כללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א-2001

כללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א-2001 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 55 ו-109 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, ובאישור שר המשפטים וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה: 1. ציון התואר עורך דין רשאי לציין, בעל פה או בכתב, את דבר היותו עורך דין. 2. פרטים שחובה לציינם (א) עורך דין יציין את שמו ואת דבר היותו עורך דין: (1) בנייר המכתבים המשרדי שלו; (2) כאשר חובה זו מוטלת עליו על פי דין. (ב) ציין עורך דין את שמו על מסמך הקשור בעבודתו המקצועית, יוסיף לצד שמו את דבר היותו עורך דין. (ג) עורך דין יציין את מספר הרישום שלו בפנקס חברי לשכת עורכי הדין על - (1) המסמך הראשון שהוא מגיש בשם לקוחו בהליך בבית משפט, לרבות בית דין וכל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית שהוקמה על פי דין; (2) תצהיר שהוא מאשר; (3) מסמך אחר הכולל אישור או אימות על ידי עורך דין. 3. פרסומת מותרת (תיקון: תשס"ו) (א) פרסומת כמפורט להלן בלבד מותרת לעורך דין: (1) בעיתונות כתובה במדורים שיוקצו לפרסומת לעורכי דין, במגזינים וכתבי עת; (2) במדריכי טלפון; (3) בספרי מען; (4) במדריכים מקצועיים מסווגים; (5) באינטרנט; (6) בשלט משרדו של עורך הדין, בנייר המכתבים המשרדי שלו, ובכל מסמך אחר היוצא ממשרדו. (ב) פרסומת יכול שתכלול פרטים כמפורט להלן בלבד: (1) שם עורך הדין; (2) דבר היותו עורך דין; (3) אם הוא נוטריון - דבר היותו נוטריון; (4) תאריו האקדמיים או הכשרתו כמגשר; (5) תואר שדין אחר מסדיר את השימוש בו; (6) כשירותו לעסוק בעריכת דין מחוץ לישראל; (7) פירוט עורכי הדין העובדים עמו במשרדו, לרבות פרטים כאמור בסעיף קטן זה לגבי כל אחד מהם; (8) כל הפרטים הנוגעים למען המשרד ולדרכי התקשרות עם המשרד וכל שינוי בהם; לרבות כתובת אלקטרונית של המשרד וכתובת אתר האינטרנט שלו, אם קיים; (9) שמות שותפים ועורכי דין שכירים שפרשו לגמלאות ושמות שותפים ועורכי דין שכירים שנפטרו, ובלבד ששמותיהם הופיעו על נייר המכתבים בעת שפרשו או שנפטרו, לפי הענין; (10) תחומי עיסוקו של עורך הדין ושל משרדו; (11) שעות קבלת קהל; (12) השפות אותן דובר עורך הדין; (13) מועד הסמכתו לעורך דין. (ג) פרסומת לפי סעיף קטן (א)(4) ו-(5), יכול שתכלול גם את אלה: (1) ספרים, מאמרים ועבודות מחקר בתחום המשפטי; (2) משרות הוראה; (3) תפקידים וחברות בלשכת עורכי הדין או בארגונים משפטיים בארץ או בחו"ל; (4) כל תפקיד שממלא עורך הדין או מילא בעבר, לרבות משרה ציבורית ושירות צבאי בתחום המשפטי, ולמעט תפקיד שהוא ממלא על פי דין, כל עוד הוא מכהן בו, והוא תפקיד שיפוטי או מעין שיפוטי או חברות בועדות בחירה לתפקידים שיפוטיים או מעין שיפוטיים. (ד) פרסומת, כמפורט בסעיף קטן (א)(1) עד (3) לא תכלול אלא פרטים מהפרטים שבסעיף קטן (ב) ושטחה לא יעלה על שמינית העמוד והיא תהיה באותיות בצבע אחד בלבד; עורך דין לא יפרסם יותר ממודעת פרסומת אחת באותו גיליון של עיתון יומי. (ה) פרסומת באינטרנט כאמור בסעיף קטן (א)(5) תובא בלא ליווי של מלל קולי; ניתן לעשות שימוש בתמונות ואיורים גרפיים שאינם פוגעים בכבוד המקצוע; ניתן לפרסם תמונות של עורך דין אך לא תמונות של לקוחותיו או עובדי משרדו שאינם עורכי דין; ניתן להוסיף קישורים (LINK) לאתרים של עורכי דין או ארגוני עורכי דין או אתרים מקצועיים משפטיים בלבד; אתר עורכי דין לא יכלול פסי פרסומת (BANNER) של אחרים ולא יהיה עורך הדין רשאי לפרסם באמצעות פסי פרסומת באתר של אחר. (ו) פרסומת, למעט פרסומת כאמור בסעיף קטן (ה), לא תכלול איורים או תמונות. (ז) עורך דין חייב לשמור לתקופה של שלוש שנים מיום הפסקת הפרסום, כל עותק של פרסום ופרסומת לרבות רישום של מועדים ומקומות הפרסום וימציאם ללשכה, לפי דרישה. (ח) ועדת ייעוץ לעניני פרסומת בלשכה, שבראשות יושב ראש ועדת האתיקה שליד הועד המרכזי תיתן, לבקשת כל עורך דין הפונה אליה, אישור מראש בדבר עמידת הפרסומת שהוא מבקש לפרסם, בתנאי כללים אלה. 4. פרטים שיציין עורך דין שכיר בנייר מכתבים (א) עורך דין שהוא עובד של עורך דין, או של מי שאינו עורך דין (להלן - המעסיק), ישתמש, בכפוף לכללים אלה, לצורך עיסוקו כעורך דין אצל אותו מעסיק, בנייר מכתבים הכולל את שם מעסיקו; היה המעסיק מי שאינו עורך דין ייווסף לאחר שם המעסיק - "הלשכה המשפטית", או ציון שם דומה. (ב) אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מעורך דין, שנוסף על עבודתו כעובד של המעסיק עוסק גם באופן עצמאי בעריכת דין, להשתמש, לצורך עבודתו המקצועית כעצמאי, בנייר מכתבים שבו צוינו הפרטים לפי סעיפים 2 ו-3. (ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מתחולת כל הוראות כללים אלה על עורך דין שכיר. 5. מידע בכתב עורך דין רשאי ליתן ללקוחותיו, על פי פנייתם, ולאחרים הפונים אליו, מידע בכתב שיכלול פרטים עובדתיים ובלבד שיימנע מדברי שבח על עצמו. 6. (שולב בכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986). 1 ק"ת תשס"א, 629; תשס"ו, 445.כלליםפרסומתעורך דיןלשכת עורכי הדין