כללי לשכת עורכי הדין (הוראות מיוחדות בדבר סדרי הרישום למחוז הצפון ועררים עליו), התשס"ב-2002

כללי לשכת עורכי הדין (הוראות מיוחדות בדבר סדרי הרישום למחוז הצפון ועררים עליו), התשס"ב-2002 בתוקף סמכותה לפי סעיף 18(1) לחוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 26), התש"ס-2000 וסעיף 109 לחוק לשכת עורכי הדין. התשכ'א-1961 (להלן - החוק), מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה: 1. רשימת חברי הלשכה במחוז הצפון רישומם של חברי לשכת עורכי הדין (להלן - הלשכה) הרשומים במחוז חיפה ושמקומם הרשום בלשכה לענין סעיף 12א לחוק נמצא בתחומו של מחוז הצפון, כחברי מחוז הצפון של הלשכה ייעשה לא יאוחר מהיום ה120- שלפני יום הבחירות לועדים המחוזיים שייערכו לראשונה לאחר פרסומם של כללים אלה; הלשכה תודיע על כך בכתב לאותם חברים. 2. ערר א) חבר הלשכה שקיבל הודעה לפי סעיף 1 רשאי לערור על רישומו במחוז הצפון, בכפוף להוראות סעיף 12א לחוק; כן רשאי לערור מי שלא נרשם כחבר מחוז הצפון אף שהוא זכאי לכך על פי התנאים שבסעיף 12א. (ב) ערר לפי סעיף קטן (א) יוגש לועד המרכזי בכפוף להוראות סעיף 4 לכללי לשכת עורכי הדין (רישום חברי הלשכה במחוזות), התשס"ב-2002. 1 ק"ת תשס"ב, 498.כלליםעורך דיןלשכת עורכי הדיןערר