כללי הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס חלוקה צודקת של הנטל - ניכוי במקור), התשמ"ט-1989

כללי הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס חלוקה צודקת של הנטל - ניכוי במקור), התשמ"ט-1989 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46(ג) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989 (להלן - חוק ההסדרים), אני קובע לאמור: 1. הגדרות בכללים אלה תהיה לכל מונח המשמעות שיש לו בתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ותשלום מס מעסיקים), התש"ם-1980 (להלן - תקנות הניכוי), זולת אם יש בכללים אלה הוראה מפורשת אחרת. 2. ניכוי המס מס חלוקה צודקת כמשמעותו בחוק ההסדרים ייחשב כאילו היה שיעור מס הכנסה נוסף לפי סעיף 121 לפקודת מס הכנסה, אך לענין תקנה 4(א) לתקנות הניכוי, במקום "המוכפל ב-12" יבוא "המוכפל ב-9". 3. תיאום שולמה משכורת בשנת המס 1989 בסכום העולה על 96,000 שקלים חדשים, מחולק ב-12 ומוכפל במספר החדשים שבגינם שולמה המשכורת, יערוך המעביד תיאום שנתי של ניכויי המס המגיעים ממשכורתו של העובד; התיאום ייעשה לכל המאוחר בתום שנת המס או במועד פרישתו של העובד מעבודתו אצל אותו המעביד, לפי המוקדם. 4. תחולה תחולתם של כללים אלה לגבי משכורות המשתלמות לחודש אפריל 1989 ואילך. 1 ק"ת תשמ"ט, 1056.כלליםהסדרים במשק המדינהמיסים