כללי המועצה לצמחי נוי (ייצוא ושיווק) (תנאי פעולת יצואנים מורשים), תשל"ט-1979

כללי המועצה לצמחי נוי (ייצוא ושיווק) (תנאי פעולת יצואנים מורשים), תשל"ט-1979 (תיקון: תשנ"ט) בתוקף סמכותה לפי סעיף 32 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), תשל"ג-1973, וסעיף 3(ג) ו-(ד) לחוק המועצה לצמחי נוי (ייצור ושיווק), תשל"ו-1976 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, קובעת המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי (להלן - המועצה) כללים אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשנ"ט) בכללים אלה, "יצואן מורשה" - מי שהמועצה הרשתה להיות יצואן של צמחי נוי. 2. דרכי פעולה של יצואן מורשה (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ד, תשנ"ט) יצואן מורשה ימלא אחר תנאים אלה: (1) יגיש למועצה, לא יאוחר מ-30 ביוני בכל שנה, דיווח מסכם על יצוא צמחי הנוי, אלה שגידל בעצמו ואלה שגודלו בידי מגדלים אחרים, לפי המינים, הזנים וארצות הייעוד; (2) ינהל מערכת חשבונות שיש בה כדי לשקף את מצב הייצוא של צמחי הנוי שיוצאו על ידיו או באמצעותו; (3) ישלם למועצה ויגבה מהמגדלים שהתקשרו עמו לענין יצוא יבולי צמחי נוי שלהם, את תמלוגי המטפחים שאותם מגדלים חייבים בתשלומם ויעבירם למועצה, בשיעורים ובמועדים שעליהם תודיע לו; (4) ינהל את הרישומים, יעביר למועצה את הדיווחים, ינכה מן התמורה למגדלים ויעביר למועצה את סכומי ההיטל כאמור בכללי המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי (היטלים), התש"ם-1980. (5) יימנע מכל מעשה או מחדל העלולים לפגוע במוניטין של צמחי נוי מישראל בשווקי חוץ לארץ, לרבות פגיעה עקב הליכים משפטיים מטעם בעל זכות מטפחים. 1 (א) ק"ת תשל"ט, 521; תשמ"ג, 1174; תשמ"ד, 921; תשנ"ט, 728. (ב) סעיף 76 לחוק הבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 (ס"ח תשס"ג, 450) קובע: "76. תוקף וביצוע (תיקון: תשס"ג) (א) עד לכניסתם לתוקף של כללים ותקנות לפי תיקון מס' 6, או עד תום שנתיים מיום התחילה, לפי המוקדם מביניהם, יעמדו בתוקפם הכללים והתקנות שנקבעו לפי חוק מועצת הפירות, פקודות פרי ההדר, חוק מועצת הירקות וחוק מועצת צמחי הנוי, בשינויים המחויבים לפי הענין. (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), כללים שנקבעו לפי סעיף 2(ג) לחוק מועצת הפירות ימשיכו לחול, בשינויים המחויבים לפי הענין, כל עוד לא תוקנו או בוטלו לפי סעיף 2(ג) האמור כנוסחו אחרי תיקון מס' 6. (ג) השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, לקבוע הוראות נוספות לשם ביצוע הוראות פרק זה." כלליםיצואןצמחים