לקבלן מורשה למכור ולמסור לקבלן מורשה אחר כמות של תרנגולי הודו, כל אימת שהדבר יראה למועצה דרוש לשם ויסות האספקה של תרנגולי הודו. (ב) הורתה המועצה לקבלן מורשה למכור תרנגולי הודו כאמור, חייב הוא למכור ולמסור את תרנגולי ההודו בהתאם להוראה. ג) לא הגיעו הקבלן המורשה המוכר והקבלן המורשה הרוכש להסכמה בדבר תנאי המכירה, לרבות המחיר ואופן התשלום, מועדי המסירה, מקומות ואופן המסירה, רשאית המועצה - על פי בקשת אחד מהקבלנים המורשים האמורים - לקבוע את הדבר. 3. שמירת דינים אין בכללים אלה כדי לגרוע מכוחו של דין אחר. 4. אצילת סמכויות המועצה אוצלת בזה לועד הפועל את סמכויותיה לפי כללים אלה. 1 ק"ת תשמ"ד 1560.כלליםענף הלול