כללי לשכת עורכי-הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחותם), תשכ"ב-1962

כללי לשכת עורכי-הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחותם), תשכ"ב-1962 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 32 ו-109 לחוק לשכת עורכי-הדין, תשכ"א-1961, מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי-הדין כללים אלה: 1. בקשה לאישור כמאמן (תיקון: תשמ"א) (א) חבר הלשכה הרוצה להיות מאמן לפי סעיף 29(4) לחוק יגיש ללשכה בקשת-אישור לפי אותו סעיף, ויציין את הפרטים המזכים אותו לשמש מאמן. (ב) הלשכה רשאית לדרוש מהמבקש להמציא פרטים ומסמכים נוספים ככל שתמצא לנכון ולדרוש מהמבקש לאמת בקשתו בתצהיר. (ג) אישרה הלשכה את הבקשה, יהא המבקש רשאי לאמן מיום אישור בקשתו בידי הלשכה, אולם הלשכה רשאית, מטעמים שיירשמו, לאשר תחילת רשות לאמן ממועד מוקדם יותר ובלבד שבאותו מועד היה המבקש כשיר לאמן. 2. בקשה לרישום כמתמחה (תיקון: תשל"ב, תשמ"א) (א) הרוצה להתמחות יגיש ללשכה בקשה להירשם כמתמחה ויצרף לבקשתו תעודות, המוכיחות שהוא רשאי להירשם כמתמחה לפי סעיף 26 לחוק, ואישור בכתב מאת מאמן המוכן לקבלו כמתמחה. (ב) עם הגשת הבקשה תשולם האגרה שנקבעה לכך. 3. תחילת התמחות (תיקון: תשכ"ג, תשמ"א, תשמ"ז) (א) אושרה בקשתו של המתמחה, ייחשב כיום תחילת התמחותו התאריך הנזכר בהודעת המאמן כיום תחילת ההתמחות בפועל, או התאריך שבו נתקבלה הבקשה בלשכה, הכל לפי התאריך המאוחר יותר. (ב) הלשכה רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר כיום תחילת ההתמחות את התאריך הנזכר בהודעת המאמן, אף אם הוא מוקדם לתאריך שבו נתקבלה הבקשה בלשכה, ובלבד שהבקשה נתקבלה תוך 15 ימים ממועד תחילת ההתמחות בפועל. (ג) התקבלה הבקשה בלשכה לאחר תום 15 ימים ממועד תחילת ההתמחות בפועל, רשאית הלשכה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר כיום תחילת ההתמחות תאריך שקדם לתאריך קבלת הבקשה כאמור, בתנאי שתקופת ההתמחות שתאושר לא תעלה על מחצית התקופה שבין תחילת ההתמחות בפועל הנזכרת בהודעת המאמן, לבין התאריך שבו התקבלה הבקשה בלשכה. (ד) ביקש מתמחה להמשיך את התמחותו אצל מאמן אחר, בהתאם לסעיף 34 לחוק, רשאית הלשכה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר כיום תחילת ההתמחות אצל המאמן האחר, את התאריך הנזכר בהודעת המאמן האחר כיום תחילת ההתמחות בפועל, או כל תאריך מאוחר יותר שייראה ללשכה, אף אם הוא מוקדם לתאריך שבו נתקבלה הבקשה בלשכה, ובלבד שלא יאושר כיום תחילת ההתמחות אצל המאמן האחר תאריך שהוא מוקדם ביותר מ-90 ימים לתאריך שבו נתקבלה הבקשה בלשכה. 4. מספר המתמחים (תיקון: תשמ"ו, תשנ"ג) (א) מאמן יכול לאמן מתמחה אחד בלבד. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי הועד המרכזי להתיר אימון שני מתמחים כאשר המאמן הוא - (1) שופט בית המשפט העליון או נשיא בית משפט מחוזי; (2) חבר הלשכה יותר מעשר שנים ואחד המתמחים הוא עולה חדש או נכה. (3) בעל ותק כחבר הלשכה או כחבר הלשכה וכשופט יחד, של לפחות עשר שנים ובלבד שחמש שנים מתוכן אימן בפועל מתמחים. (ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) ובנוסף לאמור בסעיף קטן (ב), רשאי הועד המרכזי להתיר למאמן לאמן מתמחה נוסף לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים. 5. סייג לאימון (תיקון: תשמ"ב, תשס"ח) (א) עורך דין העובד כשכיר לא יורשה לאמן מתמחה שהיה שכיר של אותו מעביד לפני תחילת התמחותו; הוראה זו חלה גם על - (1) עורך דין העובד ביחידה בשירות המדינה, למעט יחידה העוסקת בעבודה משפטית בלבד; (2) עורך דין העובד ברשות מקומית או במוסד, למעט ביחידה ברשות מקומית או במוסד, שאושרה לענין זה בידי הוועד המרכזי, העוסקת בעבודה משפטית בלבד ובה עובדים שלושה עורכי-דין לפחות. לענין כלל זה אין רואים עובד כשכיר של אותו מעביד אם הפסיק עבודתו אצל אותו מעביד שנתיים לפני תחילת התמחותו. (ב) סעיף קטן (א) לא יחול על עורך דין המבקש לאמן מתמחה שהיה שכיר של אותו מעביד ושעסק אצלו בעבודה משפטית בלבד, בתנאי שאותו מתמחה לא עסק אצל אותו מעביד בעבודה אחרת במהלך השנתיים שלפני ההתמחות. 6. (בוטל) (תיקון: תשמ"א) 7. נוכחות המאמן במשרד אימון של מתמחה לא ייחשב כהתמחות אלא אם המאמן, או עורך-דין אחר המורשה לאמן, מצוי במשרדו לפחות שלושים שעות בשבוע - ובכלל זה שהותו בבתי-משפט ובמקומות אחרים שבהם נעשית כרגיל עבודת עורך-דין. 8. זמני התמחות (תיקון: תשכ"ג, תשמ"ו, תשנ"ד, תשס"ה) (א) מתמחה יעסוק בהתמחות לפחות 36 שעות בשבוע מהן לפחות 25 שעות לפני השעה 14.00; אולם בתקופת פגרת בתי המשפט מותר לסטות מכלל זה. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), יוכל מתמחה לעסוק בהתמחות אצל שופט פחות מ-25 שעות לפני השעה 14:00. 9. עבודה אחרת (תיקון: תשכ"ג, תשמ"א) לא יעבוד מתמחה בתקופת-התמחותו עבודה קבועה אחרת, אלא בהיתר מאת הלשכה. הלשכה רשאית שלא להביא בחשבון תקופת התמחותו את התקופה בה עבד המתמחה כאמור ללא היתר הלשכה, או את מקצתה. 10. קביעות בהתמחות (תיקון: תשמ"א) מתמחה שאינו בא בקביעות למקום התמחותו, יודיע על כך המאמן ללשכה, ורשאית הלשכה שלא להביא בחשבון תקופת ההתמחות את התקופה שבה לא שמר המתמחה על קביעות כאמור, או את מקצתה. 11. רציפות ההתמחות (תיקון: תשכ"ג, תשמ"א, תשמ"ח) (א) לא ייעדר מתמחה ממקום התמחותו יותר מ-30 יום בשנת ההתמחות. (ב) נעדר מתמחה יותר מ-30 יום בשנה, יודיע המאמן על כך ללשכה, וימי ההיעדרות העולים על 30 יום לא יבואו בחשבון תקופת ההתמחות. (ג) סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יחולו על היעדרות מחמת מחלה עד 30 יום, או על היעדרות לרגל שירות במילואים, או שירות לפי צו שר הבטחון בצבא-הגנה לישראל, או על העדרות של מתמחה שילדה, לרגל חופשת לידה כמשמעה בחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954. (ד) נעדר מתמחה היעדרות שאינה מותרת לפי סעיפים קטנים (א) או (ג), רשאית הלשכה שלא להביא בחשבון תקופת התמחותו את כל ימי התמחותו שקדמו להיעדרותו, או את מקצתם. (ה) היעדרות, בכללים אלה - גם הפסקת התמחות במשמע. 12. היעדרות מאמן נעדר המאמן ממשרדו יותר מ-90 יום לשנת התמחות, ולא היה מצוי באותו משרד עורך-דין אחר הרשאי לאמן, יודיע על כך ללשכה, וימי היעדרותו של המאמן העולים על 90 יום לא יבואו בחשבון תקופת ההתמחות. 13. בקשה לקיצור תקופת ההתמחות המבקש שתקופת התמחותו תופחת לו לפי סעיף 36 לחוק, יגיש בקשה לקיצור תקופת ההתמחות ויצרף לבקשתו תעודות ותצהיר לפי פקודת העדות, לאימות העובדות המפורטות בבקשה. 14. דין וחשבון של התמחות (תיקון: תשל"א) (א) המאמן יגיש ללשכה בתום כל ששת חדשי-התמחות, וכן בתום התמחותו של המתמחה אצלו, דין-וחשבון על התמחותו של המתמחה אצלו. (ב) הדין-וחשבון יכלול פרטים בדבר התחומים שבהם עסק המתמחה וסוגי הפעולות שבהם היה מועסק, ותיאור כללי של היקף העיסוקים האמורים. (ג) הלשכה, וכן מפקח שנתמנה כאמור בסעיף 15א, רשאים לדרוש מן המאמן ומן המתמחה ביאורים בקשר לדין-וחשבון ופרטים נוספים, בין בעל-פה ובין בכתב. 15. הפסקת התמחות אצל מאמן (תיקון: תשל"א, תשמ"א) (א) מאמן הרוצה להפסיק התמחותו של מתמחה אצלו, יודיע על כך ללשכה; כן יודיע על כך למתמחה לפחות 30 יום מראש, זולת אם קיבל היתר מהלשכה להפסיק את ההתמחות במועד מוקדם יותר. (ב) מתמחה הרוצה להפסיק התמחותו אצל מאמנו יודיע על כך ללשכה ולמאמן לפחות 30 יום מראש, זולת אם קיבל היתר מהלשכה להפסיק את התמחותו במועד מוקדם יותר. (ג) מתמחה שהפסיק התמחותו אצל מאמנו לפני שחלפו 60 ימים מתחילת התמחותו אצל אותו מאמן - לא תבוא תקופת ההתמחות אצל אותו מאמן במנין תקופת ההתמחות, אולם הלשכה רשאית מטעמים מיוחדים שיירשמו להכיר בתקופה זו או במקצתה. (ד) הלשכה תהא רשאית לדרוש מהמתמחה והמאמן פרטים נוספים בדבר סיבות ונסיבות של הפסקת ההתמחות. (ה) הוראות סעיפים 2 ו-3 לכללים אלה יחולו, בשינויים המחוייבים, ובלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד), גם על המשך התמחות אצל מאמן אחר. 15א. מינוי מפקח על מתמחים (תיקון: תשל"א) הלשכה רשאית למנות מפקח על מתמחים (להלן - המפקח). 15ב. סמכות המפקח (תיקון: תשל"א) המפקח מוסמך לחוות דעה בפני הלשכה על טיב התמחותו של מתמחה הן על פי דינים - וחשבונות על ההתמחות שהמאמנים חייבים למסור ללשכה והן דרך בירור בעל-פה עם המאמנים ועם המתמחים, לפי הצורך. 15ג. הפסקת התמחות (תיקון: תשל"א) (א) ראה המפקח כי אין בעבודת המתמחה אצל המאמן כדי התמחות מספיקה, ימליץ בפני הלשכה על הפסקת ההתמחות של המתמחה אצל אותו מאמן. (ב) ראתה הלשכה כי יש לכאורה נימוק להפסיק את התמחותו של המתמחה, תודיע על כך בכתב למאמן ולמתמחה ותקבע מועד שבו יוכלו לטעון טענותיהם בפניה, אם ירצו בכך. (ג) לאחר שמיעת טענות המאמן והמתמחה, או אם המאמן והמתמחה לא הופיעו לטעון טענותיהם במועד שנקבע להם כאמור, רשאית הלשכה להחליט על הפסקת ההתמחות של המתמחה אצל אותו מאמן, מן המועד שתקבע. (ד) החלטת הלשכה תודע למאמן ולמתמחה. 16. הודעה על גמר ההתמחות בגמר ההתמחות אצל מאמן, יודיע המאמן על כך ללשכה לפי הטופס שבתוספת. 17. השלמת ההתמחות נשלמה תקופת-ההתמחות, יתן ראש הלשכה למתמחה, לפי בקשתו, אישור על כך. 18. הוראות מעבר (א) אישור שניתן על ידי המועצה המשפטית לאמן יותר ממתמחה אחד ייחשב כאילו ניתן על ידי הלשכה. (ב) מתמחה שאושר לו על ידי המועצה המשפטית הסדר-שעות שונה מן הקבוע בסעיף 8, רשאי לעסוק בהתמחות לפי ההסדר שאושר כאמור. 19. עבירות משמעת המפר הוראה מהוראות החוק הנוגעות להתמחות ולאימון או כלל מכללים אלה, עובר עבירת-משמעת. תוספת (סעיף 16) הודעה על גמר התמחות אני הח"מ (שם, תואר או תפקיד) מודיע בזה לראש לשכת עורכי-הדין כי מר ......................התמחה אצלי מיום ............. עד יום .............. וכי בתקופה זו נעדר בימים .................. הערות: תאריך חתימת המאמן 1 ק"ת תשכ"ב, 1956; תשכ"ג, 1803; תשל"א, 139; תשל"ב, 1394; תשמ"א, 1546; תשמ"ב, 926; 1150; תשמ"ו, 64, 447; תשמ"ז, 1158; תשנ"ג, 955; תשנ"ד, 1316; תשס"ה, 235; תשס"ח, 1614.כלליםהתמחות (במשפטים)עורך דיןלשכת עורכי הדין