כללי לשכת עורכי הדין (בחירת נציגי הלשכה בוועדות בחירה ובוועדות מינויים), התשנ"ז-1997

כללי לשכת עורכי הדין (בחירת נציגי הלשכה בוועדות בחירה ובוועדות מינויים), התשנ"ז-1997 בתוקף סמכותי לפי סעיף 109 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה: 1. בחירת נציגי הלשכה בחירת נציגי לשכת עורכי הדין (להלן - הלשכה), לוועדה לבחירת שופטים, על פי חוק-יסוד: השפיטה, לוועדת המינויים לדיינים על פי חוק הדיינים, התשט"ו-1955, לוועדה לבחירת שופטים צבאיים-משפטאים לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, לוועדת המינויים לק'אדים על פי חוק הקאדים, התשכ"א-1961, ולוועדת המינויים לקאדי מד'הב, על פי חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962, תתקיים בהתאם לכללים אלה. 2. מועד הבחירה (תיקון: תשס"ט) הודעה על הצורך בבחירת נציגי הלשכה ומועד הישיבה לבחירתם (להלן - ישיבת הבחירה) תובא לידיעת חברי הלשכה וחברי המועצה, בידי יושב ראש המועצה, לא יאוחר מאשר 21 ימים לפני ישיבת הבחירה; ההודעה לחברי הלשכה תפורסם במשרדי הלשכה במחוזות ובאתר האינטרנט של הלשכה ובשני עיתונים יומיים, וכן תישלח בדואר אלקטרוני לעורכי הדין שמסרו ללשכה כתובת דואר אלקטרוני למשלוח. 3. הגשת מועמדים (תיקון: תשנ"ט) כל שלושה מחברי המועצה הארצית רשאים, בחתימת ידם, להציע ליושב ראש המועצה, מועמד אחד לכל תפקיד של נציג הלשכה, לא יאוחר מאשר 14 ימים לפני ישיבת הבחירה; לכל מועמדות תצורף הסכמה בכתב של המועמד, וקורות חייו כפי שהוא פירט. 4. רשימת מועמדים רשימת המועמדים שמועמדותם הוגשה כדין, תובא לידיעת חברי המועצה הארצית בידי יושב ראש המועצה לא יאוחר מאשר 7 ימים לפני ישיבת הבחירה. 5. ישיבת בחירה (תיקון: תשס"ט) (א) בחירת הנציג בידי חברי המועצה הארצית, מבין המועמדים שהוגשו כדין תיעשה בישיבת הבחירה, בבחירות חשאיות; המועמד שזכה במספר הקולות הרב ביותר של חברי המועצה המשתתפים בהצבעה, הוא הנבחר כנציג המועצה; במקרה של תוצאות זהות ייערך סיבוב בחירות נוסף בין המועמדים שזכו במספר קולות זהה, להכרעה בין המועמדים; עלה הצורך בבחירת נציג שני של הלשכה, תיערך בחירת הנציג הנוסף, לפי כלל זה, מבין כל המועמדים זולת זה שכבר נבחר, מיד לאחר בחירת הנציג הראשון. (ב) היה מספר המועמדים שהוגשו כדין כמספר הנציגים של הלשכה העומדים לבחירה, יכריז עליהם יושב ראש המועצה הארצית במועד הבחירה כנציגי הלשכה, בלא צורך בקיום הצבעה. 6. חריגה מהכללים המועצה הארצית רשאית, במקרים דחופים, בהחלטה של שני שלישים מחבריה, לסטות מכללים אלה, מטעמים שיירשמו. 1 ק"ת תשנ"ז, 933; תשנ"ט, 273;תשס"ט, 1325. כלליםעורך דיןלשכת עורכי הדין