כללי לשכת עורכי-הדין (קביעת תקופת לענין סעיף 9ב לחוק), התשמ"א-1980

כללי לשכת עורכי-הדין (קביעת תקופת לענין סעיף 9ב לחוק), התשמ"א-1980 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9ב(ד) לחוק לשכת עורכי-הדין, התשכ"א-1961 (להלן - החוק), מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי-הדין כללים אלה: 1. תקופה לבקשה לפי סעיף 9ב(ד) לחוק חבר המועצה הארצית שיושב ראש המועצה שלח אליו הודעה לפי סעיף 9ב(ג) לחוק, יהא רשאי להגיש הבקשה בהתאם לסעיף 9ב(ד) לחוק תוך 30 יום מיום שקיבל את ההודעה. 1 ק"ת תשמ"א, 310. כלליםעורך דיןלשכת עורכי הדין